Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RVc0GC9qoaM3O1

E-resource INLAND WATERWAY TRANSPORT

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

In the major growing economies of the modern Europe the share of water transport traffic amounts to over a dozen percent of all the transportation. The European policy within the scope of transport is oriented at proportional division between all of its means. The increasingly broad development of logistics and shipping is aimed at the development of new logistic centres, which are prepared for intermodal freight transport – transporting freight with the use of more than one mode of transportation.

Education in the profession of an inland navigation technician allows for work on inland waterway and sea vessels, as well as in most of the administration services handling waterways and transport. The water tourism industry is also developing and the gained skills grant a broad range of earning opportunities, which is why the education in this profession is becoming increasingly popular.

An inland navigation technician is prepared for duty on vessels in accordance with the STCW 78/95 Convention at the support level of a seafarer – motorman. In the course of four years of education at a technical college the education is provided in accordance with the STCW Convention based on the “Training programme and examination requirements for the certificate of a seafarer – motorman.

The situation on the job market in the European Economic Area, with free movement of workers, can be monitored, among other sources, via The European Job Mobility Portal [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
RtfDIqpm8brKf1
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W największych rozwijających się gospodarkach współczesnej Europy udział transportu wodnego stanowi kilkanaście procent wszystkich przewozów. Polityka europejska w zakresie transportu zmierza do proporcjonalnego rozdziału go na wszystkie jego środki. Coraz szerszy rozwój logistyki i spedycji zmierza do tworzenia nowych centrów logistycznych, które są przygotowywane do transportu intermodalnego – realizującego przewóz ładunków z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu.

Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach żeglugi śródlądowej i morskiej oraz w większości służb administracyjnych obsługujących transport i szlaki wodne. Wzrasta również rozwój przemysłu turystyki wodnej, gdzie zdobyte umiejętności dają duży wachlarz możliwości zarobkowania. dlatego kształcenie w zawodzie jest coraz bardziej popularne.

Technik żeglugi śródlądowej jest przygotowany do pełnienia służby na statkach zgodnie z Konwencją STCW 78/95 na poziomie pomocniczym marynarza - motorzysty. W trakcie czteroletniej nauki w technikum kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na świadectwo marynarza - motorzysty.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].