Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Idqi2jKjeN71

E-resource OPERATING AIRPORTS

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

The air transport market, both in Poland as well as around the world, is subject to dynamic changes. This is influenced by, among others, the business model assumed by airlines which impacts the price and attractiveness of this transport branch. It is estimated that in 2018, as much as 861 billion dollars will be spent on flights and cargo shipments. Carriers forecast a constant increase in revenue and invest in new machinery which results in increased demand for pilots, on‑board staff and ground handling services and technical staff.

According to PwC Polska experts, the Polish air transport branch offers potentials for growth on the European market. This is confirmed by the numbers. In 2015, Polish airports served over 30 million passengers, in 2016 over 34 million, and a year ago approx. 40 million. The increase in 2017 was as much as by 18%, which is the second best result in the world. The scale of development is clearly demonstrated by the number of passengers checked‑in in Poland in 2004, which amounted to less than 9 million. Moreover, the data provided in the report show that for the next 20 years passenger traffic will be developing at a higher rate than the global economy, with a mean annual growth of 4.4%.

The airport operational services technician is one of the new jobs in the continuously developing air transport sector. The so‑called ground handling services staff is necessary for the normal functioning of aerodromes and airports. The demand for people performing this job is increasing on an annual basis, along with the dynamics of the development of air transport.

With the development of air transport, the demand for professionally trained airport operational services technicians is observed in our country. They will be prepared for the realisation of professional tasks and thus are included in the group of in‑demand workers/jobs. The labour market is looking for specialists in the profession of airport operational services technicians whose involvement will contribute to an improvement in the quality of services and security at airports.

The airport operational services technician should speak at least two foreign professional languages fluently, including English as an obligatory language.

The places of work for an airport operational services technician are aerodromes and airports. The basic personality characteristics of an airport operational services technician include: ability to organise activities, negotiating ability, ease of establishing contacts with people, independence at work (especially in the field of decision making), as well as activity manifested by taking independent actions and proper response to life, health and property threatening situations at the airport.

The situation on the work market of the European Economic Area, covered by a free movement of employees, can be observed i.a. the European Job Mobility Portal [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
RtK5s8RlzxC2p1
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rynek lotniczy zarówno w na świecie, jak i w Polsce podlega dynamicznym przemianom. Wpływ na to ma m.in. przyjęty przez linie lotnicze model biznesowy, wpływający na atrakcyjność cenową tej gałęzi transportu. Szacuje się, że w 2018 r. na przeloty i przesyłki cargo wydane zostaną aż 861 mld dolarów. Przewoźnicy, przewidując stały wzrost zysków, inwestują w nowe maszyny, co pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na pilotów, personel pokładowy, ale także obsługę naziemną i pracowników obsługi technicznej.

Zdaniem ekspertów PwC polska branża lotnicza wykazuje jeden z największych potencjałów wzrostu spośród wszystkich europejskich rynków. Potwierdzeniem tego są liczby. W 2015 r. polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 30 mln pasażerów, w 2016 r. było ich już ponad 34 mln, a rok temu ok. 40 mln. Wzrost w 2017 r. wyniósł aż 18%, co jest drugim najlepszym wynikiem na świecie. Skalę rozwoju wyraźnie pokazuje liczba odprawionych podróżnych w Polsce w 2004 r., która wynosiła niecałe 9 mln. Z danych zebranych w raporcie wynika także, że ruch pasażerski na świecie przez najbliższe 20 lat będzie rozwijał się szybciej niż gospodarka światowa, osiągając wzrost na poziomie 4,4% średniorocznie.

Technik lotniskowych służb operacyjnych to jeden z nowych zawodów w stale rozwijającym się sektorze lotniczym. Pracownicy tzw. obsługi naziemnej są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania lotnisk i portów lotniczych. Zapotrzebowanie na osoby wykonujące te zawody z roku na rok rośnie, wraz z dynamiką rozwoju rynku przewozów powietrznych.

Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się w naszym kraju zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych techników lotniskowych służb operacyjnych, przygotowanych do realizacji zadań zawodowych, należą więc oni do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje specjalistów w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych.

Technik lotniskowych służb operacyjnych powinien biegle posługiwać się co najmniej dwoma językami obcymi zawodowymi, w tym obowiązkowo językiem angielskim.

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].