Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RdkFH4pt7Vm8V1

E-resource SEA FISHING

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1aCe7zWZ43TV1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
mc6dbba6ed1599341_1535019614611_0

A sea fisheries technician organises and carries out marine fishing.

A sea fisheries technician has the possibility to become employed:
• in units cooperating with companies dealing with fish processing,
• in fishing companies,
• in companies introducing technologies in fisheries.
• on the deck of seagoing vessels (commercial and fishing vessels for Polish and foreign shipowners),
• as a Border Guard,
• on hydrographic vessels,
• in port services and on sea rescue vessels.

A sea fisheries technician performs their professional activities on the waters, in vessels. Their work is of a team, organisational and executive nature. The technician may work indoors (organisational work), but they frequently operate outdoors, under variable atmospheric conditions (work on a ship). They are exposed to noise and vibration and considerable physical effort. The technician performing this profession typically works in 8‑hour work system. Depending on the specifics of the company, this may mean shift work.

Knowledge of a foreign language at the upper secondary level should enable the graduate to:
1. using language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic) enabling the implementation of professional tasks;
2. interpreting utterances concerning the performance of typical professional activities, slow and clear articulation in standard language form;
3. analysis and interpretation of brief written texts concerning the performance of typical professional activities;
4. formulating short and understandable utterances and written texts enabling communication at work;
5. utilising foreign information sources.

Predispositions for work:
• perceptiveness,
• precision,
• durability,
• good eyesight,
• colour differentiation,
• good hearing,
• divisibility of attention,
• patience,
• good physical condition.
• organisational capabilities,
• ability to make quick decisions.

In their work, a technician uses such tools as:
• nets,
• fishing equipment,
• compass,
• wired and wireless means of communication.

Technik rybołówstwa morskiego organizuje i przeprowadza połów ryb morskich.

Technik rybołówstwa morskiego ma możliwość zatrudnienia w:
• jednostkach współpracujących z firmami zajmującymi się przetwórstwem ryb,
• firmach zajmujących się połowem ryb,
• firmach zajmujących się wdrażaniem technologii w rybołówstwie.
• w dziale pokładowym na statkach morskich, (handlowych i rybackich u armatorów polskich i zagranicznych),
• Straży Granicznej,
• jednostkach hydrograficznych,
• jednostkach pływających służb portowych, czy ratownictwa morskiego.

Technik rybołówstwa morskiego czynności zawodowe wykonuje na wodzie, w jednostkach pływających. Jego praca ma charakter zespołowy, organizacyjny i wykonawczy. Technik może pracować wewnątrz pomieszczeń (prace organizacyjne), jednak często pracuje na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych (praca na statku). Narażony jest na hałas i wibracje, oraz duży wysiłek fizyczny. Technik wykonujący ten zawód pracuje zazwyczaj w systemie 8‑godzinnym. Zależnie od specyfiki firmy, może to być praca w systemie zmianowym.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• wytrzymałość,
• dobry wzrok,
• odróżnianie barw,
• dobry słuch,
• podzielność uwagi,
• cierpliwość,
• dobra kondycja fizyczna.
• zdolności organizacyjne,
• umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

W swojej pracy technik korzysta m.in. z takich narzędzi jak:
• sieci,
• narzędzia połowowe,
• kompas,
• środki łączności przewodowej i bezprzewodowej.

mc6dbba6ed1599341_1497598082779_0

DESCRIPTION OF AIMS AND EFFECTS OF EDUCATION

SEA FISHERIES TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑rybolowstwa‑morskiego‑315215.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of 13 March 2017 on the classification of professions of vocational education: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of 31 March 2017 on the core curriculum of teaching occupations: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In the professional area II. Administration and services, in the profession group (7) transport, forwarding and logistics, in the branch (26) sea fisheries, the following professions have been distinguished:
● sea fisheries technician (315215).

Within this profession, one qualification has been distinguished, RL.12 Performing a maritime and port watch on a fishing vessel.

Qualification in the sea fisheries branch

Qualification

Profession symbol

The profession in which it occurs

Common elements

RL.12.

Performing a maritime and port watch on a fishing vessel 1. Planning and implementation of sea voyages and fishing
2. Operation of engines and auxiliary mechanisms of ship engine rooms and ship devices and systems
3. Performance of rescue operations at sea

315215

Sea fisheries technician

OMZ PKZ(AU.r)

These effects are key for the sea fisheries technician occupation, constituting the basis for education with relation to the RL.12 qualification.

