Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje

Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna Filozofia

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Treści nauczania – wymagania ogólne

I.

Świadomość znaczenia filozofii jako istotnej części dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej.

II.

Rozpoznawanie związków między filozofią a innymi działami kultury europejskiej, zwłaszcza między filozofią a sztuką (w tym literaturą piękną), religią i nauką.

III.

Znajomość poglądów filozofów reprezentatywnych dla poszczególnych epok kultury europejskiej.

IV.

Rozumienie ważniejszych pojęć, zagadnień i stanowisk głównych dyscyplin filozoficznych.

V.

Umiejętność stawiania pytań światopoglądowych (w tym moralnych) i poszukiwania odpowiedzi na nie z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej.

VI.

Podejmowanie rzetelnej dyskusji filozoficznej oraz formułowanie w niej jasnego i uzasadnionego stanowiska.

VII.

Posługiwanie się podstawowymi kategoriami logiki i dbanie o kulturę logiczną wypowiedzi.

VIII.

Stosowanie narzędzi logiki w analizie tekstu filozoficznego i zawartej w nim argumentacji, a także w obronie przed manipulacją.

IX.

Umiejętność pisania tekstu (eseju) filozoficznego, w którym – korzystając ze zdobytej wiedzy z zakresu logiki i historii filozofii – identyfikuje się i rozpatruje określone poglądy filozoficzne.

1)

wskazuje w odpowiednich tekstach nazwy i zdania w sensie logicznym;

2)

odróżnia kategorie logiczne nazw i zdań od kategorii gramatycznych rzeczowników i zdań w sensie gramatycznym;

3)

odróżnia zdania w sensie logicznym od imperatywów (nakazów) i interrogatywów (pytań) oraz dostrzega związki między nimi.

1)

wyszukuje w podanym tekście wyrażenia niezrozumiałe i wyjaśnia, na czym polega ich niezrozumiałość;

2)

opisuje sytuację, w której doszło do nieporozumienia słownego, i podaje powody tego nieporozumienia;

3)

przedstawia co najmniej jeden paradoks logiczny i poddaje go analizie.

1)

odróżnia zdania, które można uzasadnić w odwołaniu do spostrzeżenia od zdań, które można uzasadnić w odwołaniu do introspekcji;

2)

wyróżnia i objaśnia wybrane pojęcia intuicji (intuicja intelektualna, intuicja aksjologiczna, intuicja w sensie potocznym).

1)

ocenia dane rozumowanie pod względem materialnym i formalnym, wskazując powody swojej oceny;

2)

odróżnia rozumowanie z błędnym kołem bezpośrednim od rozumowania z błędnym kołem pośrednim;

3)

wyjaśnia, na czym polega błąd ekwiwokacji w podanym rozumowaniu.

1)

objaśnia pascalowskie rozróżnienie porządku rozumu i porządku serca;

2)

wyjaśnia, na czym w ujęciu Blaise Pascala polega wielkość i nędza człowieka;

3)

krytycznie rekonstruuje „zakład Pascala”;

4)

analizuje fragment Myśli (cz. I, rozdz. 1: Miejsce człowieka w naturze. Dwie nieskończoności).

1)

przedstawia motywy nietzscheańskiej krytyki moralności tradycyjnej i chrześcijaństwa;

2)

wyjaśnia pojęcia woli mocy i nadczłowieka;

3)

odróżnia i charakteryzuje postawę apollińską i dionizyjską;

4)

analizuje fragment Tako rzecze Zaratustra (Przedmowa Zaratustry) Friedricha Nietzschego.

1)

o stosunek rzeczy do umysłu (realizm – idealizm);

2)

o różnorodność bytów (monizm – pluralizm);

3)

o podłoże rzeczywistości (materializm – hylemorfizm – spirytualizm);

4)

o przyczynowość (determinizm – indeterminizm);

5)

o uniwersalia lub powszechniki (nominalizm – platonizm).

1)

wymienia ważniejsze współczesne problemy bioetyczne oraz przedstawia ich główne rozwiązania;

2)

określa związek między tymi rozwiązaniami a przyjętymi założeniami ontologicznymi, antropologicznymi i ogólnoetycznymi;

3)

podejmuje dyskusję na temat wybranego sporu bioetycznego, korzystając z posiadanej wiedzy filozoficznej i logicznej.

1)

o istotę piękna (koncepcja pitagorejska – koncepcje alternatywne);

2)

o istotę sztuki (koncepcja klasyczna – alternatywna definicja sztuki Władysława Tatarkiewicza).

1)

o naturę społeczeństwa (indywidualizm – kolektywizm);

2)

o genezę państwa (koncepcja umowy społecznej – koncepcja samorzutnej ewolucji);

3)

o naczelne wartości życia społecznego (liberalizm kulturowy – konserwatyzm);

4)

o podstawy prawa stanowionego (pozytywizm prawniczy – teoria prawa naturalnego).

Zgłoś problem