Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Katalog zasobów dodatkowych - Szkoła podstawowa Historia

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I.

Chronologia historyczna.

II.

Analiza i interpretacja historyczna.

III.

Tworzenie narracji historycznej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Klasa IV

I.

Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:

II.

Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

III.

Refleksja nad historią jako nauką. Uczeń:

IV.

Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:

Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.

Klasy V-VIII

I.

Cywilizacje starożytne. Uczeń:

II.

Bizancjum i świat islamu. Uczeń:

III.

Średniowieczna Europa. Uczeń:

IV.

Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń:

V.

Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń:

VI.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń:

VII.

Polska w XIV i XV wieku. Uczeń:

VIII.

Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń:

IX.

„Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim. Uczeń:

X.

Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:

XI.

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku. Uczeń:

XII.

 Europa w XVII i XVIII wieku. Uczeń:

XIII.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku. Uczeń:

XIV.

Powstanie Stanów Zjednoczonych. Uczeń:

XV.

Wielka rewolucja we Francji. Uczeń:

XVI.

Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń:

XVII.

Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku. Uczeń:

XVIII.

Epoka napoleońska. Uczeń:

XIX.

Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń:

XX.

Ziemie polskie w latach 1815–1848. Uczeń:

XXI.

Europa w okresie Wiosny Ludów. Uczeń:

XXII.

Powstanie styczniowe. Uczeń:

XXIII.

Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:

XXIV.

Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:

XXV.

I wojna światowa. Uczeń:

XXVI.

Sprawa polska w czasie I wojny światowej. Uczeń:

XXVII.

Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:

XXVIII.

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

XXIX.

II Rzeczpospolita w latach 1921–1939. Uczeń:

XXX.

Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń:

XXXI.

Droga do wojny. Uczeń:

XXXII.

Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń:

XXXIII.

II wojna światowa i jej etapy. Uczeń:

XXXIV.

Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Uczeń:

XXXV.

Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:

XXXVI.

Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

XXXVII.

Początki komunizmu w Polsce. Uczeń:

XXXVIII.

Stalinizm w Polsce i jego skutki. Uczeń:

XXXIX.

Polska w latach 1957–1981. Uczeń:

XL.

Dekada 1981–1989. Uczeń:

XLI.

Narodziny III Rzeczypospolitej. Uczeń:

XLII.

Miejsce Polski w świecie współczesnym. Uczeń:

Zgłoś problem