Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Ewa Malinowska

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Charakterystyka środowiska przyrodniczego pasa pobrzeży

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum i technikum, zakres rozszerzony, klasa I

Podstawa programowa

Cele kształcenia

I. Wiedza geograficzna.

 1. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.

 2. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

 1. Analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania przyrodniczego, społeczno‑gospodarczego i kulturowego świata.

 2. Formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno‑gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda – człowiek – gospodarka.

 3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian przestrzeni geograficznej.

III. Kształtowanie postaw.

 1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

 2. Rozumienie pozautylitamych wartości elementów środowiska geograficznego i krajobrazów.

Treści nauczania

XIII. Związki między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Polski: gór, wyżyn, nizin, pojezierzy i pobrzeży.

Uczeń:

7) charakteryzuje zróżnicowanie rzeźby pobrzeża Bałtyku oraz porównuje cechy i wyjaśnia genezę wybrzeża niskiego i wysokiego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wymienia polskie pobrzeża oraz wskazuje je na mapie,

 • wymienia typy wybrzeża polskiej części Morza Bałtyckiego,

 • charakteryzuje polskie pobrzeża,

 • ocenia wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie wybrzeża.

Strategie nauczania: asocjacyjna, badawcza (problemowa)

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Formy zajęć: praca indywidualna

Środki dydaktyczne: e‑materiał, atlas, komputer, projektor multimedialny, tablety, zeszyt przedmiotowy

Materiały pomocnicze:

 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

 • Mapy regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel dopełnia czynności organizacyjnych (powitanie, sprawdzenie obecności).

 • Sprawdzenie ewentualnego zadania domowego.

 • Przedstawienie celów lekcji.

 • Krótkie omówienie (przypomnienie) pojęć regionu fizycznogeograficznego, regionalizacja fizycznogeograficzna Polski – rozmowa, pytania, odpowiedzi.

Faza realizacyjna

 • Omówienie przez nauczyciela podziału fizycznogeograficznego pasa pobrzeży, typów krajobrazu, cech charakterystycznych środowiska/krajobrazu poszczególnych makroregionów fizycznogeograficznych – równoległe wyświetlanie na ekranie schematów, zdjęć ilustrujących omawiane treści (np. granice mezoregionów na tle mapy hipsometrycznej, fotografie dokumentujące różne formy rzeźby terenu, schemat rozwoju pasa wydmowego itp.).

 • Prośba do uczniów o sporządzanie notatek dotyczących cech charakterystycznych środowiska pobrzeży i poszczególnych makroregionów.

 • Po zakończonej prezentacji następuje przedstawienie przez wybranych uczniów zestawu wspólnych cech środowiska/krajobrazu pobrzeży i indywidualnych, wyróżniających cech poszczególnych makroregionów – dyskusja z udziałem wszystkich uczniów.

 • Zaprezentowanie uczniom grafiki interaktywnej w celu weryfikacji sformułowanych wniosków, wyjaśnienie wątpliwości i usystematyzowania dotychczasowej wiedzy.

 • Podsumowanie prezentowanych treści mające na celu określenie charakterystycznych cech środowiska/krajobrazu pobrzeży i poszczególnych makroregionów.

 • Sporządzenie notatki w zeszycie zawierającej syntetyczne podsumowanie przeprowadzonej dyskusji i prezentacji.

 • Prośba nauczyciela o wykonanie kilku wskazanych ćwiczeń z e‑materiału i ich sprawdzenie.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie nowej wiedzy poprzez zadawanie pytań.

 • Ocena aktywności i przypomnienie celów zajęć.

 • Pożegnanie i zaproszenie na kolejną lekcję.

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenia i zapoznaj się z pozostałymi tekstami oraz grafikami zawartymi w e‑materiale.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika interaktywna może być wykorzystana w czasie lekcji dotyczącej pasowości krajobrazowej Polski.