Verba deponentia – czasowniki zarazem bierne i czynne?

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna