Inne spojrzenie. Średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, odchylenie standardowe