Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
RJYkxLQVSuXij
W których państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy? Jakie są to języki? (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
R1DbISWY3n2Pu
Który język obowiązuje jako urzędowy w największej liczbie państw członkowskich? W ilu państwach członkowskich ten język obowiązuje jako urzędowy? (Uzupełnij).
RmMum0XhO3GsH1
Ćwiczenie 3
Podaj stolice państw: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Irlandia, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Szwecja.
R19uc8AvPVb052
Ćwiczenie 4
Wymień systemy polityczne występujące w krajach Unii Europejskiej.
RFE6GIY6SgbSO2
Ćwiczenie 5
Uporządkuj państwa członkowskie Unii Europejskiej rosnąco pod względem liczby ludności. Elementy do uszeregowania: 1. Malta, 2. Francja, 3. Luksemburg, 4. Niemcy, 5. Polska, 6. Cypr, 7. Wielka Brytania, 8. Rumunia, 9. Hiszpania
R1HTFDFy86lEI21
Ćwiczenie 6
Wymień trzy państwa Unii Europejskiej, które nie należą do strefy Schengen.
R1cflftlBQJBH21
Ćwiczenie 7
Wymień trzy kraje Unii Europejskiej, które nie wchodzą w strefę euro.
31
Ćwiczenie 8
RBBzztV8K8x5R
Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, że jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim używa się tylko 24 oficjalnych języków? (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

Unia szanuje różnorodność językową (...), nie tylko uznając języki urzędowe państw członkowskich za języki urzędowe i robocze instytucji unijnych, ale również chroniąc prawa językowe mniejszości, wprowadzając programy wspierające wielojęzyczność i różnorodność językową, a nawet zezwalając na oficjalne użycie dodatkowych języków w Radzie UE. Zatem z jednej strony Unia wspiera wielojęzyczność zachęcając obywateli do nauki języków obcych, a z drugiej strony zapewnia im prawo do jednojęzyczności, gwarantując obywatelom dostęp “do prawodawstwa, procedur oraz informacji dotyczących Unii Europejskiej w ich własnym języku”. Wspieranie różnorodności językowej i wielojęzyczności przy jednoczenym zagwarantowaniu obywatelowi UE prawa do korzystania z jego własnego języka są nieodłącznymi elementami europejskiej tożsamości kulturowej kreowanej nie tylko przez instytucje unijne, ale również przez unijnych obywateli.

/Źródło: Agnieszka Doczekalska, „Zjednoczona w różnorodności” – wyzwanie dla europejskiej tożsamości prawnej na przykładzie różnorodności językowej, researchgate.net [online, dostęp: 18.09.2019]./

R1FxfdjKvAboq1
Rozstrzygnij, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. 1. Uznawanie języków urzędowych państw członkowskich za języki urzędowe i robocze instytucji unijnych jest dowodem poszanowania różnorodności językowej w Unii Europejskiej. 2. Unia Europejska wspiera wielojęzyczność zapewniając obywatelom dostęp do prawodawstwa unijnego w ich własnym języku. 3. Obywatele państw członkowskich uczestniczą w kreowaniu europejskiej tożsamości kulturowej poprzez korzystanie z prawa do używania własnego języka. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz