Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Zosia i Krzyś przeprowadzili ankietę wśród pewnej grupy mieszkańców swojego osiedla na temat: „Jakiego gatunku muzyki lubisz słuchać najbardziej?” Każdy mógł wybrać tylko jedną odpowiedź. Wyniki przedstawia diagram. Ile osób wzięło udział w sondzie?

Ćwiczenie 2

W czterech pojemnikach znajdowało się po 120 g wody. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 3

Wartość wyrażenia 53+53+53+53+5354 jest równa

Ćwiczenie 4

Na diagramie przedstawiono liczbę bramek zdobytych przez pewnego piłkarza w ciągu sezonu.

Z diagramu wynika, że

Ćwiczenie 5

Wartość wyrażenia (63)2-(42)2 jest równa

Ćwiczenie 6

Na wycieczkę szkolną zapisało się 18 dziewcząt i 10 chłopców. Chcemy, aby dziewczęta stanowiły 75% liczby wszystkich uczestników wycieczki. Liczba dziewcząt, które muszą się jeszcze zgłosić na wycieczkę, wynosi

Ćwiczenie 7

W loterii jest 30 losów, w tym 12 losów wygrywających. Pierwsze dwie osoby biorące udział w loterii wylosowały losy przegrywające.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 8

Wskaż wyrażenie, którego wartość nie jest równa 36.

Ćwiczenie 9

Cenę spodni obniżono o 70% i spodnie kosztują po tej obniżce 51 zł. Cena spodni przed obniżką wynosiła

Ćwiczenie 10

Z wstążki o długości x odcięto 10% jej długości. Pozostały kawałek podzielono na 20 jednakowych części. Długość jednej z tych części można opisać za pomocą wyrażenia

Ćwiczenie 11

Wiadomo, że
= -3,2 · 7,4 
= - 7,4 · 3,1 
= - 3,1 · (- 7,4) 
= 3,2 · 7,4 
Liczby uporządkowane rosnąco to:

Ćwiczenie 12

Które z poniższych równań tworzy z równaniem -8x+10y=4 nieoznaczony układ równań?

Ćwiczenie 13

W hurtowni owoców znajdowało się 525 kg gruszek. Pierwszego dnia sprzedano 0,6 wszystkich owoców, a drugiego dnia 23 reszty.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 14

Trójkąty ABCBCD są równoramienne.

Miara kąta α jest równa

Ćwiczenie 15

Drzewo wysokości 12 m rzuca cień długości 10 m, a rosnący obok krzew rzuca cień długości 1,5 m. Wysokość krzewu jest równa

Ćwiczenie 16

Odległość punktów M=(3,-10)K=(-5,5) jest równa

Ćwiczenie 17

Kostka do gry ma kształt sześcianu. Przekątna tego sześcianu ma długość 23. Objętość kostki jest równa

Ćwiczenie 18

Krawędź podstawy czworościanu foremnego jest równa 4 cm. Pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest równe

Ćwiczenie 19

Wafel w kształcie stożka napełniony jest bitą śmietaną.

Jeśli przyjąć, że π=3,14, to objętość śmietany zawartej w stożku jest równa

Ćwiczenie 20

Drabina, po której wspina się kot, jest oparta o ścianę na wysokości 3 m i tworzy ze ścianą kąt 60°. Długość tej drabiny jest równa

Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że jeśli od liczby trzycyfrowej odejmiemy sumę jej cyfr, to otrzymany wynik będzie liczbą podzielną przez 9.

Ćwiczenie 22

Karol kolekcjonuje znaczki pocztowe. W jego kolekcji znajdują się znaczki krajowe i zagraniczne. Liczba znaczków zagranicznych stanowi 90% liczby znaczków krajowych. Gdyby kolekcja Karola powiększyła się o 10 znaczków zagranicznych , to miałby on w swojej kolekcji tyle samo znaczków krajowych co zagranicznych. Ile znaczków krajowych ma Karol?

Ćwiczenie 23

Promień koła jest równy 7. Przyjmij π=227 i oblicz pole zacieniowanej figury.

Ćwiczenie 24

Połączono odcinkami środki boków kwadratu M. Otrzymano czworokąt F. Uzasadnij, że pole czworokąta F jest dwa razy mniejsze od pola kwadratu M.