PKZ(AU.r) Skills constituting the foundation for training in professions: inland waterway technician, maritime navigation technician, sea fisheries technician

The student:
1. uses maps and navigation publications;
2. characterises ship types and transport systems for unit and bulk cargo;
3. determines the types and properties of goods and cargo;
4. uses wired and wireless means of communication;
5. distinguishes the types of ports and terminals;
6. characterises the types of services in ports and terminals;
7. knows two foreign languages, including English, within the scope necessary to perform the profession;
8. utilises computer software supporting task performance.

RL.12 Performing a maritime and port watch on a fishing vessel

1. Planning and implementation of sea voyages and fishing

The student:
1. plans voyages and carries out navigation on open and coastal waters, including traffic separation systems and vessel monitoring systems;
2. uses Polish and English maps and navigation publications and corrects them;
3. uses various systems for the division of the observer horizon to determine the directions courses and bearings;
4. determines the values of magnetic compass and gyrocompass corrections and applies changes to courses and compass, gyrocompass, magnetic and actual bearings;
5. determines magnetic compass deviations and prepares deviation tables;
6. determines coordinates for the position calculated with passive and active inclusion of wind and current;
7. utilises measurements of navigation parameters to determine the position of the observed vessel and assessment of the precision of this position;
8. determines the coordinates of the position observed using navigation systems, including satellite‑based systems;
9. utilises integrated navigation systems and electronic map imaging systems to carry out navigation;
10. carries out navigation on an optimal route using practical navigation along the rhumb line;
11. operates navigation equipment and assesses their precision of indication;
12. utilises radar and the device for automatic performance of radar plots to perform navigation and for anti‑collision purposes;
13. utilises sources of hydrological and meteorological information to plan and implement weather navigation;
14. takes into account the manoeuvring properties of the vessel and its loading state, and hydrological and meteorological conditions during a sea voyage, manoeuvring in the port and on other restricted waters;
15. manoeuvres the vessel while issuing and accepting fishing equipment and while fishing in various weather conditions;
16. selects equipment and fishing techniques appropriate to the sea fish species with the use of legal provisions concerning fisheries protection;
17. classifies, and distinguishes and defines parameters characterising vessels, as well as uses basic terms from the field of sea fish transport;
18. observes the principles of loading and transport of marine fish and supervises loading and unloading of fish;
19. utilises refrigeration and isothermal holds for the transport of marine fish;
20. distinguishes the basic commercial fish species of the Baltic Sea and indicates the fishery zone distribution;
21. performs the control of parameters influencing fish transport, utilises ship and separation materials and determines the amount of cargo based on the ship draught;
22. includes the influence of acceptance, unloading and moving of the cargo, supplies and ballast on the stability and durability of the ship and interprets stability documentation;
23. uses the provisions of the Maritime code, International regulations for Preventing Collisions at Sea (Colregs) and navigational marking system (IALA);
24. observes the watch and emergency procedures concerning the preparation of the vessel for departure to the sea, keeping the vessel’s documentation and using legal provisions concerning sea navigation and the social affairs of the crew.

2. Operation of engines and auxiliary mechanisms of ship engine rooms and ship devices and systems

The student:
1. explains the structure and principles of the operation of basic systems of a ship engine room and auxiliary mechanisms;
2. prepares engines for start‑up and maintains the operating engines and auxiliary mechanisms of a ship engine room;
3. observes the principles of conducting renovations, inspections and repairs in a ship engine room, and is familiar with their specifics;
4. operates the ship’s electronic equipment, automation systems and uses measurement tools for diagnostic purposes;
5. uses the charts for the electric circuits and power supply systems of the ship and operates pieces of the ship’s electric networks;
6. operates fishing equipment and repairs them;
7. observes technological processes in fish processing industry;
8. selects marine fish for processing and prepares them for transport and sale;
9. carries out preliminary processing of fish raw materials and selects, operates and maintains fish processing machinery;
10. identifies the types and intended use of the individual pieces of masting and roping of the ship;
11. operates loading and auxiliary devices and equipment present on the ship;
12. determines destructive load and permissible working load of the ropes and mobile equipment on the ship and selects equipment according to the performed work;
13. operates anchor windlasses, capstan and other ships’ mooring and towing equipment;
14. utilises deck procedures and organises work at manoeuvring positions on the ship;
15. selects methods of corrosion combat and prepares and conducts conservation works on the ship;
16. prepares various surfaces for painting and selects and uses suitable painting tools;
17. applies conventions concerning the protection of fisheries and the marine environment;
18. keeps the documentation required on the ship and performs the inspection recommendations.

3. Performance of rescue operations at sea

The student:
1. uses the International Code of Signals (ICS);
2. identifies and uses distress signals utilising each of the signalling methods included in the International Code of Signals (ICS);
3. transmits and receives light signals in Morse Code;
4. transmits and receives flag messages of the International Code of Signals (ICS);
5. utilises fixed and portable radio distress signalling;
6. utilises publications necessary to conduct communication;
7. operates radio devices operating Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), carries out their tests and conservation;
8. communicates using all types of radio communication means;
9. utilises International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) guide while manoeuvring the ship in a search and rescue action;
10. develops plans, alarm schedules and instructions of conduct in the event of an alarm;
11. observes the procedures of conduct in the event of rescue towing;
12. observes the procedures of conduct in the event of hazards and emergencies on the ship;
13. operates individual and collective means of rescue;
14. operates devices used to launch and lift rescue boats and rafts;
15. indicates areas of fire hazard on the ship and observes fire fighting procedures, including the properties of the carried cargo;
16. operates fire fighting equipment, permanent extinguishing systems, alarm systems and fire detection systems;
17. provides a victim with first aid, performs resuscitation and uses a defibrillator;
18. applies International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (the ISM Code);
19. applies the provisions concerning the social conditions and rights and obligations of the ship’s crew members;
20. uses the English language in maritime communication.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑rybolowstwa‑morskiego‑315215.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno‑logistycznych, w branży (26) rybołówstwo morskie zakwalifikowane zostały wyodrębnione zawody:
• technik rybołówstwa morskiego (315215).

W zawodzie wyodrębniona jest jedna kwalifikacja RL.12 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim.

Kwalifikacja w branży rybołówstwa morskiego

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

RL.12.

Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
1. Planowanie i realizacja podróży oraz połowów morskich
2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

315215

Technik rybołówstwa morskiego

OMZ PKZ(AU.r)

Efekty te są kluczowe dla zawodu technik rybołówstwa morskiego, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwalifikacją RL.12.

PKZ(AU.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żeglugi śródlądowej, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego

Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi;
2. charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla ładunków jednostkowych i masowych;
3. określa rodzaje oraz właściwości towarów i ładunków;
4. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
5. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
6. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
7. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

RL.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim 1. Planowanie oraz realizacja podróży oraz połowów morskich

Uczeń:
1. planuje podróż i prowadzi nawigację na wodach otwartych i przybrzeżnych, z uwzględnieniem systemów rozgraniczenia ruchu oraz monitorowania ruchu statku;
2. posługuje się polskimi i angielskimi mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty;
3. wykorzystuje różne systemy podziału horyzontu obserwatora do określania kierunków, kursów i namiarów;
4. określa wartości poprawek kompasów magnetycznych i żyrokompasowych i dokonuje zmiany kursów i namiarów kompasowych, żyrokompasowych, magnetycznych i rzeczywistych;
5. określa dewiację kompasów magnetycznych oraz sporządza tabelę dewiacji;
6. określa współrzędne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu;
7. wykorzystuje pomiary parametrów nawigacyjnych do określania pozycji obserwowanej jednostki i oceny dokładności tej pozycji;
8. określa współrzędne pozycji obserwowanej przy wykorzystaniu systemów nawigacyjnych, w tym systemów satelitarnych;
9. wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania elektronicznych map do prowadzenia nawigacji;
10. prowadzi żeglugę po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej żeglugi po loksodromie;
11. eksploatuje urządzenia nawigacyjne i ocenia dokładność ich wskazań;
12. wykorzystuje radar oraz urządzenie do automatycznego wykonywania nakresów radarowych do prowadzenia nawigacji oraz do celów antykolizyjnych;
13. wykorzystuje źródła informacji hydrometeorologicznej do planowania i realizacji żeglugi pogodowej;
14. uwzględnia cechy manewrowe statku i jego stan załadowania oraz warunki hydro‑meteorologiczne podczas podróży morskiej, manewrowania w porcie oraz na innych wodach ograniczonych;
15. manewruje statkiem podczas wydawania i wybierania narzędzi połowowych oraz w czasie połowów w różnych warunkach pogodowych;
16. dobiera narzędzia i techniki połowu do gatunku ryb morskich z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony rybołówstwa;
17. klasyfikuje oraz rozróżnia i definiuje parametry charakteryzujące statki, a także posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu transportu ryb morskich;
18. przestrzega zasad załadunku i transportu ryb morskich oraz nadzoruje załadunek i rozładunek ryb;
19. wykorzystuje ładownie chłodnicze i izotermiczne do przewozu ryb morskich;
20. rozróżnia podstawowe gatunki ryb użytkowych Morza Bałtyckiego oraz wskazuje rozmieszczenie łowisk;
21. przeprowadza kontrolę parametrów mających wpływ na transport ryb, stosuje materiały sztauerskie i separacyjne oraz określa ilość ładunku na podstawie zanurzenia statku;
22. uwzględnia wpływ przyjęcia, zdjęcia i przemieszczenia się towaru, zapasów i balastów na stateczność i wytrzymałość statku oraz interpretuje dokumentację statecznościową;
23. stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz system oznakowania nawigacyjnego (IALA);
24. przestrzega procedur wachtowych i awaryjnych dotyczących przygotowania jednostki do wyjścia w morze, prowadzenia dokumentacji statku oraz stosowania przepisów prawa dotyczących żeglugi morskiej i spraw socjalnych załogi.

