Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Rada Ministrów to obok Prezydenta RP jeden z członów władzy wykonawczej, czyli tzw. egzekutywy. W tym dwuczłonowym układzie jest elementem zdecydowanie bardziej znaczącym, choć to przecież Prezydent RP uzyskuje legitymizację bezpośrednio od samego suwerena (narodu), podczas gdy Rada Ministrów „jedynie” w drodze sejmowego wotum zaufania. Jednak to właśnie realne uprawnienia przesądzają o tym, iż to Rada Ministrów jest głównym instrumentem wykonawczym władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecenie 1

Przeczytaj tekst VI rozdziału Konstytucji RP. Spróbuj uchwycić znaczenie całego tekstu i zwróć uwagę na ogólną budowę analizowanego aktu prawnego. Odpowiedz na pytania:

bg‑cyan
  • Czego dotyczą procedury, które można wyodrębnić w tekście?

  • W których przepisach opisano każdą ze wskazanych procedur?

  • W jaki sposób przytoczone przepisy wpływają na pozycję ustrojową Rady Ministrów względem pozostałych wspomnianych w przepisach organów?

  • Który z organów – Sejm RP czy Prezydent RP – odgrywa większą rolę w procedurze opisanej w art. 154‑155? Co o tym świadczy?

  • Jaki charakter ma rola Sejmu RP w art. 154‑155, a jaki w art. 156‑158?

  • Czy skrócenie kadencji sejmu, o którym mowa w art. 155 ma charakter obligatoryjny, czy fakultatywny?

  • Czym różni się odpowiedzialność Rady Ministrów, o której mowa w art. 156, od tej przedstawionej w art. 157‑158?

  • Czy w tekście wskazano jakieś istotne terminy?

  • Jakie warunki realizacji każdej z procedur ustalono w przepisach?

  • Czy są sformułowania, które wymagałyby dodatkowych wyjaśnień?

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa (art. 154–158)

RdfuYZUFcbmZX1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Słownik

konstytucja
konstytucja

(z łac. constitutio – ustrój, ustanowienie); podstawowy akt ustrojowy państwa, całościowo przedstawiający strukturę państwa, system jego organów oraz sytuację prawną jednostki wobec władz publicznych; to akt nadrzędny wobec całości porządku prawnego, normy konstytucji tworzą podstawę i punkt wyjścia pozostałych norm w państwie, które powinny konkretyzować normy konstytucji i nie mogą być z nią sprzeczne