Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Szkoła podstawowa Przyroda

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
PODSTAWA PROGRAMOWA

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I.

Wiedza.

II.

Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

III.

Kształtowanie postaw – wychowanie.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I.

Sposoby poznawania przyrody. Uczeń:

II.

Orientacja w terenie. Uczeń:

III.

Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń:

IV.

Ja i moje ciało. Uczeń:

V.

Ja i moje otoczenie. Uczeń:

VI.

Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:

1.

rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;

2.

rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania;

3.

tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy;

4.

rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;

5.

rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne;

6.

wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia;

7.

rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły;

8.

podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie;

9.

odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu;

10.

rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka;

11.

obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka;

12.

określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia;

13.

rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.

VII.

Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:

Zgłoś problem