2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych

Uczeń:
1. wyjaśnia budowę i zasadę działania podstawowych systemów siłowni okrętowej oraz mechanizmów pomocniczych;
2. przygotowuje silniki do uruchomienia i obsługuje podczas pracy silniki oraz mechanizmy pomocnicze siłowni okrętowej;
3. przestrzega zasad prowadzenia remontów, przeglądów i napraw w siłowni okrętowej oraz zna ich specyfikę;
4. eksploatuje okrętowe urządzenia elektroniczne, systemy automatyki oraz posługuje się przyrządami pomiarowymi w celach diagnostycznych;
5. posługuje się schematami obwodów elektrycznych i systemów energetycznych statku oraz obsługuje elementy elektrycznych sieci okrętowych;
6. eksploatuje narzędzia połowowe oraz dokonuje ich naprawy;
7. przestrzega procesów technologicznych w przetwórstwie rybnym;
8. dobiera ryby morskie do przetwórstwa oraz przygotowuje je do transportu i sprzedaży;
9. wykonuje obróbkę wstępną surowców rybnych oraz dobiera, obsługuje i konserwuje maszyny przetwórstwa rybnego;
10. rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie poszczególnych elementów omasztowania i olinowania statku;
11. eksploatuje urządzenia oraz osprzęt przeładunkowy i pomocniczy znajdujący się na statku;
12. określa obciążenie niszczące i dopuszczalne obciążenie robocze lin i osprzętu ruchomego statku oraz dobiera wyposażenie osprzętu do wykonywanej pracy;
13. eksploatuje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposażenie cumownicze i holownicze statku;
14. stosuje procedury pokładowe oraz organizuje pracę na stanowiskach manewrowych na statku;
15. dobiera metody walki z korozją oraz przygotowuje i prowadzi prace konserwacyjne na statku;
16. przygotowuje różne powierzchnie do malowania oraz dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia do malowania;
17. stosuje konwencje dotyczące ochrony rybołówstwa i środowiska morskiego;
18. prowadzi wymaganą dokumentację na statku i wypełnia zalecenia inspekcyjne.

3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

Uczeń:
1. korzysta z Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
2. rozpoznaje i stosuje sygnały wzywania pomocy, wykorzystując każdy ze sposobów sygnalizacji zawarty w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym (MKS);
3. nadaje i odbiera sygnały świetlne w alfabecie Morse'a;
4. nadaje i odbiera wiadomości za pomocą flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
5. posługuje się stałymi i przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy;
6. korzysta z publikacji niezbędnych do prowadzenia łączności;
7. posługuje się urządzeniami radiowymi pracującymi w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), przeprowadza ich testy i konserwację;
8. komunikuje się w każdym z rodzajów łączności radiowej;
9. wykorzystuje Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania (IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo‑ratowniczej;
10. opracowuje plany, rozkłady alarmowe oraz instrukcje postępowania w przypadku alarmu;
11. przestrzega procedur postępowania w przypadku holowania ratowniczego;
12. przestrzega procedur postępowania w przypadkach zagrożeń i awarii na statku;
13. posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
14. obsługuje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
15. wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem, uwzględniając właściwości przewożonego ładunku;
16. posługuje się sprzętem przeciwpożarowym, stałymi instalacjami gaśniczymi, instalacją alarmową i instalacją wykrywającą pożar;
17. udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimację i posługuje się defibrylatorem;
18. stosuje Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19. stosuje przepisy dotyczące warunków socjalnych oraz praw i obowiązków członków załogi statku;
20. posługuje się językiem angielskim w komunikacji morskiej.

mc6dbba6ed1599341_1497602174477_0

ESTIMATED NUMBER OF HOURS REQUIRED TO OBTAIN THE ASSUMED EDUCATION EFFECTS

DESIGNATION OF QUALIFICATIONS

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

RL.12.

Performing a maritime and port watch on a fishing vessel

Sea Fisheries Technician

6

RL.12.1

Planning and implementation of sea voyages and fishing

-

2

RL.12.2

Operation of engines and auxiliary mechanisms of ship engine rooms and ship devices and systems

-

2

RL.12.3

Performance of rescue operations at sea

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Liczba godzin

RL.12.

Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

Technik rybołówstwa morskiego

6

RL.12.1

Planowanie oraz realizacja podróży i połowów morskich

-

2

RL.12.2

Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych

-

2

RL.12.3

Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

-

2