Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RPOjTuFWTmM971

E-resource ENVIRONMENTAL PROTECTION

Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Environmental protection has become an issue as important as social and economic growth. The public is increasingly aware of the problems related to environmental pollution and its consequences. That is why the whole world is striving to make the economy sustainable. Development strategies, both European and national, include measures that are taken to reduce pollution, CO2 emissions to the atmosphere, and the negative impact of human activities on the state of the environment.

Environmental protection technicians carry out environmental protection activities. The tasks of this profession include pollution monitoring, standard setting and pollution control.

People in this profession often combine paid work with their passion and pro‑environmental attitudes. This work is a kind of mission and is burdened with great social responsibility.

Environmental protection technician graduates have wide employment opportunities in many different entities, both in the public and private sectors.

In nearly all of Poland, the demand and supply for the professions related to the environmental protection industry are balanced in the labor market. This means that the number of people who are interested and have professional qualifications to take up employment in the area of environmental protection is the same as the number of offered jobs. Occupation barometer 2018. Forecast.

https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2018/pracownicy‑ds‑ochrony‑srodowiska‑i-bhp,2018,polska,,polska,,15,,299,,,,0,1,

According to the wynagrodzenia.pl website, the average monthly remuneration of an environmental protection specialist is at the level of 4.000 PLN.

https://wynagrodzenia.pl/moja‑placa/ile‑zarabia‑specjalista‑ds‑ochrony‑srodowiska

Remuneration is determined by many factors, including: the type of performed work, the type (private or public sector) and size of the employing entity, the distance from the employer to the agglomeration, experience, qualifications and additional skills.

The situation in the labor market of the European Economic Area countries, i.e. covered by free movement of employees, can be observed, among others through the European Job Mobility Portal.

source [www.eures.europa.eu]

1
Zobacz także
ReujMcP64tZa31
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ochrona środowiska stała się równie istotną kwestią jak rozwój gospodarczy i społeczny. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i ich konsekwencjami. Dlatego też na całym świecie dąży się, aby rozwój gospodarki był zrównoważony. Strategie rozwoju, zarówno europejskie, jak i krajowe, wskazują działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń, emisji CO2 do atmosfery i negatywnego wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego.

Działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego zajmuje się technik ochrony środowiska. Zajmuje się on monitoringiem zanieczyszczeń, ustalaniem norm oraz kontrolą zanieczyszczeń.

Osoby wykonujące ten zawód często łączą pracę zarobkową ze swoją pasją oraz proekologiczną postawą. Praca ta jest swego rodzaju misją i jest obarczona ogromną odpowiedzialnością społeczną.

Absolwent kierunku technik ochrony środowiska ma szerokie możliwości zatrudnienia przez wiele różnych podmiotów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Na terenie niemal całej Polski popyt i podaż na zawody związane z branżą ochrony środowiska na rynku pracy są zrównoważone. Oznacza to, że liczba osób, która jest zainteresowana i posiada kwalifikacje zawodowe do objęcia pracy w obszarze ochrony środowiska jest tożsama z liczbą oferowanych miejsc pracy. Barometr zawodów 2018. Prognoza.

https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2018/pracownicy‑ds‑ochrony‑srodowiska‑i-bhp,2018,polska,,polska,,15,,299,,,,0,1,

Według portalu wynagrodzenia.pl średnie miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. ochrony środowiska kształtuje się na poziomie 4,3 tys..zł brutto.

https://wynagrodzenia.pl/moja‑placa/ile‑zarabia‑specjalista‑ds‑ochrony‑srodowiska

Wysokość wynagrodzenia kształtuje bardzo wiele czynników, między innymi: rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj (sektor prywatny lub publiczny) i wielkość podmiotu zatrudniającego, oddalenie pracodawcy od aglomeracji, doświadczenie, kwalifikacje i dodatkowe umiejętności.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej

źródło [www.eures.europa.eu]