Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R5X19oi4at9xH
Ćwiczenie 1
Wskaż niepoprawne zakończenie zdania.
Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych reguluje w szczególności… Możliwe odpowiedzi: 1. Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości., 2. Ustawa o ochronie danych osobowych., 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)., 4. kodeks cywilny.
Ćwiczenie 2
RpvHUTo67fBH1
Dokonaj podziału danych osobowych i wskaż po trzy przykłady dla każdej grupy. (Uzupełnij).
RZxG0c66EM7LI
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania. Dane genetyczne to przykład danych osobowych 1. podmiot przetwarzający, 2. zwykłych, 3. administrator, 4. sensytywnych, 5. ustnie, 6. na piśmie, 7. dorozumianą.
Osoba, której dotyczą dane wrażliwe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie 1. podmiot przetwarzający, 2. zwykłych, 3. administrator, 4. sensytywnych, 5. ustnie, 6. na piśmie, 7. dorozumianą.
1. podmiot przetwarzający, 2. zwykłych, 3. administrator, 4. sensytywnych, 5. ustnie, 6. na piśmie, 7. dorozumianą ma obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.
RI0Ji0r3SGyGw
Ćwiczenie 4
Do każdego pojęcia przyporządkuj właściwą definicję. przetwarzanie danych osobowych – 1. operacja lub zestaw operacji wykonywanych w taki sposób, aby danych nie można było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, 2. osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe, 3. dane osobowe dotyczące cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby, uzyskiwane głównie na podstawie analizy próbki biologicznej, 4. dane osobowe dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, umożliwiające lub potwierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby, 5. przeprowadzanie różnego rodzaju operacji na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, pobieranie, 6. właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym właściwym organem lub właściwymi organami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych podmiot publiczny lub prywatny, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych
administrator danych osobowych – 1. operacja lub zestaw operacji wykonywanych w taki sposób, aby danych nie można było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, 2. osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe, 3. dane osobowe dotyczące cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby, uzyskiwane głównie na podstawie analizy próbki biologicznej, 4. dane osobowe dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, umożliwiające lub potwierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby, 5. przeprowadzanie różnego rodzaju operacji na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, pobieranie, 6. właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym właściwym organem lub właściwymi organami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych podmiot publiczny lub prywatny, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych
dane biometryczne – 1. operacja lub zestaw operacji wykonywanych w taki sposób, aby danych nie można było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, 2. osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe, 3. dane osobowe dotyczące cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby, uzyskiwane głównie na podstawie analizy próbki biologicznej, 4. dane osobowe dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, umożliwiające lub potwierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby, 5. przeprowadzanie różnego rodzaju operacji na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, pobieranie, 6. właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym właściwym organem lub właściwymi organami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych podmiot publiczny lub prywatny, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych
R1bdCFddCTuaO
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj dane do właściwej grupy. dane osobowe zwykłe Możliwe odpowiedzi: 1. adres IP, 2. wizerunek twarzy, 3. linie papilarne, 4. numer PESEL, 5. orientacja seksualna, 6. numer KRS, 7. numer dowodu tożsamości, 8. dane anonimowe, 9. kod DNA, 10. adres e-mail, 11. przynależność do związku zawodowego dane wrażliwe Możliwe odpowiedzi: 1. adres IP, 2. wizerunek twarzy, 3. linie papilarne, 4. numer PESEL, 5. orientacja seksualna, 6. numer KRS, 7. numer dowodu tożsamości, 8. dane anonimowe, 9. kod DNA, 10. adres e-mail, 11. przynależność do związku zawodowego inne dane Możliwe odpowiedzi: 1. adres IP, 2. wizerunek twarzy, 3. linie papilarne, 4. numer PESEL, 5. orientacja seksualna, 6. numer KRS, 7. numer dowodu tożsamości, 8. dane anonimowe, 9. kod DNA, 10. adres e-mail, 11. przynależność do związku zawodowego
R19fpVpEIDE6E
Ćwiczenie 6
Dokończ zdanie.
Zgodnie z definicją ustawową przetwarzanie to operacja wykonywana na danych osobowych polegająca na ich… Możliwe odpowiedzi: 1. modyfikowaniu, 2. podrobieniu, 3. przerobieniu
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1

1. Dane osobowe zostały przekazane zamkniętemu kręgowi osób podczas wypowiedzi na rozprawach niejawnych.

2. Przekazanie danych osobowych odbyło się za pośrednictwem osoby trzeciej, natomiast osoba, której te dane dotyczą, została jedynie poinformowana o ich upublicznieniu, lecz nie wyraziła na to jednoznacznej zgody.

1 Źródło: oprac. własne.
R1Lm6GWzJqZeK
Zdecyduj, czy w przytoczonych tu sytuacjach zostały spełnione warunki upublicznienia danych osobowych. Swoje zdanie uzasadnij. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 8
RIEL18GehrRRm
Wymień przypadki, w których przetwarzanie danych wrażliwych jest dozwolone. (Uzupełnij).