Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1awqJcYKkYQA1

E-resource TRANSPORTATION

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1OCbHAAk8e8O1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m398dd29a0e0bcab3_1535019614611_0

The mechanic driver operates motor vehicles in accordance with the possessed authorisations. They also service and repair motor vehicles. A mechanic driver's job is to safely transport people or goods. The mechanic driver performs activities aimed at keeping the car in good technical condition for the entire period of its operation.

The mechanic driver has the opportunity to work, among others, in:
● public companies handling road transport,
● private transport companies providing services in national and international transport,
● companies connected with the diagnosis, service, or repairing vehicles.

The work of a mechanic driver can be supervised and maintained in a shift work system in compliance with applicable regulations. It can be done alone or in a team of drivers. The mechanic driver can work for an employer or run their own business after obtaining the necessary permissions, if required. For the mechanic driver, it is important to observe the rules regarding the work time of drivers. Activities performed in this position are monotonous and routine, however, they require a lot of focus and reflex due to the variety of traffic situations that can be encountered.

The knowledge of a foreign language at the upper secondary school level should enable the graduate to:
1. use the language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic), enabling the implementation of professional tasks;
2. interpret statements regarding the performance of typical professional activities, expressed slowly and clearly, in a standard language version;
3. analyse and interpret short written texts regarding the performance of typical professional activities;
4. formulate short and understandable statements and written texts enabling communication in the work environment;
5. use foreign sources of information.

Predispositions to work:
● good eyesight,
● distinguishing colours,
● binocular vision,
● good hearing,
● good vision at dusk,
● visual‑motor coordination,
● fast reflexes,
● perceptiveness,
● focus,
● divisibility of attention,
● reliability,
● punctuality,
● resistance to stress,
● exercise tolerance,
● emotional resilience,
● self‑control,
● ease of making contacts.

In their work, the mechanic driver uses:
● vehicles,
● combination vehicles and technical equipment needed for their operation and maintenance, including:
● car jacks,
● cranes,
● assembly tools,
● hydraulic- or pneumatic‑drive tools and devices.

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Wykonuje także obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji.

Kierowca mechanik ma możliwość zatrudnienia w:
● przedsiębiorstwach państwowych zajmujących się transportem drogowym,
● prywatnych firmach transportowych świadczących usługi w transporcie krajowym i zagranicznym,
● firmach prowadzących działalność związaną z diagnozowaniem, obsługą lub naprawą pojazdów samochodowych.

Praca kierowcy mechanika może być nadzorowana i prowadzona w systemie zmianowym. Wykonywana może być indywidualnie lub w zespole kierowców. Pracę można wykonywać na rzecz pracodawcy bądź prowadzić własną działalność gospodarczą po uzyskaniu niezbędnych uprawnień, o ile takie są wymagane. Ważne dla kierowcy mechanika jest przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Czynności wykonywane na tym stanowisku są monotonne i rutynowe, jednakże wymagają dużego skupienia i refleksu z powodu różnorodnych sytuacji drogowych, z jakimi można się zetknąć.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
● dobry wzrok,
● rozróżnianie barwy,
● widzenie stereoskopowe,
● dobry słuch,
● dobre widzenie o zmierzchu,
● koordynacja wzrokowo‑ruchowa,
● szybki refleks,
● spostrzegawczości,
● koncentracja,
● podzielności uwagi,
● odpowiedzialność,
● punktualność,
● odporność na stres,
● wytrzymałość na wysiłek ,
● odporności emocjonalnej,
● samokontrola,
● łatwości nawiązywania kontaktów.

Kierowca mechanik w swojej pracy wykorzystuje:
● pojazdy samochodowe,
● zespoły pojazdów, oraz niezbędne wyposażenie techniczne służące do ich obsługi i naprawy, w tym między innymi:
● podnośniki,
● żurawie,
● narzędzia monterskie,
● narzędzia i urządzenia o napędzie hydraulicznym lub pneumatycznym.

m398dd29a0e0bcab3_1535019622706_0
RHwP1dRhO0gaK1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m398dd29a0e0bcab3_1535019624567_0

The road transport technician plans, and organises work on the transport of passengers and cargo by road, handles the means of transport, keeps records of road transport of persons and cargo and drives vehicles.

The road transport technician has the possibility to work, among others, in:
● public companies handling road transport,
● private transport companies providing services in national and international transport,
● companies connected with the diagnosis, service, or repairing vehicles.

They can also run their own business.

A road transport technician can work as a driver or a person supervising the work of drivers. Work in this profession is of an individual character. A person employed in this position works a maximum of 9 hours a day. Depending on the place of employment, they can work in a shift system, also on statutory holidays, as well as during the day and at night, while maintaining the applicable regulations. They work in a sitting position. They are exposed to pollution by exhaust fumes, noise, and vibrations. Work often requires a long stay away from home. Activities performed in this position are monotonous and routine, however, they require a lot of focus and reflex due to the variety of traffic situations that may be encountered.

The knowledge of a foreign language at the upper secondary school level should enable the graduate to:
1. use the language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic), enabling the implementation of professional tasks;
2. interpret statements regarding the performance of typical professional activities, expressed slowly and clearly, in a standard language version;
3. analyse and interpret short written texts regarding the performance of typical professional activities;
4. formulate short and understandable statements and written texts enabling communication in the work environment;
5. use foreign sources of information.

Predispositions to work:
● good eyesight,
● distinguishing colours,
● binocular vision,
● good hearing,
● good vision at dusk,
● visual‑motor coordination,
● fast reflexes,
● perceptiveness,
● focus,
● divisibility of attention,
● reliability,
● punctuality,
● resistance to stress,
● exercise tolerance,
● emotional resilience,
● self‑control,
● ease of making contacts.

In their work, the road transport technician uses:
● vehicles,
● combination vehicles,
● and technical equipment needed for their operation and maintenance including:
● car jacks,
● cranes,
● computer with software,
● assembly tools,
● hydraulic- or pneumatic‑drive tools and devices.

Technik transportu drogowego planuje, organizuje prace dotyczące przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków, obsługuj środki transportu, prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i lądunków oraz prowadzi pojazdy samochodowe.

Technik transportu drogowego ma możliwość zatrudnienia głównie w:
● przedsiębiorstwach państwowych zajmujących się transportem drogowym,
● prywatnych firmach transportowych świadczących usługi w transporcie krajowym i zagranicznym,
● firmach prowadzących działalność związaną z diagnozowaniem, obsługą lub naprawą pojazdów samochodowych.

Technik może prowadzić także własną działalność gospodarczą.

Technik transportu drogowego może pracować w charakterze kierowcy lub osoby nadzorującej pracę kierowców. Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracuje maksymalnie 9 godzin na dobę. W zależności od miejsca zatrudnienia możne pracować w systemie zmianowym, również w dni wolne ustawowo, a także w dzień i w nocy z zachowaniem obowiązujących przepisów (dotyczących transportu krajowego i międzynarodowego). Pracę wykonuje w pozycji siedzącej. Narażona jest na zanieczyszczenia spalinami, hałas i drgania. Praca często wymaga długiego przebywania poza domem. Czynności wykonywane na tym stanowisku są monotonne
i rutynowe, jednakże wymagają dużego skupienia i refleksu z powodu różnorodnych sytuacji drogowych, z jakimi można się zetknąć.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
● dobry wzrok,
● rozróżnianie barwy,
● widzenie stereoskopowe,
● dobry słuch,
● dobre widzenie o zmierzchu,
● koordynacja wzrokowo‑ruchowa,
● szybki refleks,
● spostrzegawczości,
● koncentracja,
● podzielności uwagi,
● odpowiedzialność,
● punktualność,
● odporność na stres,
● wytrzymałość na wysiłek ,
● odporności emocjonalnej,
● samokontrola,
● łatwości nawiązywania kontaktów.

Technik transportu drogowego w swojej pracy wykorzystuje:
● pojazdy samochodowe,
● zespoły pojazdów,
● oraz niezbędne wyposażenie techniczne służące do ich obsługi i naprawy, w tym między innymi:
● podnośniki,
● żurawie,
● komputer z oprogramowaniem,
● narzędzia monterskie,
● narzędzia i urządzenia o napędzie hydraulicznym lub pneumatycznym.

m398dd29a0e0bcab3_1537785571414_0
R1cpspl1gz1Ks1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m398dd29a0e0bcab3_1537785575792_0

The rail transport technician organises and operates the train traffic on main line routes and train service stations, operates devices of railway traffic control devices, plans and organises passenger and goods rail transport, manages the rolling stock.

The rail transport technician has an opportunity to work, among others, in:
● rolling stock production companies,
● repair units of mechanised road services (repair trains),
● state railways,
● railway research units.

Depending on the range of tasks and responsibilities, a rail transport technician can work only on working days, 8 hours a day, but also on a shift work basis, also on public holidays. Working in this position is stressful and requires high mental resistance because the employee is responsible for the safety of train movements and passengers' lives.

Predispositions to work:
● technical skills,
● good work organisation,
● good eyesight,
● distinguishing colours,
● good hearing,
● divisibility of attention,
● ability to concentrate,
● physical and mental resilience,
● composure,
● ability to deal with stressful situations,
● ease of making contacts.

In their work, the rail transport technician:
● organises and supervises the transport of passengers and goods as well as the dispatch of passengers and parcels, as well as manages existing rolling stock,
● organises the railway traffic and shunting works, in accordance with the relevant regulations and tariffs, using IT equipment and communication equipment,
● manages and supervises the work of carriers at the railway station,
● prepares and operates trains,
● prepares dispatches and supervises the transport of parcels, cargo, and passengers,
● conducts marketing for railway services,
● operates computer systems of the transport process and railway traffic control devices.

Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym, planuje i organizuje pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe, zarządza także taborem kolejowym.

Technik transportu kolejowego ma możliwość zatrudnienia m.in. w:
● przedsiębiorstwach produkcyjnych taboru kolejowego,
● jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze),
● kolejach państwowych,
● jednostkach badawczych kolejnictwa.

Technik transportu kolejowego w zależności od rozpiętości zadań i obowiązków może pracować tylko w dni robocze, 8 godzin dziennie, ale również w systemie zmianowym, również w dni ustawowo wolne. Praca na tym stanowisku jest stresująca i wymagająca dużej oporności psychicznej, bowiem pracownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów.

Predyspozycje do pracy:
● zdolności techniczne,
● dobra organizacja pracy,
● dobry wzrok,
● odróżnianie barw,
● dobry słuch,
● podzielność uwagi,
● zdolność koncentracji,
● odporność psychiczna i fizyczna,
● opanowanie,
● zdolność koncentracji,
● umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
● umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów.

W swoje pracy technik transportu kolejowego:
● organizuje i nadzoruje przewóz pasażerów i towarów oraz odprawy osób i przesyłek, a także zarządza, istniejącym taborem,
● organizuje ruch kolejowy i prace manewrowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami i taryfami, posługując się sprzętem informatycznym i sprzętem łączności,
● kieruje i nadzoruje prace przewoźników na stacji kolejowej,
● przygotowuje i obsługuje pociągi,
● przygotowuje odprawy i nadzoruje przewóz przesyłek, ładunków i osób,
● prowadzi działania marketingowe usług kolejowych,
● obsługuje systemy komputerowe procesu przewozowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

m398dd29a0e0bcab3_1497598082779_0

DESCRIPTION OF LEARNING OBJECTIVES AND OUTCOMES

MECHANIC DRIVER: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Kierowca‑mechanik‑832201.pdf

ROAD TRANSPORT TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑transportu‑drogowego‑311927.pdf

RAIL TRANSPORT TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑transportu‑kolejowego‑311928.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of March 13, 2017 on the classification of vocational education occupations: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of March 31, 2017 on the core curriculum of vocational education: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In the professional area II. Administration and services, in the group of transport‑spedition‑logistics (7) transport (22) industry, 3 separate professions have been classified:
● mechanic driver (832201),
●road transport technician (311927),
● rail transport technician (311928).

In the group of the two professions, there is a common qualification:
● for the professions mechanic driver 832201 and road transport technician 311927 common qualification – AU.04.

Interconnection of qualifications in the transport industry

Qualification

Profession symbol

Profession in which it occurs

Common elements

AU.04.

Use of the means of road transport
1. Handling means of road transport
2. Using the means of road transport

832201

Mechanic driver

PKZ(MG.a) PKZ(MG.g)

311927

Road transport technician

PKZ(AU.ac) PKZ(MG.a) PKZ(MG.g)

AU.69.

Organising the transport using the means of road transport
1. Organising the transport of goods and cargo
2. Organising passenger transport

311927

Road transport technician

OMZ PKZ(AU.ac) PKZ(MG.a) PKZ(MG.g)

AU.46.

Organisation and operation of the train traffic
1. Organisation and operation of the train traffic on main line routes and train service stations
2. Operation of traffic control devices and communication devices
3. Supervision and coordination of carriers at a railway station

311928

Rail transport technician

OMZ
PKZ (AU.t)

AU.47.

Planning and operating railway transport
1.Planning passengers and goods transport
2. Planning and implementation of passengers, parcels and cargo transport
3. Management of trains and cargo

311928

Rail transport technician

OMZ
PKZ (AU.t)

As it can be seen based on table 1 above, beside interconnections within the qualifications, there is a strong interconnection with the common PKZ(MG.a) and PKZ(MG.g), present in the professions of the road transport.

These are representative skills for professions in this area or industry. These skills are crucial for these professions, they form the basis for the implementation of education in connection with the qualification AU.04.; AU.69.

PKZ(MG.a) Skills constituting the foundation for training in professions: mechanic‑operator of agricultural vehicles and machinery, watchmaker, optician‑mechanic, precision mechanic, mechanic of industrial automation and precision devices, mechanic‑fitter of machines and devices, mechanic of motor vehicles, operator of cutting machines, locksmith, blacksmith , ship hull fitter, car body tinsmith, tinsmith, varnisher, optics technician, aircraft mechanic technician, ship mechanic technician, boat construction technician, motor vehicle technician, mechanic technician, car vehicle electromechanic, road transport technician, power engineering technician, casting modeller, drilling technician, driller, underground mining technician, underground mining miner, hole mining technician, hole mining miner, opencast mining technician, opencast mines miner, solid mineral processing technician, casting technician, metallurgist technician, operator of foundry machines and devices, operator of metallurgical machines and devices, operator of machinery and equipment for plastics processing, goldsmith jeweller, motorcycle mechanic, refrigeration and air conditioning technician, crane equipment technician, agricultural and agrotronics mechanisation technician, mechanic driver, mechanic - operator of machines for wood production, boatbuilder.

The student:
1. adheres to the rules of making a technical drawing of a machine;
2. prepares sketches of machine parts;
3. prepares technical drawings using computer techniques;
4. distinguishes between parts of machines and devices;
5. distinguishes connection types;
6. adheres to the principles of tolerance and fits;
7. distinguishes between construction and operational materials;
8. distinguishes between internal means of transport;
9. selects methods of transport and storage of materials;
10. identifies types of corrosion and defines methods of corrosion protection;
11. distinguishes between techniques and methods of manufacturing parts of machines and devices;
12. distinguishes between machines, devices, and tools for manual and machine processing;
13. distinguishes between measuring instruments used in manual and machine processing;
14. performs workshop measurements;
15. distinguishes between methods of quality control of performed works;
16. defines the construction and observes of the principles of machinery and equipment operation;
17. uses technical documentation of machines and devices and adheres to standards regarding technical drawing, machine parts, construction materials, and operating materials;
18. uses computer programs to support the performance of the tasks.

PKZ(MG.g) Skills constituting the foundation for training in professions: mechanic of motor vehicles, motor vehicle technicians, electromechanic of motor vehicles, road transport technician, mechanic‑operator of agricultural vehicles and machinery, agriculture and agrotronics mechanisation technician, mechanic driver.

The student:
1. performs control and maintenance activities on vehicles;
2. applies the law on road traffic and driving vehicles;
3. adheres to the rules of driving vehicles;
4. drives and operates motor vehicles to the extent necessary to obtain B category driving license;
5. uses computer programs to support the performance of the tasks.

PKZ(AU.ac) Skills constituting the foundation for training in the profession of road transport technician.

The student:
1. uses calculations to solve practical problems, including calculating units of physical measures;
2. reads electrical and electronic diagrams;
3. performs control and maintenance activities on vehicles;
4. applies the law on road traffic and driving vehicles;
5. adheres to the rules of driving vehicles;
6. uses computer programs to support the performance of the tasks;
7. drives and operates motor vehicles to the extent necessary to obtain a C + E category driving license.

PKZ(AU.t) Skills constituting the foundation for training in the profession of rail transport technician.

The student:
1. recognises elements of the railway network;
2. distinguishes elements of railway and railway bridge structures and defines their functions;
3. adheres to the rules of railway operation;
4. differentiates rolling stock and determines its purpose;
5. characterises the equipment of passenger and goods wagons;
6. uses the rolling stock tagging system;
7. makes construction drawings of railway infrastructure;
8. reads plans and schematic drawings of train service stations;
9. classifies rail transport services;
10. distinguishes between types of transport documents;
11. recognises rail signaling devices;
12. uses technical documentation and instructions on railway traffic and railway signaling and adheres to standards in this area;
13. uses computer programs to support the performance of the tasks.

AU.04. Use of the means of road transport

1. Handling means of road transport

The student:
1. distinguishes means of road transport;
2. explains the construction and principles of operation of subassemblies and assemblies of road transport means;
3. recognises electric and electronic installations and devices in the means of road transport;
4. evaluates the technical condition of means of road transport;
5. performs activities related to the operation of means of road transport;
6. localises damage to assemblies and subassemblies of means of road transport;
7. selects methods of repairing of means of road transport;
8. uses control and measurement tools and devices;
9. matches spare parts and consumables;
10. performs activities related to the repair and maintenance of means of road transport;
11. uses technical and operational documentation of means of road transport;
12. calculates the costs associated with the operation of means of road transport.

2. Using the means of road transport

The student:
1. classifies the means of road transport;
2. determines the technical and operational parameters of the means of road transport;
3. selects the means of road transport to the type and properties of the transported goods;
4. observes the rules of distribution, fastening, and securing of the transported goods;
5. uses auxiliaries used in the means of road transport;
6. uses traditional road maps and electronic GPS systems;
7. reads and interprets the indications of control and measurement devices used in the means of road transport;
8. observes the standards regarding the driver’s working time;
9. keeps documents connected with the road transport;
10. complies with the law on the use of the means of road transport;
11. adheres to the provisions of law related to the road transport of goods;
12. performs transport services in accordance with the provisions of national and international law relating to these services;
13. runs and operates motor vehicles to the extent necessary to obtain the initial qualification, referred to in the Act of 6 September 2001 on road transport (Journal of Laws of 2016, item 1907, 1935 and 1948).

AU.69. Organising the transport using the means of road transport

1. Organising the transport of goods and cargo

The student:
1. determines the properties of goods and cargo;
2. distinguishes the features of the road transport;
3. uses different forms of insurance in road transport;
4. complies with the provisions of the law regarding the road transport;
5. determines the scope of material, personal and joint liability for entrusted property;
6. plans the distribution of the cargo in the means of the road transport;
7. prepares transit documentation;
8. prepares calculations and evaluates the costs of the cargo transport;
9. uses computer programs facilitating the organisation of the cargo transport;
10. performs activities that do not require additional authorisations related to the loading and unloading of cargo, including dangerous cargo, oversized cargo and live animals
11. uses automatic systems of cargo identification.

2. Organising passenger transport

The student:
1. plans the organisation of the road transport market;
2. determines the characteristics of passenger transport;
3. organises and supervises passengers service in the means of road transport;
4. prepares documents connected with passenger service;
5. uses computer programs supporting the organisation of passenger transport;
6. provides service to passengers using the means of road transport.

AU.46. Organisation and operation of the train traffic

1. Organisation and operation of the train traffic on main line routes and train service stations

The student:
1. determines the purpose of individual types of train service stations, structures, and railway traffic control devices;
2. complies with the rules for numbering tracks and railway points;
3. defines the tasks and duties of employees involved in the operation of trains;
4. uses train timetables;
5. directs the train traffic on train service stations and neighbouring main line routes;
6. directs the train when a track is closed;
7. performs work related to operating trains in accordance with the safety management and quality management system;
8. classifies railway accidents in accordance to specified criteria;
9. observes the rules of conduct in the case of a railway accident;
10. fills out documentation connected with the operation of the train traffic;
11. selects the type of order to the transmitted information or command;
12. transmits the content of written orders using radio communication devices;
13. operates the train traffic in accordance to applicable rules;
14. complies with the procedures in force when the train is to be stopped or another train unforeseen in the timetable needs to be let through;
15. transmits verbal messages, hand, light and sound signals;
16. reads messages and security signals transmitted by other participants of the railway traffic;
17. reads and interprets signals transmitted by means of railway signaling devices and indicators;
18. uses computer programs to support the operation of the train traffic;
19. operates the handheld extinguishing equipment;
20. uses emergency numbers;
21. formulates the content of emergency wireless messages.

2. Operation of traffic control devices and communication devices

The student:
1. operates traffic control devices on main line routes and train service stations;
2. uses schematic plans of railway stations;
3. keeps documentation related to the operation of railway traffic control devices and communication devices;
4. operates traffic control devices on main line routes and train service stations;
5. operates adjustment devices and turnouts;
6. operates railway barriers;
7. operates fixed and portable radio telephones as well as megaphone devices;
8. notes the abnormalities in the operation of communication devices;
9. adheres, in strictly defined cases, to more stringent train driving procedures and uses auxiliary cutouts;
10. evaluates the technical condition of railway tracks;
11. carries out inspections and evaluates the technical condition of turnouts and locking devices;
12. performs works related to the maintenance of turnouts;
13. operates semi‑automatic and manual section cutouts;
14. disables turnouts from central control stations while maintaining safety rules;
15. operates power generators;
16. operates rail traffic control devices and communication devices powered by electricity;
17. operates emergency signaling devices.

3. Supervision and coordination of carriers at a railway station

The student:
1. adheres to general and detailed rules of shunting work;
2. determines the maximum permitted shunting speed;
3. uses wagon passage plans and service manuals for loading stations and points;
4. checks the correctness of train make‑up, with particular reference to the arrangement of wagons with dangerous goods, extraordinary items, inactive traction vehicles;
5. observes the rules and restrictions associated with the use of multiple traction;
6. performs technical and commercial examination of the train's make‑up;
7. controls compliance with the procedures in force during the performance of a detailed and simplified composite brake test;
8. uses the station timetable of trains;
9. documents the time and place of work of individual carriers;
10. controls the application of occupational health and safety regulations during shunting work.

AU.47. Planning and operating railway transport 1. Planning passengers and goods transport

The student:
1. prepares the demand for wagons and traction vehicles;
2. draw up plans for the efficient use of wagons and plans work related to the operation of loading stations and points;
3. analyses cargo streams in a marshalling yard;
4. selects traction vehicles for the type of work planned;
5. selects the type and load capacity of wagons to the size of the goods mass;
6. adheres to the principles of rational management of railway vehicles;
7. prepares a block diagram of the marshalling yard;
8. prepares schemes for handling sections of railway lines with return trains;
9. prepares shunting work schedules;
10. calculates the minimum and timetable passage times of wagons;
11. calculates the shunting and wagon rotation coefficients;
12. records and calculates the time the freight wagons remain at the customer's disposal;
13. conducts marketing activities related to the provision of transport services;
14. adheres to the time schedules of work applicable in rail transport;
15. draws up a roster for employees.

2. Planning and implementation of passengers, parcels and cargo transport

The student:
1. prepares transport documents;
2. plans the route of transporting cargo, parcels, people;
3. uses instructions, tariffs and other documents related to the organisation of transport;
4. performs hand‑over and acceptance operations related to the acceptance of shipments for transport and delivery of parcels;
5. complies with the procedures related to the handover and acceptance of wagons before and after the loading operations;
6. checks the condition of yards, ramps, and loading equipment before and after the loading operations;
7. sets transport and non‑shipment charges as well as additional fees;
8. records the collected receivables and prepares cash reporting;
9. operates cash registers, ticket terminals and performs cash activities;
10. carries out a visual inspection and assesses the technical condition of the wagons before they are accepted for transport;
11. qualifies wagons in terms of suitability for domestic and international transport;
12. evaluates the technical condition and qualifies coal wagons for shipment with compact compositions;
13. evaluates the technical and commercial condition of the wagons of the train;
14. adheres to procedures related to the performance of a detailed and simplified composite brake test;
15. prepares lists of railway vehicles in train sets and runs test sheets of composite brakes;
16. performs work related to the operation of brakes;
17. passes transport documents to the train crew in accordance with the applicable procedures;
18. observes the entry and exit of the train from the station;
19. controls the operation of devices supporting the opening and closing of wagon doors;
20. controls the securing of cargo against unauthorised access;
21. uses the internal timetable of trains;
22. develops simple train timetables and draws up traffic charts;
23. operates the electric and public address system of the passenger wagon;
24. adheres to procedures in the event of a fire on the train or on the premises of a railway undertaking.

3. Management of trains and cargo

The student:
1. applies basic methods of performing shunting work and marshalling of wagons;
2. uses signaling used during shunting work;
3. reads the indications of signal devices;
4. adheres to the rules of placing railway vehicles in the train make‑up;
5. prepares and interprets marshalling cards;
6. determines the maximum shunting speed depending on the type of work performed;
7. complies with the procedures for the transfer and receipt of wagons to and from the customer, carried out during the operation of loading points;
8. performs technical and commercial inspections of wagons and cargo when handling loading points;
9. defines the duties of employees of train, shunting, and traction teams;
10. operates portable ticket terminals and writes tickets manually.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

KIEROWCA‑MECHANIK: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Kierowca‑mechanik‑832201.pdf

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑transportu‑drogowego‑311927.pdf

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑transportu‑kolejowego‑311928.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno‑logistycznych (22) branża transport, zakwalifikowane zostały 3 wyodrębnione zawody:
● kierowca mechanik (832201),
● technik transportu drogowego (311927),
● technik transportu kolejowego (311928).

W grupie dwóch zawodów występują wspólne kwalifikacji:
● dla zawodów kierowca mechanik 832201 oraz technik transportu drogowego 311927 wspólna kwalifikacja – AU.04.

