Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1BSzbBYCrReE1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m822967bf18c7a832_1497598082779_0

DESCRIPTION OF LEARNING OBJECTIVES AND EFFECTIVENESS

Forwarding technician (the objectives and effects of training) 

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik‑spedytor‑333108.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of 13 March 2017 on the classification of professions of vocational education

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of 31 March 2017 on a curriculum of training in professions

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In the 2nd professional area. Administrative and Service area, in the group of TRANSPORT AND FORWARDING AND LOGISTICS professions (23), in freight forwarding (23), the following profession was qualified:

 • forwarding technician 333108.

In a profession of forwarding technician, qualification AU.31 occurs.

Mutual Connections of Qualifications in the Freight Forwarding Trade

Qualification

Profession Symbol

Profession in which it Occurs

Common Elements

AU.31

Organising transport and servicing customers and contracting parties
1. Planning transport processes
2. Organising transport processes
3. Calculating the prices and documenting the implementation of transport processes
4. Carrying on correspondence and conducting negotiations
5. Organising the loading and unloading process

333108

Forwarding technician

OMZ
PKZ(AU.m)

A profession of forwarding technician does not have any common qualifications with other professions. It has the effects of training common for professions under the administrative and service area determined by the PKZ(AU.m) code constituting the foundation for training in the following professions: forwarding technician, logistics technician, economic technician, accounting technician, administrative technician, commerce technician, book technician.

These are representative skills for professions from this area, and trade. These skills are crucial for these professions (they occur in each of them), and are the basis for the curriculum.

PKZ(AU.m) Skills that constitute the foundation for training in the following professions: forwarding technician, logistics technician, economic technician, accounting technician, administrative technician, commerce technician, book technician.

 1. uses the terms from microeconomics and macroeconomics;

 2. uses computer programs in office work;

 3. prepares official correspondence standard forms;

 4. carries out work connected with preparation of official meetings;

 5. applies legal regulations concerning official secret and personal data protection;

 6. operates office technology equipment and appliances;

 7. stores documents;

 8. selects statistical data for their analytical and decision‑making usefulness;

 9. distinguishes types of statistical surveys and determines their usefulness;

 10. collects information about an investigated community;

 11. distinguishes, calculates, and interprets basic statistical measures;

 12. carries out a statistical analysis of an investigated phenomenon;

 13. draws up and presents statistical data and research results;

 14. uses computer programs that support carrying out tasks.

AU.31. Organising transport and servicing customers and contracting parties

1. Planning transport processes

 1. determines transport tasks;

 2. distinguishes types of transport services;

 3. selects means of transport for the implementation of transport services;

 4. assesses conformity of operation of means of transport with the adopted rules;

 5. applies legal regulations concerning freight transport and transport documentation;

 6. prepares the transport process course plan;

 7. distinguishes the transport infrastructure;

 8. applies legal regulations concerning customs procedures.

2. Organising transport processes

 1. distinguishes types of transport freight;

 2. forms freight units;

 3. selects transport packages to a kind of freight or a customer’s needs;

 4. follows the rules for labelling freight and means of transport;

 5. applies legal regulations and follows the rules concerning preparation and protection of freight in transport;

 6. plans an arrangement of freight in means of transport.

3. Calculating the prices and documenting the implementation of transport processes

 1. applies legal regulations concerning work in transport;

 2. assesses the quality and efficiency of transport processes;

 3. applies legal regulations concerning settlements with contracting parties;

 4. uses a scale of charges for transport and forwarding services;

 5. optimises the costs to the scope of implemented transport and forwarding services;

 6. prepares settlement documents with contracting parties as well as forwarding and transport documents in Polish and English;

 7. analyses statistical indices.

4. Carrying on correspondence and conducting negotiations

 1. applies regulations concerning freight forwarding;

 2. distinguishes the rules of international trade;

 3. prepares commercial correspondence in Polish and English;

 4. uses the negotiation methods in dealings with a contracting party;

 5. selects marketing instruments to a kind of service or a customer’s requirements;

 6. chooses suppliers and subcontractors;

 7. follows complaint hearing procedures;

 8. specifies the scope of civil liability of a carrier and forwarder;

 9. chooses a type and scope of insurances used in transport and forwarding processes.

5. Organising the loading and unloading process

 1. describes the role, place and importance of logistics in transport and forwarding activities;

 2. defines the role of logistics centres in supply chains;

 3. identifies types of storage buildings and their equipment;

 4. uses storage documents;

 5. selects equipment for mechanisation of loading work;

 6. prepares a schedule of handling activities and defines their scope;

 7. supervises the course of a transport process by making use of systems for monitoring and recording means of transport and freight;

 8. applies international standards for identification of freight and exchange of data.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Technik spedytor (cele i efekty kształcenia)

https://www.ore.edu.pl/images/files/KSZTALCENIE_ZAWODOWE/zawody/technik‑spedytor‑333108.pdf 

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (23) TRANSPORTOWO‑SPEDYCYJNO‑LOGISTYCZNYCH, w spedycja (23) zakwalifikowany został zawód:

 • technik spedytor 333108.

W zawodzie technik spedytor występuje kwalifikacja AU.31.

Wzajemne powiązania kwalifikacji w branży spedycja

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód
w którym występuje

Elementy
wspólne

AU.31

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
1. Planowanie procesów transportowych
2. Organizowanie procesów transportowych
3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

333108

Technik spedytor

OMZ
PKZ(AU.m)

Zawód technik spedytor nie ma wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. Posiada efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno‑usługowego określone kodem PKZ(AU.m) stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodów z tego obszaru, czy branży. Umiejętności te są kluczowe dla tych zawodów (występują w każdym z nich), stanowią podstawę do realizacji kształcenia

PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;

 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;

 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;

 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;

 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;

 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;

 7. przechowuje dokumenty;

 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;

 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;

 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;

 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;

 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;

 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;

 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

1. Planowanie procesów transportowych

 1. określa zadania transportowe;

 2. rozróżnia rodzaje usług transportowych;

 3. dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;

 4. ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;

 5. stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;

 6. sporządza plan przebiegu procesu transportowego;

 7. rozróżnia infrastrukturę transportu;

 8. stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

2. Organizowanie procesów transportowych

 1. rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;

 2. formuje jednostki ładunkowe;

 3. dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;

 4. przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;

 5. stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;

 6. planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.

3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych

 1. stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;

 2. ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;

 3. stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;

 4. stosuje taryfikator usług transportowo–spedycyjnych;

 5. optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo– spedycyjnych;

 6. sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno‑transportowe w języku polskim i języku angielskim;

 7. analizuje wskaźniki statystyczne.

4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

 1. stosuje przepisy dotyczące spedycji;

 2. rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;

 3. sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;

 4. stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;

 5. dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;

 6. wybiera dostawców i podwykonawców;

 7. przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;

 8. określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;

 9. wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo‑spedycyjnych.

5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

 1. charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowo‑spedycyjnej;

 2. określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;

 3. rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;

 4. posługuje się dokumentami magazynowymi;

 5. dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;

 6. opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;

 7. nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;

 8. stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.

m822967bf18c7a832_1497602174477_0
ESTIMATED NUMBER OF HOURS REQUIRED FOR ACHIEVING INTENDED EDUCATIONAL OUTCOMES

QUALIFICATION NOTATION

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NO. OF
HOURS

AU.31

Organising transport and providing services to customers and contracting parties

Forwarding technician

10

AU.31

1. Planning transport processes
2. Organising transport processes
3. Calculating the prices and documenting the implementation of transport processes
4. Carrying on correspondence and conducting negotiations
5. Organising the loading and unloading process

-

10

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH
DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OZNACZENIE
KWALIFIKACJI

NAZWA 
KWALIFIKACJI

NAZWA 
ZAWODU

LICZBA
 GODZIN

AU.31

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Technik spedytor

10

AU.31

1. Planowanie procesów transportowych
2. Organizowanie procesów transportowych
3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

-

10