Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Średnia wieku grupy harcerzy, liczącej 15 osób wynosi 10 lat. Średnia wieku grupy wraz z opiekunem wynosi 11 lat. Wiek opiekuna grupy jest równy

Ćwiczenie 2

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 3

Dane są liczby a=39, b=(-3)11 , c=(-3)8 , d=-38.
Liczby te uporządkowane od największej do najmniejszej to

Ćwiczenie 4

Ile spośród podanych nierówności: 2+5<5 ,1263+93<7 ,15+10>5 ,70-6<8 jest prawdziwych?

Ćwiczenie 5

Czwarta część liczby 2626 jest równa

Ćwiczenie 6

W loterii znajduje się 30 losów wygrywających i 60 losów przegrywających.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 7

Para liczb x=-2y=3 jest rozwiązaniem układu równań:

Ćwiczenie 8

Michał i Adam wybrali się na grzybobranie. Obaj chłopcy razem zebrali x borowików i o 3y więcej maślaków. Grzyby zebrane przez Michała stanowiły 40% liczby wszystkich grzybów. Wyrażenie opisujące liczbę grzybów zebranych przez Adama jest postaci

Ćwiczenie 9

Liczby leżące w takiej samej odległości od liczby 5 na osi liczbowej to

Ćwiczenie 10

Turysta pokonał trasę liczącą 5,4 km z parkingu na szczyt w ciągu 1 godziny 48 minut. Droga powrotna zajęła mu 54 minuty.
O ile większa była prędkość, z jaką turysta schodził ze szczytu od tej, z którą wchodził na szczyt? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Ćwiczenie 11

Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się cena akcji pewnej firmy od stycznia do grudnia.

Pan Grzegorz kupił 50 akcji w maju, a następnie dokupił jeszcze 150 akcji w czerwcu.
Sprzedając 40% kupionych akcji we wrześniu, a pozostałe akcje w październiku pan Grzegorz

Ćwiczenie 12

Funkcja jest wyrażona wzorem y=x-1, gdzie x1.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 13

Pole kwadratu ABCD jest równe 256.

Pole zacieniowanej figury jest równe

Ćwiczenie 14

Pole trójkąta równobocznego jest równe 363. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 15

Długość odcinka x jest równa

Ćwiczenie 16

Przekątne prostokąta ABCD długości 12 cm przecinają się pod kątem 60°.

Pole trójkąta EFC jest równe

Ćwiczenie 17

Kąt rozwarcia stożka ma miarę 60°. Tworząca stożka ma długość 10.
Pole powierzchni bocznej stożka jest równe

Ćwiczenie 18

Obracające się półkole utworzyło kulę o objętości 288π. Pole powierzchni tej kuli jest równe

Ćwiczenie 19

W trójkąt ABC wpisany jest okrąg o środku S. Miara kąta SAC jest równa 30°, a miara kąta SCA jest równa 20°. Jeden z kątów trójkąta ABC ma miarę

Ćwiczenie 20

Ile wierzchołków ma graniastosłup, który ma 45 krawędzi?

Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że jeśli w liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa sumie cyfr jedności i setek, to ta liczba jest podzielna przez 11.

Ćwiczenie 22

W szkolnym klubie sportowym są trzy sekcje: piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Członków sekcji piłki nożnej jest o 25% więcej niż członków sekcji koszykówki, ale o 20% mniej niż członków sekcji siatkówki, których jest 50. Ile osób należy do sekcji koszykówki, a ile do sekcji piłki nożnej?

Ćwiczenie 23

Rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa prawidłowego.

Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 36a2. Wysokość ściany bocznej jest równa 4a. Oblicz pole powierzchni podstawy.

Ćwiczenie 24

Średnica koła roweru Anki jest równa 18 cali. Natomiast średnica koła roweru Marcela stanowi 11119% średnicy koła roweru Anki. Oblicz skalę podobieństwa większego koła do mniejszego.