Katalog zasobów dodatkowych -

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

1)

zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pamiątki rodzinne i opowiada o nich;

2)

poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

1)

zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;

2)

zna legendy o początkach państwa polskiego;

3)

wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.

1)

wyjaśnia, na czym polega praca historyka;

2)

wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi;

3)

rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;

4)

odróżnia historię od dziejów legendarnych.

1)

umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę;

2)

lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie i rozpoznaje osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka).

1)

umiejscawia w czasie i przestrzeni państwo Franków;

2)

umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa w Europie;

3)

wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku oraz opisuje relacje między władzą cesarską a papieską;

4)

charakteryzuje przyczyny i skutki krucjat.

1)

wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno- -gospodarcze i kulturowe Europy oraz Nowego Świata;

2)

umieszcza w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii.

1)

omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej;

2)

charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego;

3)

omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty;

4)

ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich.

1)

omawia przyczyny i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość;

2)

wymienia instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia ich funkcjonowanie; ocenia sposób, w jaki konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy;

3)

przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

1)

wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej rezultaty;

2)

analizuje i objaśnia zasady zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

1)

sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze;

2)

przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego;

3)

rozróżnia przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczypospolitej.

1)

charakteryzuje zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim i przemiany społeczno-gospodarcze;

2)

opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich oraz omawia ich historię;

3)

opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium;

4)

przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.

1)

omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich;

2)

charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia).

1)

wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim, charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie;

2)

omawia przyczyny i skutki powstania krakowskiego oraz Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

1)

charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny;

2)

omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej: akt 5 listopada 1916 r., rola Stanów Zjednoczonych i rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918 r.;

3)

ocenia polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, wymienia prace państwowotwórcze podczas wojny.

1)

opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny;

2)

charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej oraz traktatu w Locarno; ocenia funkcjonowanie Ligi Narodów i ład wersalski;

3)

charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę.

1)

przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie;

2)

umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny;

3)

przedstawia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

1)

charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych;

2)

wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny;

3)

opisuje okoliczności powstania NRD i RFN;

4)

wskazuje na mapie państwa NATO i Układu Warszawskiego, charakteryzując oba bloki polityczno-wojskowe;

5)

omawia sytuację w ZSRS i państwach jego strefy wpływów z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;

6)

określa przyczyny, umieszcza w czasie i przestrzeni procesy dekolonizacyjne i ocenia ich następstwa;

7)

wymienia konflikty doby zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz omawia skutki blokady Berlina i kryzysu kubańskiego;

8)

opisuje przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie;

9)

omawia przemiany w Chinach po II wojnie światowej;

10)

wyjaśnia przyczyny oraz lokalizuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu ZSRS na przełomie lat 80. i 90., a także wyjaśnia jego następstwa;

11)

charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–1991;

12)

przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej;

13)

opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

1)

przedstawia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów (rola Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, referendum ludowe, wybory w 1947 r.);

2)

charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego (żołnierze niezłomni [wyklęci]).

1)

przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo-społeczne i kulturowe w okresie stalinizmu;

2)

omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki;

3)

wyjaśnia przyczyny i skutki poznańskiego czerwca 1956 r. (powstanie poznańskie) oraz znaczenie wydarzeń październikowych 1956 r.

1)

wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje;

2)

przedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego, fenomen oporu społecznego;

3)

wyjaśnia przyczyny zawarcia porozumienia „okrągłego stołu”, przedstawia jego głównych uczestników i opisuje postanowienia.

1)

opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989–1997;

2)

charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.;

3)

wyjaśnia przyczyny napięć społecznych.

1)

przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskanie suwerenności przez Polskę;

2)

wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO w 1999 r.;

3)

wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.