Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna Historia

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
PODSTAWA PROGRAMOWA

Zakres podstawowy

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Zakres podstawowy

I.

Historia jako nauka. Uczeń:

II.

Pradzieje i historia starożytnego Wschodu. Uczeń:

III.

Świat starożytnych Greków. Uczeń:

IV.

Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń:

V.

Bizancjum i świat islamu. Uczeń:

VI.

Europa wczesnego średniowiecza. Uczeń:

VII.

Europa w okresie krucjat. Uczeń:

VIII.

Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy. Uczeń:

IX.

Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń:

X.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń:

XI.

Europa późnego średniowiecza. Uczeń:

XII.

Polska w XIV–XV w. Uczeń:

XIII.

Kultura średniowiecza. Uczeń:

XIV.

Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej. Uczeń:

XV.

Czasy renesansu. Uczeń:

XVI.

Reformacja i jej skutki. Uczeń:

XVII.

Europa w XVI–XVII w. Uczeń:

XVIII.

Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń:

XIX.

Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:

XX.

Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa. Uczeń:

XXI.

Renesans w Polsce. Uczeń:

XXII.

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w. Uczeń:

XXIII.

Ustrój, społeczeństwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w. Uczeń:

XXIV.

Europa w dobie oświecenia. Uczeń:

XXV.

Rewolucje XVIII w. Uczeń:

XXVI.

Rzeczpospolita w XVIII w. (od czasów saskich do Konstytucji 3 maja). Uczeń:

XXVII.

Upadek Rzeczypospolitej (wojna z Rosją i powstanie kościuszkowskie). Uczeń:

XXVIII.

Kultura doby oświecenia w Rzeczypospolitej. Uczeń:

XXIX.

Epoka napoleońska. Uczeń:

XXX.

Europa i świat po kongresie wiedeńskim. Uczeń:

XXXI.

Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848. Uczeń:

XXXII.

Powstanie styczniowe i jego następstwa. Uczeń:

XXXIII.

Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:

XXXIV.

Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe. Uczeń:

XXXV.

Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:

XXXVI.

Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:

XXXVII.

I wojna światowa. Uczeń:

XXXVIII.

Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej. Uczeń:

XXXIX.

Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:

XL.

Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym. Uczeń:

XLI.

Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

XLII.

Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej. Uczeń:

XLIII.

Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń:

XLIV.

Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej. Uczeń:

XLV.

Świat na drodze do II wojny światowej. Uczeń:

XLVI.

Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń:

XLVII.

II wojna światowa i jej etapy. Uczeń:

XLVIII.

Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Uczeń:

XLIX.

Niemiecka polityka eksterminacji. Uczeń:

L.

Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju. Uczeń:

LI.

Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny. Uczeń:

LII.

Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Uczeń:

LIII.

Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń:

LIV.

Świat na przełomie tysiącleci. Uczeń:

LV.

Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948). Uczeń:

LVI.

Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń:

LVII.

Polska w latach 1957–1981. Uczeń:

LVIII.

Dekada 1981–1989. Uczeń:

LIX.

Narodziny III Rzeczypospolitej i jej miejsce w świecie na przełomie XX i XXI wieku. Uczeń:

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I.

Historia jako nauka. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

II.

Pradzieje i historia starożytnego Wschodu. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

III.

Świat starożytnych Greków. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

IV.

Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

V.

Bizancjum i świat islamu. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

VI.

Europa wczesnego średniowiecza. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

VII.

Europa w okresie krucjat. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

VIII.

Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

IX.

Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

X.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XI.

Europa późnego średniowiecza. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XII.

Polska w XIV–XV w. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XIII.

Kultura średniowiecza. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XIV.

Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XV.

Czasy renesansu. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto analizuje i interpretuje teksty obrazujące myśl filozoficzną i polityczną doby renesansu.

XVI.

Reformacja i jej skutki. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XVII.

Europa w XVI–XVII w. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XVIII.

Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XIX.

Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XX.

Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXI.

Renesans w Polsce. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXII.

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXIII.

Ustrój, społeczeństwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXIV.

Europa w dobie oświecenia. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXV.

Rewolucje XVIII w. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXVI.

Rzeczpospolita w XVIII w. (od czasów saskich do Konstytucji 3 maja). Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXVII.

Upadek Rzeczypospolitej (wojna z Rosją i powstanie kościuszkowskie). Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXVIII.

Kultura doby oświecenia w Rzeczypospolitej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXIX.

Epoka napoleońska. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXX.

Europa i świat po kongresie wiedeńskim. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXI.

Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXII.

Powstanie styczniowe i jego następstwa. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXIII.

Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXIV.

Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXV.

Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXVI.

Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXVII.

I wojna światowa. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXVIII.

Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XXXIX.

Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XL.

Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLI.

Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLII.

Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLIII.

Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLIV.

Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLV.

Świat na drodze do II wojny światowej. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLVI.

Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLVII.

II wojna światowa i jej etapy. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLVIII.

Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

XLIX.

Niemiecka polityka eksterminacji. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

L.

Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LI.

Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LII.

Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LIII.

Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LIV.

Świat na przełomie tysiącleci. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LV.

Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948). Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LVI.

Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LVII.

Polska w latach 1957–1981. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LVIII.

Dekada 1981–1989. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

LIX.

Narodziny III Rzeczypospolitej i jej miejsce w świecie na przełomie XX i XXI wieku. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

Zgłoś problem