Unia lubelska a ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów