Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RVc0GC9qoaM3O1

E-resource INLAND WATERWAY TRANSPORT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1GhRu9IfNoz11
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
mfce2b1dc138493af_1535019614611_0

An inland navigation technician conducts on‑board and machinery works related to the operation of a vessel in ports and on waterways. An inland navigation technician also operates on‑board equipment and devices, as well as the vessel's machinery. An inland navigation technician also plans and organises navigation and work of a vessel’s crew at the time of loading, voyage and unloading.

An inland navigation technician can also be employed, i.a.:
● on vessels in ship companies;
● at hydro‑engineering construction companies;
● at waterway administration offices.

The opportunities with regard to professional development increase in line with the gained practice, professional experience and raised professional qualifications. Once a college is completed, a graduate can be employed at a position of an assistant on‑board or in the machinery services on a vessel. After several months of practice on a vessel, promotion is possible to the position of a boatswain in on‑board services or a motorman in the machinery services on a vessel. Once the vessel practice is completed and practical exams are passed to the officer ranks in inland navigation, a graduate can take a position of a vessel captain or a chief engineer on different types of watercrafts.

An inland navigation technician works on a vessel in variable weather conditions. Some of the duties are carried out in a particular environment. These are narrow, tight, often poorly ventilated spaces with artificial lighting. The working time of people in this profession is often non‑standard and it can last over a dozen hours per day. An inland navigation technician most often performs work in a team.

Due to participation in rescue actions, an inland navigation technician should be ready for life‑threatening situations.

The knowledge of a foreign language at the level of upper secondary education should allow a graduate:
1. to use the resource of linguistic (lexical, grammatical, orthographic and phonetic) means allowing for fulfilment of professional tasks;
2. to interpret the statements related to performance of typical activities related to the profession that are articulated slowly and clearly in the standard variation of the language;
3. to analyse and interpret short written texts concerning the performance of typical activities related to the profession;
4. to formulate short and comprehensible statements and written texts allowing communication in a work environment;
5. to use sources of information in the foreign language.

Professional predispositions:
● perceptiveness;
● meticulousness;
● good work organisation;
● composure and quick understanding of the situation and in the field;
● the ability to make decisions quickly;
● the ability to concentrate;
● multitasking;
● spatial imagination;
● correct and strong physique;
● good eyesight and hearing;
● the ability to distinguish colours;
● resistance to stress and difficult situations;
● good health condition;
● good physical condition;

Basic work tools and equipment:
● operates and maintains control and machinery devices, as well as the auxiliary machinery on a vessel;
● operates devices and equipment used for mooring, rescuing, anchoring, signalling, hauling and machinery;
● keeps documentation accounting for the use of consumables (fuels, oils).

Technik żeglugi śródlądowej wykonuje prace pokładowe i maszynowe związane z eksploatacją statku w portach i na drogach wodnych. Obsługuje także urządzenia i wyposażenie pokładowe oraz mechanizmy statku. Zajmuje się również planowaniem i organizacją żeglugi i pracy załogi statku
w czasie załadunku, podróży i przy wyładunku.

Technik żeglugi śródlądowej ma możliwość zatrudnienia m.in.:
● na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych,
● w zakładach budownictwa hydrotechnicznego,
● w administracjach wodnych.

Możliwości jego rozwoju zawodowego wzrastają wraz z odbytą praktyką, doświadczeniem zawodowy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku asystenta w służbie pokładowej lub w służbie maszynowej statku. Po kilkumiesięcznej praktyce pływania ma możliwość awansu na stanowisko bosmana w służbie pokładowej lub motorzysty w służbie maszynowej statku. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana statku lub kierownika maszyn na jednostkach pływających różnego typu.

Technik żeglugi śródlądowej pracuje na statku w zmiennych warunkach atmosferycznych. Cześć obowiązków wykonuje w specyficznym otoczeniu. Są to wąskie, ciasne, często źle wentylowane pomieszczenia, z oświetleniem sztucznym. Czas pracy osób wykonujących ten zawód jest zwykle nienormowany i może trwać nawet kilkanaście godzin na dobę. Najczęściej wykonuje swoją pracę w zespole.

Ze względu na udział w akcjach ratunkowych technik żeglugi śródlądowej powinien być gotowy na sytuacje zagrażające jego życiu.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
● spostrzegawczość,
● dokładność,
● dobra organizacja pracy,
● opanowanie i szybka orientacja w sytuacji i w terenie,
● umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
● umiejętność koncentracji,
● podzielność uwagi,
● wyobraźnia przestrzenna,
● prawidłowa i silna budowa ciała,
● dobry wzrok i słuch,
● zdolność rozróżniania barw,
● odporność na stres i sytuacje trudne,
● dobry stan zdrowia,
● dobra kondycja fizyczna.

Podstawowe wyposażenie i narzędzia pracy:
● obsługuje i eksploatuje urządzenia sterowne, maszynowe oraz mechanizmy pomocnicze statku,
● obsługuje urządzania i wyposażanie cumownicze, ratunkowe, kotwiczne, sygnałowe, holownicze i maszynowe,
● prowadzi dokumentację rozliczeniową zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliw, olejów).

mfce2b1dc138493af_1497598082779_0

DESCRIPTION OF GOALS AND RESULTS OF EDUCATION

INLAND NAVIGATION TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑zeglugi‑srodladowej‑315216.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of 13 March 2017 on the list of professions taught within the vocational education system: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of 31 March 2017 on the core curriculum in vocational education: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In vocational area II. Administration and service, in the group of (7) transport‑forwarding‑logistics professions, in the (27) INLAND NAVIGATION industry, 1 profession has been qualified:
● inland navigation technician (315216).

The profession includes the following qualifications:
● Planning and managing navigation on inland waterways and inland maritime waters AU.39.
● Maintenance of the maritime power plant, auxiliary devices and on‑board machinery AU.40.

Qualifications in the inland navigation industry

Qualifications

Symbol of the profession

Profession it appears in

Shared elements

AU.39.

Planning and managing navigation on inland waterways and inland maritime waters
1. Ship voyage planning
2. Managing loading works and load shipping via waterways
3. Navigating a vessel on a planned route and manoeuvring
4. Carrying out rescue and emergency operations on inland waterways and inland maritime waters

315216

Inland navigation technician

OMZ
PKZ(AU.R)

AU.40.

Maintenance of the maritime power plant, auxiliary devices and on‑board machinery
1. Operating maritime power plants
2. Operating auxiliary devices and on‑board machinery

315216

Inland navigation technician

OMZ
PKZ(AU.R)

These are skills representative to the professions in this area or industry These skills are essential to these professions, they form a basis for teaching in relation to qualifications AU.39; AU.40.

PKZ(AU.r) Skills forming a basis for education in the following professions: inland navigation technician, maritime navigation technician, marine fishing technician.

Student:
1. uses maps and navigation publications;
2. characterises vessel types and transport systems for unit and bulk cargoes;
3. specifies the types and properties of goods and loads;
4. uses wired and wireless means of communication;
5. distinguishes the types of ports and terminals;
6. characterises the types of services at ports and terminals;
7. uses two foreign languages, including English, within the scope necessary for work in the profession;
8. uses computer programmes supporting the performance of tasks.

AU.39. Planning and managing navigation on inland waterways and inland maritime waters

1. Ship voyage planning

Student:
1. classifies inland waterways and inland maritime waters;
2. determines the depths of shipping lanes and vessel speeds;
3. determines and describes the shipping lane markers;
4. uses maps and navigation publications prepared in the following languages: Polish, German and English;
5. uses hydrological and meteorological information and the information system used to improve the safety of navigation on waterways;
6. uses technical navigation devices and different means of communication.

2. Managing loading works and load shipping via waterways

Student:
1. determines vessel types;
2. determines hull geometry and its structural elements;
3. prepares the vessel’s hold for reception of a load;
4. receives the load for transport;
5. supervises and monitors the loading and unloading of goods;
6. conducts works related to stowage and trimming of the load;
7. determines the conditions of vessel stability and unsinkability in the course of load operation works and navigation;
8. loads and transports dangerous cargo in accordance with the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN);
9. follows the procedures for ventilation of a vessel’s hold during load operation processes and during navigation;
10. verifies the selected quality parameters of transported goods and loads;
11. conducts vessel bunkering;
12. manages waste;
13. follows the conduct procedures in emergency situations with regard to the protection of the aquatic environment that can occur during processes related to loads;
14. prepares documentation on the loads.

3. Navigating a vessel on a planned route and manoeuvring

Student:
1. gives and follows commands on the vessel;
2. navigates safely;
3. recognises navigation marks and signals from the other vessels;
4. operates boats with and without propulsion;
5. manoeuvres vessels with the use of propulsion and rudder;
6. performs works related to pushing or towing of barges and vessels;
7. supervises activities aimed at receiving and returning the pilot;
8. makes corrections in the parameters of vessel movement;
9. observes the principles of work in the vessel deck department.

4. Carrying out rescue and emergency operations on inland waterways and inland maritime waters

Student:
1. sends and receives distress signals;
2. uses mobile radio distress signalling devices and operates the means of signalling;
3. follows the vessel manoeuvring procedures in the course of a rescue and emergency operation;
4. follows the procedures of conduct in the case of threats and emergencies on a vessel;
5. uses personal and collective life saving appliances;
6. operates and monitors devices used to launch and recover life‑rafts and lifeboats;
7. indicates the fire hazard areas on a vessel and follows the fire fighting procedures depending on the load carried by the vessel;
8. uses fire fighting equipment, fixed fire fighting equipment, alarm and fire detection systems.

AU.40. Maintenance of the maritime power plant, auxiliary devices and on‑board machinery

1. Operating maritime power plants

Student:
1. distinguishes the structural elements of the main engines;
2. identifies the processes occurring during the operation of the main engines;
3. identifies the elements of equipment in a maritime power plant;
4. operates and monitors the work of the main engines and the auxiliary devices;
5. operates and monitors the work of power plant systems;
6. operates the marine boilers;
7. follows the procedures of analysis for the main engines, other machines and devices, as well as systems by means of computer simulation programmes;
8. performs maintenance works for the main engine and auxiliary devices, as well as the engine control systems and auxiliary devices;
9. operates and monitors the vessel’s propellers;
10. performs the duties of a qualified member of the engine department arising from the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (the ISM Code).

2. Operating auxiliary devices and on‑board machinery

Student:
1. identifies auxiliary devices and on‑board machinery;
2. operates the auxiliary devices and on‑board machinery while the vehicle is moving and stationary;
3. performs the maintenance and repair works on auxiliary devices and on‑board machinery;
4. follows the procedures of assessment for the technical condition of on‑board machinery and devices;
5. performs the duties arising from being on the deck watch.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑zeglugi‑srodladowej‑315216.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno‑logistycznym, w branży (27) ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA zakwalifikowany został 1 zawód:
● technik żeglugi śródlądowej (315216).

W zawodzie występują kwalifikacji:
● Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych AU.39.
● Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych AU.40.

Kwalifikacje w branży żegluga śródlądowa

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

AU.39.

Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
1. Planowanie podróży statkiem
2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną
3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie
4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych

315216

Technik żeglugi śródlądowej

OMZ PKZ(AU.R)

AU.40.

Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
1.Eksploatowanie siłowni statkowych
2.Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

315216

Technik żeglugi śródlądowej

OMZ
PKZ(AU.R)

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodów z tego obszaru, czy branży. Umiejętności te są kluczowe dla tych zawodów, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwalifikacją AU.39; AU.40.

PKZ(AU.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żeglugi śródlądowej, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego.

Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi;
2. charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla ładunków jednostkowych i masowych;
3. określa rodzaje oraz właściwości towarów i ładunków;
4. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
5. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
6. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
7. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

1. Planowanie podróży statkiem

Uczeń:
1. klasyfikuje śródlądowe drogi wodne i morskie wody wewnętrzne;
2. określa głębokości szlaku żeglownego i prędkości statku;
3. wyznacza i opisuje oznakowanie szlaku żeglownego;
4. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w językach: polskim, niemieckim i angielskim;
5. korzysta z informacji hydrologiczno‑meteorologicznych oraz z systemu informacyjnego służącego bezpieczeństwu żeglugi na drogach wodnych;
6. korzysta z urządzeń nawigacji technicznej i różnych środków łączności.

2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną

Uczeń:
1. określa typy statków;
2. określa geometrię kadłuba i jego elementy konstrukcyjne;
3. przygotowuje ładownię statku do przyjęcia ładunku;
4. przyjmuje ładunek do przewozu;
5. nadzoruje i kontroluje załadunek i wyładunek towarów;
6. prowadzi prace związane ze sztauowaniem i trymowaniem ładunku;
7. określa warunki stateczności i niezatapialności statku podczas prac ładunkowych oraz w czasie żeglugi;
8. ładuje i przewozi ładunki niebezpieczne zgodnie z przepisami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN);
9. przestrzega procedur wentylowania ładowni statku podczas procesów ładunkowych oraz w czasie żeglugi;
10. przeprowadza kontrolę wybranych parametrów jakościowych przewożonych towarów i ładunków;
11. prowadzi bunkrowanie statku;
12. prowadzi gospodarkę odpadami;
13. przestrzega procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych w ochronie środowiska wodnego mogących wystąpić podczas procesów ładunkowych;
14. sporządza dokumentację ładunkową.

3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie

Uczeń:
1. wydaje i wykonuje komendy na statku;
2. bezpiecznie prowadzi nawigację;
3. rozpoznaje oznakowanie nawigacyjne oraz sygnały nadawane przez statki;
4. obsługuje łodzie z napędem i bez napędu;
5. manewruje statkiem z wykorzystaniem napędu i steru;
6. wykonuje prace związane z pchaniem lub holowaniem barek i statków;
7. nadzoruje czynności mające na celu przyjmowanie i zdawanie pilota;
8. dokonuje korekty parametrów ruchu statku;
9. przestrzega zasad pracy w dziale pokładowym statku.

4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych

Uczeń:
1. nadaje i odbiera sygnały wzywania pomocy;
2. posługuje się przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy oraz obsługuje środki sygnalizacji;
3. przestrzega procedur manewrowania statkiem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej i ratunkowej;
4. przestrzega procedur postępowania w przypadku zagrożeń i awarii na statku;
5. posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
6. obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
7. wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem w zależności od ładunku przewożonego przez statek;
8. posługuje się sprzętem pożarowym, stałymi urządzeniami gaśniczymi, instalacją alarmową i instalacją wykrywającą pożar.

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych 1. Eksploatowanie siłowni statkowych

Uczeń:
1. rozróżnia elementy konstrukcyjne silników głównych;
2. określa procesy zachodzące podczas pracy silników głównych;
3. określa elementy wyposażenia siłowni;
4. obsługuje i kontroluje pracę okrętowych silników głównych i urządzeń pomocniczych;
5. obsługuje i kontroluje pracę systemów siłowni;
6. obsługuje kotły okrętowe;
7. przestrzega procedur analizy pracy silników głównych, pozostałych maszyn i urządzeń oraz systemów za pomocą komputerowych programów symulacyjnych;
8. wykonuje prace konserwacyjne silnika głównego oraz urządzeń pomocniczych i systemów kontrolnych silników i urządzeń pomocniczych;
9. obsługuje i kontroluje pracę pędników statku;
10. wykonuje obowiązki motorzysty wachtowego wynikające z Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM).

2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Uczeń:
1. rozpoznaje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe;
2. obsługuje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe w ruchu i na postoju;
3. wykonuje prace konserwacyjno‑naprawcze urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych;
4. przestrzega procedur oceniania stanu technicznego urządzeń i mechanizmów pokładowych;
5. wykonuje obowiązki wynikające z pełnienia wachty pokładowej.

mfce2b1dc138493af_1497602174477_0

ESTIMATED NUMBER OF HOURS REQUIRED TO ACHIEVE THE ASSUMED RESULTS OF EDUCATION

SYMBOL OF THE QUALIFICATIONS

NAME OF THE QUALIFICATIONS

NAME OF THE PROFESSION

NUMBER OF HOURS

AU.39.

Planning and managing navigation on inland waterways and inland maritime waters

Inland navigation technician

8

AU.39.1

Ship voyage planning

-

2

AU.39.2

Managing loading works and load shipping via waterways

-

2

AU.39.3

Navigating a vessel on a planned route and manoeuvring

-

2

AU.39.4

Carrying out rescue and emergency operations on inland waterways and inland maritime waters

-

2

AU.40.

Maintenance of the maritime power plant, auxiliary devices and on‑board machinery

Inland navigation technician

4

AU.40.1

Operating maritime power plants

-

2

AU.40.2

Operating auxiliary devices and on‑board machinery

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU

LICZBA GODZIN

AU.39.

Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

Technik żeglugi śródlądowej

8

AU.39.1

Planowanie podróży statkiem

-

2

AU.39.2

Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną

-

2

AU.39.3

Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie

-

2

AU.39.4

Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych

-

2

AU.40.

Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Technik żeglugi śródlądowej

4

AU.40.1

Eksploatowanie siłowni statkowych

-

2

AU.40.2

Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

-

2