Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Przemysław Michalski

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Praca i moc w zadaniach

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres podstawowy

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;

7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach;

II. Mechanika. Uczeń:

10) posługuje się pojęciami pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, energii potencjalnej wraz z ich jednostkami; stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń;

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;

7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach;

II. Mechanika. Uczeń:

20) posługuje się pojęciami pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, energii potencjalnej wraz z ich jednostkami; stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. stosuje podstawowe wzory opisujące pracę mechaniczną i moc w podstawowych zagadnieniach.

  2. analizuje wykresy pracy od czasu.

  3. analizuje i rozwiązuje zagadnienia związane z pracą i mocą w dwóch wymiarach.

  4. na podstawie danych zagadnień potrafi otrzymać abstrakcyjne relacje związane z pracą i mocą.

Strategie nauczania:

blended learning

Metody nauczania:

ćwiczenia rachunkowe

Formy zajęć:

rozwiązywanie zadań przy tablicy

Środki dydaktyczne:

tablica

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel rozpoznaje wiedzę uczniów niezbędną do realizacji lekcji (wzory opisujące pracę mechaniczną i moc, rozkładanie wektora na składowe).

Faza realizacyjna:

Lekcja ma charakter rachunkowy, jej główna część opiera się na rozwiązaniu zadań 4, 6, 7, 8 i 9 z zestawu ćwiczeń wraz z wyjaśnieniami i komentarzami nauczyciela.

Faza podsumowująca:

Ponieważ lekcja ma charakter rachunkowy, podsumowanie całości nie jest konieczne. Lepszym pomysłem jest krótkie podsumowanie i komentarz po rozwiązaniu każdego zadania.

Praca domowa:

Rozwiązanie zadań 1, 2, 3 oraz 5 z zestawu ćwiczeń w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Multimedium bazowe należy zlecić uczniom do przeanalizowania w domu przed lub po lekcji.