Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1FG6loxhiua41
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m2e678816256a20d5_1497598082779_0

DESCRIPTION OF LEARNING OBJECTIVES AND EFFECTIVENESS

 1. design of plant decoration;

 2. preparing plant decoration;

 3. arranging floristic design for both interior and open space.

 • effects of education common to all occupations (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ - Health and Safety, taking up and pursuing economic activities, Foreign Professional language, Personal and social competence, Organization of the work of small teams),

 • learning outcomes common to occupations within the agri‑forestry area with environmental protection, which are the basis for training in the profession or group of professions PKZ (RL.o);

 • learning outcomes appropriate to the professionally identified qualification (RL.26) preparing floristic compositions.

Objectives and effects of education in the profession of florist: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/florysta_343203.pdf

 • the Ordinance of the Minister of Education of 13 March 2017 on classification of professions in vocational education http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

 • the Ordinance of the Minister of Education of 31 March 2017 on core curriculum of vocational education http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

Florist profession (profession symbol 343203) Learning outcomes common to occupations within the agri‑forestry area with environmental protection, which are the basis for the profession or the group of professions PKZ (RL.o):

PKZ (RL.o) Skills that underpin the education of the florist

 1. determines the impact of agricultural factors on plant growth and development;

 2. recognizes the types and species of ornamental plants used in floristics;

 3. specifies the biological and environmental requirements of plants;

 4. defines methods of drying and fixing plants;

 5. characterizes the types of historical and contemporary floristic compositions;

 6. identifies historical and contemporary forms and styles of plant decoration;

 7. uses knowledge of the history of art and the history of plant decoration;

 8. uses knowledge of colour and plastic composition;

 9. defines the types of floristic compositions;

 10. characterizes basic and auxiliary floristic techniques;

 11. characterizes types of floristic products and services;

 12. recognizes diseases and pests of ornamental plants and selects means to control them;

 13. uses computer programs to assist with tasks.

RL.26. Performing floristic compositions

1. Designing plant composition and decoration

 1. defines the decorative and functional value of ornamental plants;

 2. defines the quality and use of plant material and technical means;

 3. reads and draws up the design documentation for plant decoration;

 4. uses Polish and foreign project documentation and other sources of information;

 5. uses standards, directories and guides developed in Polish and foreign languages;

 6. selects plant material, decorative material and technical means to make specific floral compositions;

 7. selects floristic materials for interior design, terraces and balconies;

 8. defines the technique of making plant decoration.

2. Manufacturing and sale of floristic articles

 1. evaluates the quality and suitability of plant material and technical means for the manufacture of articles and decorations;

 2. uses tools and devices used in floristics

 3. performs treatments for plants, flowers and decorative greenery;

 4. uses methods and techniques of fixing plants and extending the life of flowers and decorative greenery;

 5. uses a variety of floristic techniques and auxiliary techniques;

 6. makes compositions and plant decorations in accordance with current floristic trends;

 7. performs plant decorations of interiors, balconies and terraces;

 8. defines the costs of product realization and the implementation of floristic services;

 9. evaluates the quality of floristic compositions and plant decoration;

 10. accepts and executes orders for floristic products;

 11. sells ornamental plants, decorative materials and florist articles;

 12. adheres to standards and guidelines for the marketing of floristic materials.

3. Storage and transport of plant material and floristic articles

 1. carries out care treatments of floristic products and compositions;

 2. applies methods and techniques of extending the durability of floristic products;

 3. specifies the storage conditions of plant material and floristic products, and adheres to the rules accordingly;

 4. chooses appropriate material to pack plants and floristic products;

 5. applies appropriate technical means and methods of packing and transporting plants and floristic products.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 1. projektowania dekoracji roślinnych;

 2. wykonywania dekoracji roślinnych;

 3. aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ),

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo‑leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.o);

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie (RL.26) Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Cele i efekty kształcenia w zawodzie florysta:
https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/florysta_343203.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

Zawód florysta (symbol zawodu 343203) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo‑leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.o):

PKZ(RL.o) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie florysta

 1. określa wpływ czynników uprawowych na wzrost i rozwój roślin;

 2. rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych stosowanych we florystyce;

 3. określa właściwości biologiczne oraz wymagania środowiskowe roślin;

 4. określa metody suszenia oraz utrwalania roślin;

 5. charakteryzuje rodzaje historycznych i współczesnych kompozycji florystycznych;

 6. identyfikuje historyczne i współczesne formy i style dekoracji roślinnych;

 7. wykorzystuje wiedzę z zakresu historii sztuki i historii dekoracji roślinnych;

 8. wykorzystuje wiedzę z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej;

 9. określa rodzaje kompozycji florystycznych;

 10. charakteryzuje podstawowe i pomocnicze techniki florystyczne;

 11. charakteryzuje rodzaje wyrobów i usług florystycznych;

 12. rozpoznaje choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz dobiera środki do ich zwalczania;

 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie florysta:

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych

 1. określa dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych;

 2. określa jakość oraz zastosowanie materiału roślinnego i środków technicznych;

 3. odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji roślinnych;

 4. korzysta z polskiej i obcojęzycznej dokumentacji projektowej oraz innych źródeł informacji;

 5. korzysta z norm, katalogów i poradników opracowanych w języku polskim i języku obcym;

 6. dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych;

 7. dobiera materiały florystyczne do aranżacji wnętrz, tarasów i balkonów;

 8. określa techniki wykonania dekoracji roślinnych.

2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

 1. ocenia jakość oraz przydatność materiału roślinnego i środków technicznych do wykonania wyrobów i dekoracji; 2)

 2. posługuje się narzędziami i urządzeniami stosowanymi we florystyce;

 3. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej;

 4. stosuje metody i techniki utrwalania roślin oraz przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej; 5)

 5. stosuje różnorodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze;

 6. wykonuje kompozycje i dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi;

 7. wykonuje dekoracje roślinne wnętrz, balkonów i tarasów;

 8. określa koszty wykonania wyrobów oraz realizacji usług florystycznych;

 9. ocenia jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych;

 10. przyjmuje i realizuje zamówienia na wyroby florystyczne;

 11. prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;

 12. przestrzega norm i wytycznych dotyczących obrotu materiałami florystycznymi.

3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych

 1. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych;

 2. stosuje metody i techniki przedłużania trwałości wyrobów florystycznych;

 3. określa warunki przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych oraz przestrzega zasad w tym zakresie;

 4. dobiera materiały do pakowania roślin i wyrobów florystycznych;

 5. stosuje metody pakowania i transportu roślin, wyrobów florystycznych i środków technicznych.

m2e678816256a20d5_1497602174477_0
ESTIMATED NUMBER OF HOURS REQUIRED FOR ACHIEVING INTENDED EDUCATIONAL OUTCOMES

QUALIFICATION SYMBOL

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

RL.26

Making floral compositions

florist

30

RL.26.1

Designing plant compositions and decorations

-

10

RL.26.2

Manufacturing and sale of floristic articles

-

10

RL.26.3

Storage and transport of plant material and floristic articles

-

10

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SYMBOL
KWALIFIKACJI

NAZWA
KWALIFIKACJI

NAZWA
ZAWODU

LICZBA
GODZIN

RL.26

Wykonywanie kompozycji florystycznych

florysta

30

RL.26.1

Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych

-

10

RL.26.2

Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

-

10

RL.26.3

Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych

-

10