Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Szkoła podstawowa Edukacja dla bezpieczeństwa

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
PODSTAWA PROGRAMOWA

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I.

Bezpieczeństwo państwa. Uczeń:

II.

Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). Uczeń:

III.

Podstawy pierwszej pomocy. Uczeń:

1)

rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę;

2)

zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:

3)

podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;

4)

przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć;

5)

potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:

6)

wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:

7)

podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;

8)

zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:

9)

systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej;

10)

zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

11)

wykonuje podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu:

12)

zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;

13)

zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:

14)

rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:

IV.

Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Uczeń:

Zgłoś problem