Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RobQjSGOR4JyK1

E-resource FORESTRY

Źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RSYhHC8tQITad1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
me4a9472d31bb6eac_1497598082779_0

Forestry technicians manage, organize and supervise works in the field of forest management: seeding, nursery, propagation, forest protection and use.

The confirmation of professional qualifications of a forestry technician can be obtained after completing a 4‑year technical school and passing the vocational examination.

Forestry technicians have the opportunity to work in:
● state or private forests;
● landscape and national parks;
● forest enterprises;
● Offices of Forest Management and Forest Geodesy;
● units that carry out forest management in forests subordinated to other ministries;
● local government units in positions requiring preparation in the field of forestry;
● Forest Service Companies;
● research institutes;
● entities acting for the protection of the environment.

The range of professional tasks:
● ensuring balance in the forest ecosystem;
● taking care of forest animals;
● propagating, planting, cultivating and protecting the forest;
● recognizing threats caused by biotic and abiotic factors including forest fires;
● organizing works on the development of forest fishery and estimating hunting damages;
● planning and commissioning tasks for Forest Service Companies;
● selling timber (determining the quantity, quality, type and valuation of wood);
● maintaining forest infrastructure;
● conducting preventive activities in the forest (observations);
● patrolling the forest and conducting investigations in case of found damages;
● managing tourist traffic;
● conducting educational activities.

Knowledge of a foreign language at the upper secondary school level should enable the graduates to:
● use the language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic resources) which enable the implementation of professional tasks;
● interpret statements regarding the performance of typical professional activities, expressed slowly and clearly, in a standard language variety;
● analyze and interpret short written texts regarding the performance of typical professional activities;
● formulate short and understandable statements and written texts enabling communication in the work environment;
● use foreign sources of information.

Predispositions to work:
● passion and willingness to commune with nature;
● organizational skills;
● mathematical skills;
● orientation in the field;
● resistance to weather conditions;
● observation skills;
● mobility (work in the field, in dispersed locations).

The advantages and disadvantages of the profession:
● work in a healthy natural environment;
● contact with nature;
● wide employment opportunities;
● flexible working hours;
● exposure to the Lyme disease;
● work excluding people with reduced mobility and allergies;
● work in extreme weather conditions;
● combining passion with professional life;
● possibility of obtaining a business flat;
● profession with traditions;
● good wages, prizes, thirteenth salary, additional profits;
● hard work;
● work with a service character.

The basic equipment and tools of forestry technicians:
● circumeter;
● measuring tapes;
● marking hammers;
● logging tractors and equipment for harvesting timber;
● numbering devices;
● wedges;
● axes;
● saws;
● lanyard;
● measuring and surveying apparatuses: altimeters, trotters, hygrometers, geodesic sticks, surveying tapes and pins;
● steel squares;
● sketchbooks;
● lodestar instruments;
● theodolites;
● self‑leveling surveyor's levels and leveling rods;
● polar planimeters.

Technik leśnik zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie technik leśnik, można otrzymać po zakończeniu 4 letniego technikum i zdaniu egzaminu zawodowego.

Technik leśnik ma możliwość zatrudnienia w:
● lasach państwowych lub niepaństwowych;
● parkach krajobrazowych i narodowych;
● przedsiębiorstwach leśnych;
● terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
● jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom;
● w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach wymagających przygotowania
z zakresu leśnictwa;
● Zakładach Usług Leśnych;
● placówkach naukowo‑badawczych;
● podmiotach działających na rzecz ochrony środowiska.

Zakres zadań zawodowych:
● zapewnia równowagę w ekosystemie leśnym;
● dbanie o zwierzynę leśną;
● hodowla, sadzenie, uprawa i ochrona lasu;
● rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, z uwzględnieniem pożarów leśnych;
● organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowanie szkód łowieckich;
● planowanie i zlecanie zadań Zakładom Usług Leśnych;
● prowadzenie sprzedaży drewna (określanie ilości, jakości, rodzaju i wyceny drewna);
● utrzymanie infrastruktury leśnej;
● prowadzenie działań profilaktycznych w lesie(obserwacje);
● patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzeń w przypadku stwierdzonych szkód;
● kierowanie ruchem turystycznym;
● prowadzenie działań edukacyjnych.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
● posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
● interpretację wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
● analizę i interpretację krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
● formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisanych umożliwiających komunikowanie się w środowisku pracy;
● korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
● pasja i chęć obcowania z przyrodą;
● umiejętności organizacyjne;
● umiejętności matematyczne;
● orientacja w terenie;
● odporność na czynniki pogodowe;
● zmysł obserwacyjny;
● mobilność (praca w terenie, w rozproszonych lokalizacjach).

Wady i zalety zawodu:
● praca w zdrowym środowisku naturalnym;
● kontakt z przyrodą;
● szerokie możliwość zatrudnienia;
● nienormowany czas pracy;
● narażenie na boreliozę;
● wykluczenie z pracy osób z ograniczeniami ruchowymi i alergiami;
● praca w ekstremalnych warunkach pogodowych;
● łączenie pasji z życiem zawodowym;
● możliwość otrzymania mieszkania służbowego;
● zawód z tradycjami;
● dobre wynagrodzenia, nagrody, trzynasta pensja, dodatkowe profity;
● ciężka praca fizyczna;
● praca ma charakter służby.

Podstawowe wyposażenie i narzędzia pracy leśnika:
● średnicomierz;
● taśma pomiarowa;
● cechówka;
● ciągniki zrywkowe i urządzenia do zrywki drewna;
● urządzenia do numerowania;
● kliny;
● siekiery;
● pilarki;
● ściągacz linowy;
● aparatura pomiarowa i geodezyjna: wysokościomierze, rysaki, wilgotnościomierze, tyczki geodezyjne, taśmy geodezyjne i szpilki;
● węgielnice pentagonalne;
● szkicowniki;
● instrumenty busolowe;
● teodolity;
● niwelator samopoziomujący i łaty niwelacyjne;
● planimetry biegunowe.

me4a9472d31bb6eac_1532000332727_0
RQvat8Iz2gZ1Z1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
me4a9472d31bb6eac_1532000349570_0

Forest machinery operators work in the forestry industry using specialized mechanized equipment.

The confirmation of professional qualifications of a forest machinery operator can be obtained after completing a 3‑year first‑level vocational school and passing the vocational examination (a written and practical part).

Forest machinery operators have the opportunity to work in:
● state or private forests;
● landscape and national parks;
● forest enterprises;
● Forest Service Companies;
● care and cleaning companies;
● sawmills.

Forest machine operators can also run their own business and open their own Forest Services Company. They can also buy or rent equipment, hire staff and start bidding for forest services. The tendency persists that state forests perform their own tasks using services of external entities.

The range of professional tasks:
● operating forest machines: forwarders, harvesters and chainsaws;
● repairing forest machinery;
● steering trucks with hydraulic lifts;
● loading and unloading timber.

Knowledge of a foreign language at the first‑level vocational school level should enable the graduates to:
● use the language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic resources) which enable the implementation of professional tasks;
● interpret statements regarding the performance of typical professional activities, expressed slowly and clearly, in a standard language variety;
● analyze and interpret short written texts regarding the performance of typical professional activities;
● formulate short and understandable statements and written texts enabling communication in the work environment;
● use foreign sources of information.

Predispositions to work:
● manual skills;
● technical skills;
● visual‑motor coordination;
● determination;
● perseverance;
● resistance to weather conditions;
● physical strength;
● scrupulousness;
● loner type.

The advantages and disadvantages of the profession:
● work in healthy natural environment;
● exposure to the Lyme disease;
● work excluding people with reduced mobility and allergies;
● high earning, benefits, additional profits;
● work in extreme weather conditions;
● hard physical work;
● wide employment opportunities.

The basic equipment and tools of forest machine operators:
● forwarders;
● harvesters;
● chainsaws;
● weeders;
● stump pullers;
● toothed harrows;
● tractors;
● timberjacks;
● skidders;
● cutters;
● tree cutting trainers;
● hydraulic cylinders: timber loading and unloading cranes;
● carpentry tools.

Operator maszyn leśnych wykonuje prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie operator maszyn leśnych, można otrzymać po zakończeniu 3 letniej Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego (część pisemna i praktyczna).

Operator maszyn leśnych ma możliwość zatrudnienia w:
● lasach państwowych lub niepaństwowych;
● parkach krajobrazowych i narodowych;
● przedsiębiorstwach leśnych;
● Zakładach Usług Leśnych;
● firmach pielęgnacyjnych i porządkowych;
● tartakach.

Operator maszyn leśnych może również prowadzić własną działalność gospodarczą otworzyć własny ZUL. Można również, zakupić lub wynająć sprzęt, zatrudnić personel i startować w przetargach na usługi leśne. Utrzymuje się tendencja, że Lasy Państwowe wykonują zadania własne korzystając z usług podmiotów zewnętrznych.

Zakres zadań zawodowych:
● obsługa maszyn leśnych: forwarderów, harwesterów, pilarek;
● naprawy maszyn leśnych;
● kierowanie ciężarówkami z podnośnikami hydraulicznymi;
● załadunek i rozładunek drewna.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły branżowej I stopnia powinna umożliwić absolwentowi:
● posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
● interpretację wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
● analizę i interpretację krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
● formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisanych umożliwiających komunikowanie się w środowisku pracy;
● korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
● zdolności manualne;
● umiejętności techniczne;
● koordynacja wzrokowo‑ruchowa;
● determinacja;
● wytrwałość;
● odporność na czynniki pogodowe;
● siła fizyczna;
● sumienność;
● typ samotnika.

Wady i zalety zawodu:
● praca w zdrowym środowisku naturalnym;
● narażenie na boreliozę;
● wykluczenie z pracy osób z ograniczeniami ruchowymi i alergiami;
● wysokie zarobki, nagrody, dodatkowe profity;
● praca w trudnych warunkach atmosferycznych;
● ciężka praca fizyczna;
● szerokie możliwości zatrudnienia.

Podstawowe wyposażenie i narzędzia pracy leśnika:
● forwarder;
● harwester;
● pilarka;
● pługofrezarki;
● opielacze;
● karczowniki;
● brony zębate;
● ciągniki;
● klembanki;
● skiddery;
● wykaszarki;
● trenażer do ścinki drzew;
● siłowniki hydrauliczne – żurawie do załadunku i rozładunku drewna;
● narzędzia stolarskie, ciesielskie.

me4a9472d31bb6eac_1497602174477_0

DESCRIPTION OF THE LEARNING OBJECTIVES AND OUTCOMES

FORESTRY TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/technik_lesnik_314301.pdf

FOREST MACHINERY OPERATOR: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/operator_maszyn_lesnych_834105.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of March 13, 2017 on the classification of vocational education occupations

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of March 31, 2017 on the core curriculum of vocational education

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In the professional area VIII. Agriculture and forestry with environmental protection, in the group of forestry and gardening professions, 2 professions have been qualified in the forestry industry:
● forestry technician (314301);
● forest machinery operator (834105).

Interconnections of qualifications in the forest industry

Qualification

Profession symbol

Profession in which it occurs

Common elements

RL.13.

Protecting and managing forest resources

314301

Forestry technician

OMZ
PKZ(RL.a)
PKZ(RL.c)
PKZ(RL.i)

RL.14.

Uses of forest resources

314301

Forestry technician

OMZ
PKZ(RL.a)
PKZ(RL.c)
PKZ(RL.i)

RL.01

Operating machinery used in forest works

834105

Forest machinery operator

PKZ(RL.a
PKZ(RL.c)

Key skills for the professions of a forestry technician (RL.13. and RL.14.) and a forest machinery operator (RL.01), which constitute the basis for the implementation of the educational process.

Forestry technician (RL.13. i RL.14.)

PKZ(RL.a) Skills constituting the foundation for training in the professions of a forest machinery operator and a forest technician

The student:
1) recognizes species of forest plants and animals;
2) distinguishes types of cones and seeds of trees and forest shrubs;
3) recognizes types of wood and determines their properties and purpose;
4) uses forest maps;
5) makes technical drawings and sketches of machine parts;
6) distinguishes construction materials and determines their uses;
7) identifies types of corrosion and defines methods of preventing them;
8) defines features of forest and tree stands;
9) interprets signs on sketches, plans and maps used in forestry;
10) uses machine and device operating instructions;
11) recognizes machines, devices, tools and instruments for forest care and protection, and timber transport operations;
12) recognizes parts of machines;
13) adheres to the operating principles of chainsaws;
14) recognizes materials for forest care and protection;
15) selects means of transporting timber;
16) distinguishes types of drainage systems;
17) uses computer programs to support the performance of the tasks.