Wzajemne powiązania kwalifikacji w branży logistyka

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

AU.04

Eksploatacja środków transportu drogowego
1. Obsługa środków transportu drogowego
2. Użytkowanie środków transportu drogowego

832201

Kierowca‑mechanik

PKZ(MG.a) PKZ(MG.g)

311927

Technik transportu drogowego

PKZ(AU.ac) PKZ(MG.a) PKZ(MG.g)

AU.69.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków
2. Organizowanie transportu drogowego osób

311927

Technik transportu drogowego

OMZ PKZ(AU.ac) PKZ(MG.a) PKZ(MG.g)

AU.46

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności
3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej

311928

Technik transportu kolejowego

OMZ
PKZ (AU.t)

AU.47.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych
2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków
3. Zarządzanie pociągami i ładunkami

311928

Technik transportu kolejowego

OMZ
PKZ (AU.t)

Jak można zauważyć w zamieszczonej wyżej tabeli 1, oprócz powiązań w ramach kwalifikacji, występuje silne powiązanie wspólnymi PKZ(MG.a) i PKZ(MG.g), które występują w zawodach transportu drogowego.

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodów z tego obszaru, czy branży. Umiejętności te są kluczowe dla tych awodów, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwalifikacją AU.04.; AU.69.

PKZ(MG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik‑operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk‑mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik‑monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów jednostek pływających, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budowy jednostek pływających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, wiertacz, technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa otworowego, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa odkrywkowego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń hutniczych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik‑jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik‑operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik.

Uczeń:
1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
2. sporządza szkice części maszyn;
3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
5. rozróżnia rodzaje połączeń;
6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
14. wykonuje pomiary warsztatowe;
15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(MG.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, mechanik‑operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik.

Uczeń:
1. wykonuje czynności kontrolno‑obsługowe pojazdów;
2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;
3. przestrzega zasad kierowania pojazdami;
4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;
5. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(AU.ac) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik transportu drogowego.

Uczeń:
1. stosuje obliczenia do rozwiązywania problemów praktycznych, w tym przelicza jednostki miar fizycznych;
2. odczytuje schematy elektryczne i elektroniczne;
3. wykonuje czynności kontrolno‑obsługowe pojazdów;
4. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;
5. przestrzega zasad kierowania pojazdami;
6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.

PKZ(AU.t) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego.

Uczeń:
1. rozpoznaje elementy sieci kolejowej;
2. rozróżnia elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i określa ich funkcje;
3. przestrzega zasad eksploatacji kolei;
4. rozróżnia tabor kolejowy i określa jego przeznaczenie;
5. charakteryzuje wyposażenie wagonów pasażerskich i towarowych;
6. posługuje się systemem znakowania taboru kolejowego;
7. wykonuje rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej;
8. odczytuje plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego;
9. klasyfikuje kolejowe usługi transportowe;
10. rozróżnia rodzaje dokumentów przewozowych;
11. rozpoznaje urządzenia sygnalizacji kolejowej;
12. posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzega norm w tym zakresie;
13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

1. Obsługa środków transportu drogowego

Uczeń:
1. rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego;
2. wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego;
3. rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach transportu drogowego;
4. ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;
5. wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;
6. lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu drogowego;
7. dobiera metody napraw środków transportu drogowego;
8. posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno‑pomiarowymi;
9. dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne;
10. wykonuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego;
11. posługuje się dokumentacją techniczno‑eksploatacyjną środków transportu drogowego;
12. oblicza koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego.

2. Użytkowanie środków transportu drogowego

Uczeń:
1. klasyfikuje środki transportu drogowego;
2. określa parametry techniczno‑eksploatacyjne środków transportu drogowego;
3. dobiera środki transportu drogowego do rodzaju i właściwości przewożonych rzeczy;
4. przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych rzeczy;
5. korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego;
6. posługuje się tradycyjnymi mapami drogowymi oraz elektronicznymi systemami nawigacji satelitarnej;
7. odczytuje i interpretuje wskazania urządzeń kontrolno‑pomiarowych stosowanych w środkach transportu drogowego;
8. przestrzega norm czasu pracy kierowcy;
9. prowadzi dokumentację związaną z przewozem drogowym;
10. przestrzega przepisów prawa dotyczących użytkowania środków transportu drogowego;
11. przestrzega przepisów prawa związanych z przewozem drogowym rzeczy;
12. wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, dotyczącymi tych usług;
13. prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948).

AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków

Uczeń:
1. określa właściwości towarów i ładunków;
2. rozróżnia cechy transportu drogowego ładunków;
3. stosuje różne formy ubezpieczeń w transporcie drogowym;
4. stosuje przepisy prawa dotyczące transportu drogowego;
5. określa zakres odpowiedzialności materialnej, osobistej i solidarnej za powierzone mienie;
6. planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu drogowego;
7. sporządza dokumentację przewozową;
8. sporządza kalkulacje i oblicza koszty przewozu ładunków;
9. stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu ładunków;
10. wykonuje czynności niewymagające dodatkowych uprawnień, związane z załadunkiem i wyładunkiem ładunków, w tym ładunków niebezpiecznych, ponadnormatywnych i żywych zwierząt;
11. obsługuje automatyczne systemy identyfikacji ładunków.

2. Organizowanie transportu drogowego osób

Uczeń:
1. planuje organizację rynku przewozów drogowych;
2. określa cechy transportu drogowego osób;
3. organizuje i nadzoruje obsługę pasażerów w środkach transportu drogowego;
4. sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
5. stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu osób;
6. obsługuje pasażerów korzystających ze środków transportu drogowego.

AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu

Uczeń:
1. określa przeznaczenie poszczególnych rodzajów posterunków ruchu, budowli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
2. przestrzega zasad numeracji torów i rozjazdów;
3. określa zadania i obowiązki pracowników zajmujących się prowadzeniem ruchu pociągów;
4. posługuje się rozkładami jazdy pociągów;
5. prowadzi ruch pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach;
6. kieruje ruchem pociągów w sytuacji zamknięcia toru;
7. wykonuje prace związane z prowadzeniem ruchu pociągów zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania jakością;
8. klasyfikuje wypadki kolejowe według określonych kryteriów;
9. przestrzega zasad postępowania obowiązujących w sytuacji wypadku kolejowego;
10. wypełnia dokumentację związaną z prowadzeniem ruchu pociągów;
11. dobiera rodzaj rozkazu do treści przekazywanej informacji lub polecenia;
12. przekazuje treść rozkazów pisemnych za pomocą urządzeń radiołączności;
13. kieruje ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi zasadami;
14. przestrzega procedur obowiązujących w sytuacji konieczności zatrzymania pociągu lub przepuszczenia innego pociągu nieprzewidzianego w rozkładzie jazdy;
15. przekazuje komunikaty słowne, sygnały ręczne, świetlne i dźwiękowe;
16. odczytuje komunikaty i sygnały bezpieczeństwa przekazywane przez innych uczestników ruchu kolejowego;
17. odczytuje i interpretuje sygnały przekazywane za pomocą urządzeń sygnalizacji kolejowej oraz wskaźników;
18. korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie ruchu kolejowego;
19. obsługuje podręczny sprzęt gaśniczy;
20. posługuje się telefonami alarmowymi;
21. formułuje treść telefonogramów alarmowych.

2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności

Uczeń:
1. obsługuje urządzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
2. posługuje się planami schematycznymi stacji kolejowych;
3. prowadzi dokumentację związaną z obsługą urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności;
4. obsługuje urządzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
5. obsługuje urządzenia nastawcze i rozjazdy;
6. obsługuje rogatki przejazdowe;
7. obsługuje radiotelefony stacjonarne i przenośne oraz urządzenia megafonowe;
8. odnotowuje nieprawidłowości w działaniu urządzeń łączności;
9. przestrzega, w ściśle określonych przypadkach, obostrzonych procedur prowadzenia ruchu pociągów oraz stosuje zamknięcia pomocnicze;
10. ocenia stan techniczny torów kolejowych;
11. dokonuje oględzin oraz ocenia stan techniczny rozjazdów i zamknięć nastawczych;
12. wykonuje prace związane z konserwacją rozjazdów;
13. obsługuje półsamoczynne i ręczne odłączniki sekcyjne;
14. wyłącza rozjazdy z centralnego nastawiania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
15. obsługuje agregaty prądotwórcze;
16. obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i urządzenia łączności zasilane prądem elektrycznym;
17. obsługuje urządzenia sygnalizacji alarmowej.

3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej

Uczeń:
1. przestrzega ogólnych oraz szczegółowych zasad prowadzenia pracy manewrowej;
2. określa maksymalne dozwolone szybkości jazdy manewrowej;
3. posługuje się planami przejścia wagonów oraz instrukcjami obsługi stacji i punktów ładunkowych;
4. sprawdza poprawność zestawiania pociągów, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wagonów z ładunkami niebezpiecznymi, przesyłkami nadzwyczajnymi, nieczynnych pojazdów trakcyjnych;
5. przestrzega zasad i ograniczeń związanych ze stosowaniem trakcji wielokrotnej;
6. dokonuje oględzin technicznych i handlowych składu pociągu;
7. kontroluje przestrzeganie procedur obowiązujących podczas wykonywania szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego;
8. posługuje się stacyjnym rozkładem jazdy pociągów;
9. dokumentuje czas i miejsce pracy poszczególnych przewoźników;
10. kontroluje stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia pracy manewrowej.

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych

Uczeń:
1. sporządza zapotrzebowanie na wagony i pojazdy trakcyjne;
2. sporządza plany efektywnego wykorzystywania wagonów oraz planuje prace związane z obsługą stacji i punktów ładunkowych;
3. dokonuje analizy potoków ładunków na stacji rozrządowej;
4. dobiera pojazdy trakcyjne do rodzaju planowanej pracy;
5. dobiera typ i ładowność wagonów do wielkości masy towarowej;
6. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki pojazdami kolejowymi;
7. sporządza blokowy schemat stacji rozrządowej;
8. sporządza schematy obsługi odcinków linii kolejowych pociągami zdawczymi;
9. sporządza harmonogramy pracy manewrowej;
10. oblicza minimalne i rozkładowe czasy przejścia wagonów;
11. oblicza współczynniki pracy manewrowej i obrotu wagonu;
12. ewidencjonuje i oblicza czas pozostawania wagonów towarowych w dyspozycji klienta;
13. prowadzi działania marketingowe związane ze świadczeniem usług przewozowych;
14. przestrzega rozkładów czasu pracy obowiązujących w transporcie kolejowym;
15. sporządza grafiki dyżurów pracowników.

