Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Pobierz materiał źródłowy do ćwiczeń.

RDNRrSWNLadXP

Pobierz załącznik

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Rozdział VI – Rada Ministrów i administracja rządowa
Plik PDF o rozmiarze 92.96 KB w języku polskim
R1FWqDHnZinhb
Ćwiczenie 1
Wskaż prawidłowe dokończenia zdania.

Na desygnowanie Prezesa Rady Ministrów Prezydent RP ma 14 dni od… Możliwe odpowiedzi: 1. dnia pierwszego posiedzenia Sejmu., 2. przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów., 3. dnia rozstrzygnięcia ostatniego protestu wyborczego., 4. dnia ogłoszenia wyników wyborów.
Ćwiczenie 2
R1Yb2JC4XIKRx
Wskaż konsekwencje nieuchwalenia wotum zaufania dla Rady Ministrów w pierwszej procedurze rezerwowej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RZgkeDJShpPM5
Wskaż wszystkie przepisy ustanawiające dwa rodzaje odpowiedzialności członków Rady Ministrów: konstytucyjną i polityczną. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R1XEbpnhfYA6J
W którym z przepisów rozdziału VI Konstytucji jest mowa o konstruktywnym wotum nieufności? Przytocz właściwy fragment. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 162

1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu.
2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie:
1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,
2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,
3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.
3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.

kon Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 5.06.2020 r.].
RP7B269bJp92L
Wskaż wszystkie przepisy zawarte w rozdziale VI Konstytucji, które mogą prowadzić do konieczności dalszego sprawowania funkcji przez Prezesa Rady Ministrów pomimo złożenia dymisji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
Ru5dmjh6ugMai
Wskaż podstawową różnicę pomiędzy ministrami kierującymi określonymi działami administracji rządowej (resortowymi) a wypełniającymi zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów (bez teki). (Uzupełnij).
Ćwiczenie 7
R15FBOMYvm0xy
Za jaki rodzaj naruszenia prawa członek Rady Ministrów może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu? Wymień wszystkie przypadki. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 8
R1OVjCxdHlS47
Dwiema z trzech funkcji Sejmu RP są funkcje kreacyjna i kontrolna. Wskaż ich przykłady w VI rozdziale konstytucji. (Uzupełnij).