Katalog zasobów dodatkowych -

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

a)

formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I – V,

b)

formy fleksyjne następujących rzeczowników nieregularnych: Iuppiter, deus, domus, vis,

c)

formy fleksyjne przymiotników deklinacji I – III,

d)

formy fleksyjne i zasady użycia zaimków: is, quis, qui, hic, ille oraz zaimków osobowych i dzierżawczych,

e)

formy fleksyjne liczebników głównych i porządkowych: 1–20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000,

f)

zasady stopniowania regularnego przymiotników deklinacji I – III oraz stopniowania nieregularnego następujących przymiotników: bonus, malus, parvus, magnus, multi,

g)

zasady tworzenia i stopniowania przysłówków pochodzących od przymiotników deklinacji I – III,

h)

formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I – IV w trybie orzekającym (indicativus) i łączącym (coniunctivus) w następujących czasach: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I oraz formy trybu rozkazującego w czasie teraźniejszym w stronie czynnej (imperativus praesentis activi),

i)

formy bezokolicznika łacińskiego: infinitivus praesentis activi, infinitivus praesentis passivi, infinitivus perfecti activi, infinitivus perfecti passivi,

j)

formy imiesłowów: participium praesentis activi, participium perfecti passivi, participium futuri passivi (gerundivum),

k)

formy rzeczownika odczasownikowego (gerundium),

-

esse i wybrane composita (possum,prosum, adsum, absum),

-

volo, nolo,

-

eo i wybrane composita (abeo, redeo, obeo),

-

fero i wybrane composita (affero, aufero, differo),

-

tollo,

-

fio,

-

verba defectiva: odi, memini, coepi,

-

verba deponentia i semideponentia;

3)

zna i rozpoznaje formy morfologiczne i strukturę składniową tłumaczonego tekstu;

4)

identyfikuje, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy na temat gramatyki łacińskiej, formy podstawowe słów występujących w tłumaczonym tekście;

5)

zapoznaje się z podstawowym słownictwem typowym dla autorów określonych w kanonie;

6)

zna podstawowe techniki przekładu tekstu łacińskiego;

7)

zna zasady tworzenia spójnego i zgodnego z polską normą językową przekładu z języka łacińskiego na język polski;

a)

odmienia rzeczowniki regularne deklinacji I–V,

b)

odmienia następujące rzeczowniki nieregularne: Iuppiter, deus, domus, vis,

c)

odmienia przymiotniki deklinacji I–III,

d)

odmienia i poprawnie używa następujących zaimków: is, quis, qui, hic, ille oraz zaimków osobowych i dzierżawczych,

e)

odmienia i poprawnie posługuje się formami liczebników głównych i porządkowych: 1–20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000,

f)

stopniuje przymiotniki: regularnie – przymiotniki deklinacji I–III oraz nieregularnie – następujące przymiotniki: bonus, malus, parvus, magnus, multi,

g)

tworzy i stopniuje przysłówki pochodzące od przymiotników deklinacji I–III,

h)

odmienia czasowniki regularne koniugacji I–IV w trybie orzekającym (indicativus) i łączącym (coniunctivus) w następujących czasach: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I oraz tworzy formy trybu rozkazującego w czasie teraźniejszym w stronie czynnej (imperativus praesentis activi),

i)

tworzy i posługuje się następującymi formami bezokolicznika łacińskiego: infinitivus praesentis activi, infinitivus praesentis passivi, infinitivus perfecti activi, infinitivus perfecti passivi,

j)

tworzy i stosuje następujące formy imiesłowów: participium praesentis activi, participium perfecti passivi, participium futuri passivi (gerundivum),

k)

tworzy i odmienia rzeczownik odczasownikowy (gerundium),

-

esse i wybrane composita (possum,prosum, adsum, absum),

-

volo, nolo,

-

eo i wybrane composita (abeo, redeo, obeo),

-

fero i wybrane composita (affero, aufero, differo),

-

tollo,

-

fio,

-

verba defectiva: odi, memini, coepi,

-

verba deponentia i semideponentia;

n)

potrafi poprawnie stosować podstawową terminologię gramatyczną w odniesieniu do opisu łacińskiego systemu językowego,

o)

potrafi czytać ze zrozumieniem prozatorski tekst łaciński (z zakresu tekstów określonych w kanonie), posługując się w tym celu słownikiem,

q)

potrafi korzystać ze słownika łacińsko-polskiego przy sporządzaniu przekładu,

r)

potrafi w przypadku wyrazów wieloznacznych wybrać znaczenie odpowiednie dla kontekstu/tematyki tłumaczonego tekstu,

s)

dokonuje poprawnego przekładu prozatorskiego tekstu łacińskiego z zakresu tekstów określonych w kanonie na język polski, w tłumaczeniu zachowując polską normę językową.

-

wielka kolonizacja,

-

idea państw-miast (poleis: Ateny, Sparta, Teby, Korynt),

-

formy ustrojowe w Grecji: demokracja ateńska, ustrój spartański,

-

wojny perskie,

-

wojna peloponeska,

-

podboje Aleksandra Wielkiego i państwa hellenistyczne;

-

Homer, Iliada i Odyseja,

-

liryka grecka (wybrane wiersze Alkajosa, Safony i Anakreonta),

-

tragedia: wybrane dzieła Ajschylosa (Prometeusz skowany, Oresteja), Sofoklesa (Król Edyp, Antygona), i Eurypidesa (Medea),

-

historiografia: Herodot, Dzieje i Tukidydes, Wojna peloponeska;

a)

początki filozofii greckiej: Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, Demokryt, Heraklit, Pitagoras,

b)

Sokrates,

c)

Platon: Uczta, Obrona Sokratesa, Państwo,

d)

Arystoteles,

e)

szkoły filozoficzne: stoicka i epikurejska w Grecji i Rzymie,

f)

wybrane pisma filozoficzne Cycerona: O przyjaźni, O starości;

a)

obecność tradycji greckiej i rzymskiej we współczesnym życiu publicznym i kulturalnym,

b)

przetworzenia motywów kulturowych greckich i rzymskich w kulturze późniejszej, polskiej i światowej na płaszczyznach: literackiej, sztuk plastycznych, sztuk wizualnych;

-

wielka kolonizacja,

-

idea państw-miast (poleis: Ateny, Sparta, Teby, Korynt),

-

formy ustrojowe w Grecji: demokracja ateńska, ustrój spartański,

-

wojny perskie,

-

wojna peloponeska,

-

podboje Aleksandra Wielkiego i państwa hellenistyczne;

-

Homer, Iliada i Odyseja,

-

liryka grecka (wybrane wiersze Alkajosa, Safony i Anakreonta),

-

tragedia: wybrane dzieła Ajschylosa (Prometeusz skowany, Oresteja), Sofoklesa (Król Edyp, Antygona) i Eurypidesa (Medea),

-

historiografia: Herodot, Dzieje i Tukidydes, Wojna peloponeska;

a)

początki filozofii greckiej: Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, Demokryt, Heraklit, Pitagoras,

b)

Sokrates,

c)

Platon: Uczta, Obrona Sokratesa, Państwo,

d)

Arystoteles,

e)

szkoły filozoficzne: stoicka i epikurejska w Grecji i Rzymie,

f)

wybrane pisma filozoficzne Cycerona: O przyjaźni, O starości;

a)

obecność tradycji greckiej i rzymskiej we współczesnym życiu publicznym i kulturalnym,

b)

przetworzenia motywów kulturowych greckich i rzymskich w kulturze późniejszej polskiej i światowej na płaszczyznach: literackiej, sztuk plastycznych, sztuk wizualnych.