PKZ(RL.c) Skills constituting the foundation for training in the professions of a gardener, gardener technician, beekeeper, beekeeper technician, farmer, farmer technician, landscape architecture technician, horse breeding technician, forest machinery operator, forestry technician, inland fisherman, inland fishery technician, veterinary technician, agribusiness technician, rider, mechanic‑operator of vehicles and agricultural machinery, mechanization technician of agriculture and agrotronics.

The student:
1) operates and maintains agricultural tractors;
2) observes the traffic law;
3) adheres to the principles of steering an agricultural tractor;
4) performs activities related to running and servicing an agricultural tractor to the extent necessary to obtain a T driving license;
5) uses computer programs to support the performance of tasks.

PKZ(RL.i) Skills constituting the foundation for training in the profession of a forestry technician

The student:
1) characterizes the morphological and anatomical structure of plants and animals;
2) recognizes wild game species;
3) characterizes the biology and ethology of game animals;
4) characterizes types of forest soils and determines their properties;
5) reads technical drawings;
6) uses maps and plans used in forestry;
7) defines the organizational structure of state forests;
8) characterizes the forms of nature protection in Poland;
9) distinguishes equipment and tools used in the management and use of the forest;
10) uses computer programs to support the performance of the tasks.

Learning outcomes specific to the qualifications of the profession of a forestry technician:

RL.13. Protecting and managing forest resources; RL.14. Uses of forest resources;

RL.13. Protecting and managing forest resources

1. Works connected with forest protection
The student:
1) prepares work plans connected with forest management;
2) organizes works connected with preventive treatments which increase tree stand immunity;
3) recognizes harmful insects and pathogenic fungi;
4) evaluates the threats of pathogenic fungi and harmful insects in all development stages of a tree stand;
5) recognizes and evaluates the damages caused by forest birds and mammals;
6) selects emergency treatments used in forests and determines their scope;
7) organizes works connected with forest protection from abiotic and biotic factors;
8) organizes and supervises actions aimed at fighting forest diseases and pest control;
9) observes the rules of using chemical agents in forests;
10) evaluates the effectiveness of the emergency treatments carried out in forests;
11) evaluates the levels of fire dangers in forests;
12) uses methods of forest fire prevention, detection and extinguishing;
13) assesses the material and ecological losses sustained as a result of forest fires;
14) characterizes types of forests pests and threats;
15) organizes works connected with forest protection from pests and threats;
16) follows provisions of law concerned with the functioning of the Forest Guard;
17) receives the work done and draws up the necessary documentation.

2. Works connected with forest cultivation
The student:
1) develops forest management plans;
2) organizes the process of collecting seeds from cut and standing trees and forest shrubs;
3) selects the appropriate methods of husking, storing and preparing seeds of trees and shrubs for sowing;
4) selects forest trees in all phases of forest production;
5) organizes works related to running nursery forest economy;
6) carries out works related to the detailed cultivation of trees and shrubs;
7) defines the functions of forests and forest complexes;
8) respects the principles of natural and forest regionalization of the country;
9) classifies forest habitats;
10) evaluates the structure of tree stands and plans the activities related to their formation;
11) distinguishes artificial and natural renewal methods;
12) plans the methods of soil preparation for forest renewal and afforestation, taking into account field conditions;
13) establishes the approximate species composition of new forest cultivations;
14) establishes and manages plantation cultivations and plantations of rapidly growing trees;
15) assesses the growth success of forest cultivations;
16) plans intermediate treatments at all stages of tree growth and development, and organizes the works related to their implementation;
17) organizes forest phyto irrigation and agro irrigation works;
18) specifies the possibility of utilizing uncultivated lands and post‑arable lands;
19) organizes the works related to the reclamation of degraded soils;
20) operates the mechanical equipment and tools used in forest cultivation;
21) provides instructions on the operation of mechanical equipment and tools used in forest cultivation;
22) organizes works related to afforestation, stocking, reinforcement plantings and fill‑in plantings of tree stands;
23) organizes the works related to enrichment plantings in forest cultivations;
24) organizes the works related to the reconstruction of tree stands;
25) receives the work and draws up the necessary documentation.