2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków

Uczeń:
1. przygotowuje dokumenty przewozowe;
2. planuje drogę przewozu ładunków, przesyłek, osób;
3. korzysta z instrukcji, taryf i innych dokumentów dotyczących organizacji przewozów;
4. wykonuje czynności zdawczo‑odbiorcze związane z przyjęciem przesyłek do przewozu i wydaniem przesyłek;
5. przestrzega procedur związanych z przekazaniem i przyjęciem wagonów przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności ładunkowych;
6. sprawdza stan placów, ramp i urządzeń ładunkowych przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności ładunkowych;
7. ustala należności przewozowe, pozaprzewozowe oraz opłaty dodatkowe;
8. ewidencjonuje pobrane należności oraz sporządza sprawozdawczość kasową;
9. obsługuje kasy fiskalne, terminale biletowe oraz wykonuje czynności kasowe;
10. przeprowadza oględziny oraz ocenia stan techniczny wagonów przed ich dopuszczeniem do przewozu;
11. kwalifikuje wagony pod względem przydatności do przewozów krajowych i międzynarodowych;
12. ocenia stan techniczny i kwalifikuje wagony węglarki do wysyłki składami zwartymi;
13. ocenia stan techniczny i handlowy wagonów w składzie pociągu;
14. przestrzega procedur związanych z wykonywaniem szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego;
15. sporządza wykazy pojazdów kolejowych w składach pociągów oraz prowadzi karty prób hamulców zespolonych;
16. wykonuje prace związane z obsługą hamulców;
17. przekazuje dokumenty przewozowe drużynie pociągowej zgodnie z obowiązującymi procedurami;
18. obserwuje wjazd i wyjazd pociągu ze stacji;
19. kontroluje działanie urządzeń wspomagających otwieranie i zamykanie drzwi wagonów;
20. kontroluje zabezpieczanie ładunków przed dostępem osób nieuprawnionych;
21. posługuje się wewnętrznym rozkładem jazdy pociągów;
22. opracowuje proste rozkłady jazdy pociągów oraz sporządza wykresy ruchu;
23. obsługuje instalację elektryczną i nagłośnieniową wagonu pasażerskiego;
24. przestrzega procedur w przypadku wystąpienia pożaru w pociągu lub na terenie przedsiębiorstwa kolejowego.

3. Zarządzanie pociągami i ładunkami

Uczeń:
1. stosuje podstawowe metody wykonywania pracy manewrowej i rozrządu wagonów;
2. posługuje się sygnalizacją stosowaną podczas pracy manewrowej;
3. odczytuje wskazania urządzeń sygnalizacyjnych;
4. przestrzega zasad rozmieszczania pojazdów kolejowych w składzie pociągu;
5. sporządza i interpretuje karty rozrządowe;
6. określa maksymalną szybkość jazdy manewrowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy;
7. przestrzega procedur przekazywania i odbioru wagonów do i od klienta, wykonywanych podczas obsługi punktów ładunkowych;
8. dokonuje oględzin technicznych i handlowych wagonów i ładunków podczas obsługi punktów ładunkowych;
9. określa obowiązki pracowników drużyn: pociągowej, manewrowej i trakcyjnej;
10. obsługuje przenośne terminale biletowe oraz wypisuje bilety ręcznie.

m398dd29a0e0bcab3_1497602174477_0

ESTIMATED NUMBER OF HOURS REQUIRED TO ACHIEVE THE ESTABLISHED RESULTS OF THE COURSE

QUALIFICATION NAME

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

AU.04.

Use of the means of road transport

Mechanic driver

4

Road transport technician

AU.04.1

Handling means of road transport

-

2

AU.04.2

Using the means of road transport

-

2

AU.69.

Organising the transport using the means of road transport

Road transport technician

4

AU.69.1

Organising the transport of goods and cargo

-

2

AU.69.2

Organising passenger transport

-

2

AU.46.

Organisation and operation of the train traffic

Rail transport technician

6

AU.46.1

Organisation and operation of the train traffic on main line routes and train service stations

-

2

AU.46.2

Operation of traffic control devices and communication devices

-

2

AU.46.3

Supervision and coordination of carriers at a railway station

-

2

AU.47.

Planning and operating railway transport

Rail transport technician

6

AU.47.1

Planning passengers and goods transport

-

2

AU.47.2

Planning and implementation of passengers, parcels and cargo transport

-

2

AU.47.3

Management of trains and cargo

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU

LICZBA GODZIN

AU.04.

Eksploatacja środków transportu drogowego

Kierowca‑mechanik

4

Technik transportu drogowego

AU.04.1

Obsługa środków transportu drogowego

-

2

AU.04.2

Użytkowanie środków transportu drogowego

-

2

AU.69

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Technik transportu drogowego

4

AU.69.1

Organizowanie przewozu towarów i ładunków

-

2

AU.69.2

Organizowanie transportu drogowego osób

-

2

AU.46.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

Technik transportu kolejowego

6

AU.46.1

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu

-

2

AU.46.2

Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności

-

2

AU.46.3

Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej

-

2

AU.47.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Technik transportu kolejowego

6

AU.47.1

Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych

-

2

AU.47.2

Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek

-

2

AU.47.3

Zarządzanie pociągami
i ładunkami

-

2