Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Konstytucja RP. Rozdział VI – Rada Ministrów i administracja rządowa.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy:

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

6) przedstawia kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wymienia podstawowe działy administracji rządowej i zadania wojewody; wyjaśnia rolę prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawia procedury powoływania i odwoływania rządu, używając określeń: wotum zaufania, konstruktywne wotum nieufności, wotum nieufności wobec ministra, dymisja (w tym w wyniku skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej);

Zakres rozszerzony:

X. Kontrola władzy. 

Uczeń: 

11) charakteryzuje przedmiot i zakres odpowiedzialności konstytucyjnej; przedstawia procedury egzekwowania tej odpowiedzialności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje tekst VI rozdziału Konstytucji RP;

 • dokonuje selekcji i hierarchizacji informacji pozyskanych z materiału źródłowego;

 • przedstawia wnioski z analizy materiału.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • mapa myśli;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • gra „kółko i krzyżyk” z pytaniami.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • flipcharty i markery.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Uczniowie mają za zadanie zapoznać się z materiałem zawartym w bloku „Przeczytaj”.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu zajęć. Uczniowie prezentują propozycje celów zajęć.

2. Uczniowie na podstawie wiadomości poznanych przed lekcją mają za zadanie w parach przygotować na kartkach mapę myśli.

3. Po fazie twórczej uczniowie zapisują na tablicy swoje propozycje i wspólnie je weryfikują.

Faza realizacji

1. Podział klasy na dwie grupy. Każda z nich wybiera osobę, która ma koordynować pracę zespołu i przydzielać zadania.

2. Uczniowie grają w „kółko i krzyżyk” z pytaniami. Każda grupa przygotowuje na podstawie tekstów źródłowych 10 pytań (po 1 na każde pole, plus pytanie bonus za wygraną grę), na podstawie informacji zawartych w prezentacji multimedialnej i analizie znaczeniowej tekstu źródłowego.

3. Uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalają kryteria punktacji za odpowiedź pełną samodzielną lub z pomocą innej osoby, jak również pytanie bonusowe i ocen, jakie otrzymają grupy.

4. W czasie wyznaczonym przez prowadzącego grupy opracowują pytania na arkuszach. Nauczyciel przygotowuje na tablicy planszę do gry i tabelę do zapisywania punktacji.

5. Po wyznaczonym czasie grupy losują, kto rozpoczyna grę. Po skończonej grze i wyłonieniu zwycięzcy zespoły mogą zadać sobie dodatkowe pytania (z przygotowanych i niewykorzystanych w grze) lub przedstawić inne pytania, które nie zostały wykorzystane w zabawie.

6. Nauczyciel ocenia uczniów według ustalonych kryteriów.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela i wspólnie odpowiadają na pytania.

2. Jako podsumowanie chętne/wybrane osoby przedstawiają wnioski z analizy materiału źródłowego.

Praca domowa:

Wykonanie pozostałych ćwiczeń.

Przeanalizowanie tekstu źródłowego i zapisanie w zeszycie trzech pytań, jakie powinny znaleźć się na kartkówce z przerobionego materiału.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Rozdział VI – Rada Ministrów i administracja rządowa art. 154 – 158

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium

Uczniowie na podstawie prezentacji i analizy znaczeniowej mogą stworzyć piramidę piorytetów – najważniejszych dla nich treści dotyczących Rady Ministrów i administracji rządowej. Następnie dyskutują swoje propozycje.