3. Hunting management
The student:
1) uses knowledge of hunting history;
2) respects the principles of ecological hunting management;
3) specifies the numbers of wild game;
4) plans the management of hunting grounds;
5) respects the principles of breeding and protecting game in hunting grounds;
6) recognizes and evaluates hunting damages;
7) organizes works related to the protection of the forest from damages caused by game;
8) adheres to the rules of the management of game populations;
9) defines the capacity of hunting grounds;
10) observes hunting laws;
11) adheres to the principles of the safe use of hunting weapons their storage and maintenance;
12) recognizes hunting accessories and trophies;
13) designs and selects hunting equipment;
14) organizes individual and collective hunts;
15) observes the rules of using hunting dogs during hunts;
16) characterizes the importance of falconry in hunting;
17) observes the law governing hunting and hunting ethics.

4. Works connected with environmental protection, tourism and education
The student:
1) complies with the rules governing the functioning of the nature conservation system in the country;
2) determines the impact of tourism on the forest environment;
3) evaluates forest areas in terms of their attractiveness for tourism;
4) defines the importance of forest‑based promotional complexes in social education;
5) plans and organizes works related to the implementation of forest education facilities;
6) plans and draws up documentation on educational activities related to nature conservation;
7) leads the education of the society concerning the knowledge of forests;
8) organizes works related to tourism and leisure use of forests;
9) coordinates tourism in forests;
10) promotes actions for the protection of the environment and the protection of nature;
11) applies methods of securing and protecting valuable natural objects.

RL.14. Uses of forest resources

1. Carrying out measurement and estimation works in tree stands
The student:
1) uses forest management plans;
2) uses a forester’s recorder;
3) uses forest electronic maps;
4) determines the volume of standing and laying trees;
5) determines the growing stock;
6) determines the age of trees and tree stands;
7) determines the increase of the mass of trees and tree stands;
8) recognizes types of wood material and determines their properties and purposes;
9) takes geodetic measurements.

2. Organizing works related to the use of forest resources
The student:
1) determines types of forest products;
2) prepares annual plans of obtaining wood material;
3) prepares schedules of forest works;
4) uses the National Forest Information System;
5) draws up documentation concerned with the harvesting of wood material and by‑products;
6) determines the financing sources for forest works;
7) keeps records of the sales of wood material;
8) chooses members of work teams, determines the number of equipment and fuel needed in the process of harvesting wood material;
9) prepares tree stands for the harvesting of wood material;
10) organizes and supervises works connected with the harvesting of wood material;
11) selects machines and equipment for the harvesting of wood material and biomass;
12) selects the methods of storage and preservation of wood material;
13) classifies, collects and characterizes the obtained wood material;
14) plan works connected with obtaining the ground cover and other non‑wood products.

Learning outcomes specific to the qualifications of the profession of a forestry technician:

Forest machinery operator (RL.01.);

RL.01. Operating machines used in forest works

1.Work in the field of forest cultivation
The student:
1) selects machines and devices appropriate for the different types of works related to forest cultivation;
2) prepares oneself for work with and the operation of individual machines and devices;
3) follows the operating instructions of individual machines and devices;
4) performs care treatments in nurseries, cultivations, sapling stands, and in maturing and mature tree stands;
5) determines the methods of obtaining cones and seeds of forest trees and bushes;
6) obtains cones and seeds from cut forest trees and bushes;
7) uses the technical documentation related to forest cultivation;
8) performs inspections and ongoing maintenance procedures of individual machines and devices.

2. Works related to forest and fire protection.
The student:
1) observes the rules of conduct in situations when the forest environment is endangered;
2) selects and prepares the machines and devices used for forest and fire protection;
3) recognizes fire threats and locates the locations of fires;
4) operates machines and devices during treatments connected to forest and fire protection;
5) selects mechanical, biological and chemical methods of forest protection;
6) uses tools and hand‑operated fire‑fighting equipment;
7) uses the documentation connected to forest and fire protection.

3. Obtaining wood material
The student:
1) selects forest trees;
2) plans works connected with tree felling;
3) selects machines and equipment for obtaining wood material and biomass;
4) observes the rules of forest protection from damages sustained during the process of obtaining wood material;
5) operates machines and devices used for obtaining wood material;
6) operates petrol and electric chainsaws;
7) uses the technical documentation connected to obtaining wood material;
8) performs the maintenance of machines and devices;
9) performs felling, limbing and bucking of trees;
10) classifies wood material.

