Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
REWYOyq7PWFlc
Ćwiczenie 1
Wskaż poprawne wzory opisujące pracę mechaniczną w sytuacji, gdy wektor działającej siły F znajduje się pod kątem 60° do wektora przemieszczenia r. Możliwe odpowiedzi: 1. W=FΔrcos60, 2. W=FΔrsin60, 3. 𝐖=12𝐅Δ𝐫, 4. W=FΔr
RxKxKtQpfSfAQ
Ćwiczenie 2
Syzyf wykonuję pracę polegającą na wtoczeniu ciężkiego głazu na szczyt góry. Jak zmieni się moc Syzyfa, w sytuacji, gdy głaz będzie on wtaczał szybciej? Możliwe odpowiedzi: 1. moc wzrośnie, gdyż czas wtaczania zwiększy się, 2. moc zmaleje, gdyż Syzyf szybciej wtoczy kamień na górę, 3. moc wzrośnie, gdyż Syzyf szybciej wtoczy kamień na górę, 4. moc wzrośnie, gdyż Syzyf przebędzie w tym samym czasie krótszą drogę
Ćwiczenie 3
RN60kFTkk5IOl
Samolot jadący po pasie startowym zaczyna się unosić po przebyciu po pasie lotniska drogi s = 1,3 km. Siła ciągu silników wynosi F = 700 kN. Oblicz pracę wykonaną przez silniki do rozpoczęcia unoszenia. Wynik podaj w MJ. Odpowiedź: Tu uzupełnij MJ
Ćwiczenie 4
R17CoCdHyFgEi
Moc silnika lokomotywy wynosi P = 150 kW. Z jaką maksymalną prędkością może poruszać się pociąg ciągnięty przez dwie lokomotywy, jeśli wypadkowa siła oporów ruchu wynosi F = 20 kN, niezależnie od prędkości? Wynik podaj w km/h. Odpowiedź: Tu uzupełnij km/h
Ćwiczenie 5
Rjvpz9xmU2PV0
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6
RZte86djqtWaD
Ciało o masie m = 30 kg zsuwane jest w dół równi pochyłej o wysokości h = 50 cm i długości podstawy l = 5 m siłą F przyłożoną poziomo. Współczynnik tarcia ciała o równię wynosi f = 0,2. Wyznacz pracę siły F przy zsuwaniu ciała ruchem jednostajnym wzdłuż równi, od jej szczytu do podstawy. Wynik podaj w dżulach, z dokładności do jednego miejsca po przecinku, przyjmując g = 9,81 m/s2. Odpowiedź: Tu uzupełnij J
Ćwiczenie 7
R177MPDQpNcDx
Ciało o masie m = 40 kg zsuwane jest w dół równi pochyłej o wysokości h = 20 cm i długości podstawy l = 4 m siłą F przyłożoną poziomo. Praca siły F wyniosła W = 200 J. Wyznacz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wartość współczynnika tarcia ciała o równię, przyjmując g = 9,81 m/s2. f = Tu uzupełnij
Ćwiczenie 8

Przy pierwszym uroczystym wyjściu statku w morze, jest on holowany przez dwa mniejsze statki w sposób pokazany na rysunku. Holowany statek przebył drogę s = 2 km w czasie t = 20 min. Wyznacz użyteczne moce silników mniejszych statków, jeśli siły działające na liny mają wartości FIndeks dolny 1 = 3 kN oraz FIndeks dolny 2 = 2 kN oraz cos α = 0,3, cos β = 0,6. Wynik podaj w kilowatach.

RS0jjgdLPtQJ7
R1FhtfN7GVGWU
P1 = Tu uzupełnij kW P2 = Tu uzupełnij kW
Ćwiczenie 9
R1DnbsP4MMGD4
Samolot o masie M = 200 t jadący po pasie startowym zaczyna się unosić po przebyciu po pasie drogi s = 1,3 km w czasie t = 12 s. Oblicz pracę silników samolotu do momentu oderwania się od ziemi. Przyjmij, że początkowo samolot spoczywał, a ruch samolotu był jednostajnie przyspieszony. Pomiń opory ruchu. Wynik podaj w MJ i zaokrąglij do pełnych jednostek. Odpowiedź: Tu uzupełnij MJ