E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

1.

Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.

2.

Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.

3.

Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.

4.

Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie.

5.

Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.

6.

Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

1)

właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym;

2)

współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy;

3)

działania na rzecz środowiska lokalnego;

4)

wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy;

5)

świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.

1.

proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane;

2.

opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, opisuje sposoby zapobiegania chorobom;

3.

podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;

4.

interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;

5.

podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi;

6.

rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia;

7.

prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry;

8.

wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych;

9.

odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie;

10.

opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

1.

rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;

2.

rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania;

3.

tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy;

4.

rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;

5.

rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne;

6.

wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia;

7.

rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły;

8.

podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie;

9.

odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu;

10.

rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka;

11.

obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka;

12.

określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia;

13.

rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.