4. Skidding wood material
The student:
1) plans works related to skidding wood material;
2) distinguishes different types of skidding tracks;
3) distinguishes different types of wood stockyards;
4) uses the documentation concerned with skidding wood material;
5) selects and prepares machines and devices for skidding wood material;
6) operates machines and devices during skidding wood material;
7) performs activities concerned with the arrangement of wood according to its assortment;
8) performs activities concerned with the loading and unloading of wood from a given means of transport;
9) performs the maintenance of skidding machines and devices.

5. Executing works concerned with touristic and hunting uses of the forest
The student:
1) distinguishes various forest constructions and hunting facilities;
2) builds small forest constructions, hunting and touristic facilities;
3) selects materials and devices connected with the maintenance of melioration devices and the maintenance of forest roads;
4) performs the maintenance of drainage ditches and water‑melioration devices in the forest;
5) performs the maintenance of forest roads and road equipment;
6) carries out works connected with the maintenance of small forest constructions, hunting and touristic facilities;
7) carries out works concerned with the development of hunting areas;
8) uses the documentation concerned with touristic and hunting uses of forests.  

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK LEŚNIK: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/technik_lesnik_314301.pdf

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/operator_maszyn_lesnych_834105.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym VIII. Rolno‑leśny z ochroną środowiska, w grupie zawodów leśno‑ogrodniczych, w branży leśnictwo zakwalifikowane zostały 2 odrębne zawody:
● technik leśnik (314301);
● operator maszyn leśnych (834105).

Wzajemne powiązania kwalifikacji w branży leśej

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w którym występuje

Elementy wspólne

RL.13.

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

314301

Technik leśnik

OMZ
PKZ(RL.a)
PKZ(RL.c) PKZ(RL.i)

RL.14.

Użytkowanie zasobów leśnych

314301

Technik leśnik

OMZ
PKZ(RL.a) PKZ(RL.c) PKZ(RL.i)

RL.01.

Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

834105

Operator maszyn leśnych

PKZ(RL.a
PKZ(RL.c

Umiejętności kluczowe dla zawodów: technik leśnik (RL.13. i RL.14.) i operator maszyn leśnych (RL.01), które stanowią podstawę do realizacji kształcenia.

Technik leśnik (RL.13. i RL.14.)

PKZ(RL.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn leśnych, technik leśnik

Uczeń:
1) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt leśnych;
2) rozróżnia rodzaje szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych;
3) rozpoznaje rodzaje drewna oraz określa ich właściwości i przeznaczenie;
4) posługuje się mapami leśnymi;
5) wykonuje rysunki techniczne i szkice części maszyn;
6) rozróżnia materiały konstrukcyjne oraz określa ich zastosowanie;
7) rozpoznaje rodzaje korozji i określa sposoby zapobiegania im;
8) określa cechy lasu i drzewostanów;
9) interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i mapach stosowanych w leśnictwie;
10) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
11) rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna;
12) rozpoznaje części maszyn;
13) przestrzega zasad działania pilarek spalinowych;
14) rozpoznaje materiały do prac pielęgnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu;
15) dobiera środki transportu drewna;
16) rozróżnia rodzaje systemów melioracyjnych;
17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik‑operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Uczeń:
1) wykonuje czynności kontrolno‑obsługowe ciągników rolniczych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;
5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(RL.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik leśnik

Uczeń:
1) charakteryzuje budowę morfologiczną i anatomiczną roślin oraz zwierząt;
2) rozpoznaje gatunki zwierząt łownych;
3) charakteryzuje biologię i etologię zwierząt łownych;
4) charakteryzuje typy i rodzaje gleb leśnych oraz określa ich właściwości;
5) odczytuje rysunki techniczne;
6) posługuje się mapami i planami stosowanymi w leśnictwie;
7) określa strukturę organizacyjną lasów państwowych;
8) charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce;
9) rozróżnia sprzęt i narzędzia stosowane w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu;
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik leśnik:

RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych; RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych;

RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

1. Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu
Uczeń:
1) opracowuje plany prac związanych z zagospodarowaniem lasu;
2) organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów;
3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;
4) ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;
5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne;
6) dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres;
7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;
8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom;
9) przestrzega zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie;
10) ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie;
11) ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu;
12) stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia;
13) ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w wyniku pożarów leśnych;
14) charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego;
15) organizuje prace związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym;
16) stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania straży leśnej;
17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza dokumentację.

2. Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu
Uczeń:
1) opracowuje plany hodowli lasu;
2) organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych;
3) dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu;
4) dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich fazach produkcji leśnej;
5) organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej;
6) prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych;
7) określa funkcję lasu i kompleksów leśnych;
8) przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo‑leśnej kraju;
9) klasyfikuje siedliska leśne;
10) ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania związane z jego kształtowaniem;
11) rozróżnia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
12) planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków terenowych;
13) ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych upraw leśnych;
14) zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosnących;
15) ocenia udatność upraw leśnych;
16) planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje prace związane z ich wykonaniem;
17) organizuje leśne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;
18) określa możliwości zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych;
19) organizuje prace związane z rekultywacją gleb zdegradowanych;
20) obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;
21) udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;
22) organizuje prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami drzewostanów;
23) organizuje prace związane z poprawkami upraw leśnych;
24) organizuje prace związane z przebudową drzewostanów;
25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza ich dokumentację.

3. Prowadzenie gospodarki łowieckiej
Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa;
2) przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej;
3) określa liczebność zwierzyny łownej;
4) planuje zagospodarowanie łowisk;
5) przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w łowisku;
6) rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny;
7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;
8) przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt łownych;
9) określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich;
10) stosuje przepisy prawa łowieckiego;
11) przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;
12) rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie;
13) projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie;
14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;
15) przestrzega zasad wykorzystania psów myśliwskich w łowiectwie;
16) charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w łowiectwie;
17) stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i zasady etyki łowieckiej.

4. Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją
Uczeń:
1) przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;
2) określa wpływ turystyki na środowisko leśne;
3) dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem atrakcyjności turystycznej;
4) określa znaczenie leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa;
5) planuje i organizuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej;
6) planuje i dokumentuje działania edukacyjne dotyczące ochrony przyrody;
7) prowadzi edukację społeczeństwa dotyczącą wiedzy o lesie;
8) organizuje prace związane z zagospodarowaniem turystyczno‑rekreacyjnym lasu;
9) koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym;
10) propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody;
11) stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych.

RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

1. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach
Uczeń:
1) posługuje się planem urządzenia lasu;
2) obsługuje rejestrator leśniczego;
3) posługuje się leśną mapą numeryczną;
4) określa miąższość drzew stojących i leżących;
5) określa zasobność drzewostanów;
6) określa wiek drzew i drzewostanów;
7) określa przyrost masy drzew i drzewostanów;
8) rozpoznaje rodzaje i określa właściwości i przeznaczenie surowca drzewnego;
9) wykonuje pomiary geodezyjne.

2. Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych
Uczeń:
1) określa rodzaje użytków leśnych;
2) sporządza roczne plany pozyskiwania surowca drzewnego;
3) sporządza harmonogramy prac leśnych;
4) posługuje się Systemem Informatycznym Lasów Państwowych;
5) sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania surowca drzewnego i użytków ubocznych;
6) określa źródła finansowania prac leśnych;
7) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży surowca drzewnego;
8) planuje skład zespołów roboczych, określa ilość sprzętu oraz paliw potrzebnych w procesach pozyskiwania drewna;
9) przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca drzewnego;
10) organizuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego;
11) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
12) dobiera sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego;
13) klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany surowiec drzewny;
14) planuje prace związane z pozyskiwaniem runa leśnego i innych użytków niedrzewnych.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik leśnik:

Operator maszyn leśnych (RL.01.);

RL.01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

1. Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu
Uczeń:
1) dobiera maszyny i urządzenia do rodzaju wykonywanych prac związanych z hodowlą lasu;
2) przygotowuje do pracy oraz obsługuje maszyny i urządzenia;
3) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
4) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w szkółkach, uprawach i młodnikach, drzewostanach dojrzewających i dojrzałych;
5) określa sposoby pozyskiwania szyszek, nasion drzew i krzewów leśnych;
6) pozyskuje szyszki i nasiona ze ściętych drzew oraz krzewów leśnych;
7) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą hodowli lasu.
8) dokonuje przeglądów i bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń.

2. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej
Uczeń:
1) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia środowiska leśnego;
2) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia stosowane do ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej;
3) rozpoznaje zagrożenia pożarowe i lokalizuje miejsca pożarów;
4) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania zabiegów związanych z ochroną lasu i ochroną przeciwpożarową;
5) dobiera mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody ochrony lasu;
6) posługuje się narzędziami i podręcznym sprzętem gaśniczym;
7) posługuje się dokumentacją dotyczącą ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej.

3. Pozyskiwanie surowca drzewnego
Uczeń:
1) dokonuje selekcji drzew leśnych;
2) planuje prace związane ze ścinką surowca drzewnego;
3) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
4) przestrzega zasad ochrony lasu przed szkodami powstającymi przy pozyskiwaniu surowca drzewnego;
5) obsługuje maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego;
6) obsługuje pilarki spalinowe i elektryczne;
7) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą pozyskania surowca drzewnego;
8) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń;
9) wykonuje ścinkę, okrzesywanie i przerzynkę drzew;
10) klasyfikuje surowiec drzewny.

4. Wykonywanie zrywki surowca drzewnego
Uczeń:
1) planuje prace związane ze zrywką surowca drzewnego;
2) rozróżnia rodzaje szlaków zrywkowych;
3) rozróżnia rodzaje składnic drewna;
4) posługuje się dokumentacją dotyczącą zrywki surowca drzewnego;
5) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urządzenia do zrywki surowca drzewnego;
6) obsługuje maszyny i urządzenia podczas zrywki surowca drzewnego;
7) wykonuje czynności związane z układaniem drewna według sortymentów;
8) wykonuje czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem drewna ze środków transportowych;
9) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń.

5. Wykonywanie prac związanych z turystycznym i łowieckim zagospodarowaniem lasu
Uczeń:
1) rozróżnia leśne obiekty budowlane oraz urządzenia łowieckie;
2) wykonuje małe budowle leśne oraz urządzenia łowieckie i turystyczne;
3) dobiera materiały i urządzenia do prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych i utrzymaniem dróg leśnych;
4) wykonuje prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych oraz urządzeń
wodno‑melioracyjnych w lesie;
5) wykonuje prace konserwacyjne dróg leśnych i urządzeń drogowych;
6) wykonuje prace związane z utrzymaniem małych budowli leśnych oraz urządzeń łowieckich i turystycznych;
7) wykonuje prace związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich;
8) posługuje się dokumentacją dotyczącą turystycznego i łowieckiego zagospodarowania lasu.

me4a9472d31bb6eac_1532006422269_0
Estimated number of hours required to achieve the established results of the course

QUALIFICATION DESIGNATION

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

RL.13.

Protecting and managing forest resources

forestry technician

16

RL.13.1

Works connected with forest protection

-

4

RL.13.2

Works connected with forest cultivation

-

4

RL.13.3

Hunting management

-

4

RL.13.4

Works connected with enviornmental protection, tourism and education

-

4

RL.14.

Use of forest resources

forestry technician

8

RL.14.1

Carrying out measurement and estimation works in tree stands

-

4

RL.14.2

Organizing works related to the use of forest resources

-

4

RL.01.

Operating machines used in forest works

forest machinery operator

20

RL.01.1

Works in the field of forest cultivation

-

4

RL.01.2

Works related to forest and fire protection

-

4

RL.01.3

Obtaining wood material

-

4

RL.01.4

Skidding wood material

-

4

RL.01.5

Executing works concerned with touristic and hunting uses of the forest

-

4

Szacowana liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU

LICZBA GODZIN

RL.13.

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

technik leśnik

16

RL.13.1

Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

-

4

RL.13.2

Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

-

4

RL.13.3

Prowadzenie gospodarki łowieckiej

-

4

RL.13.4

Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją

-

4

RL.14.

Użytkowanie zasobów leśnych

technik leśnik

8

RL.14.1

Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach

-

4

RL.14.2

Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych

-

4

RL.01.

Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

operator maszyn leśnych

20

RL.01.1

Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu

-

4

RL.01.2

Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej

-

4

RL.01.3

Pozyskiwanie surowca drzewnego

-

4

RL.01.4

Wykonywanie zrywki surowca drzewnego

-

4

RL.01.5

Wykonywanie prac związanych z turystycznym i łowieckim zagospodarowaniem lasu

-

4