Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RdkFH4pt7Vm8V1

Электронные ресурсы МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RvbQPBoOStGtP1
В фильме представлена обсуждаемая профессия. Film przedstawia omawiany zawód.
m7397fc8c4a139f9b_1535019614611_0

Техник морского рыболовства организует и осуществляет лов морских рыб.

Техник морского рыболовства может трудоустроиться:
• в организациях, сотрудничающих с компаниями, занимающимися переработкой рыбы;
• в компаниях, занимающихся ловом рыбы;
• в компаниях, занимающихся внедрением технологий в области рыболовства;
• как член палубной команды на морских судах (торговых и рыболовных судах польских и иностранных судовладельцев);
• в службе пограничного контроля;
• в гидрографических службах;
• на плавсредства портовых служб или аварийно‑спасательных служб.

Техник морского рыболовства осуществляет профессиональную деятельность на море, на плавсредствах. Он работает в команде, его работа имеет организационный и исполнительный характер. Техник может работать внутри помещений (организационные работы), однако часто он работает на открытом воздухе в различных погодных условиях (работа на судне). Он подвергается воздействию шума и вибрации, а также большой физической нагрузке. Техник по такой специальности работает, как правило, в течение 8‑часового рабочего дня. В зависимости от специфики работы в компании работа может быть организована в несколько смен.

Знание иностранного языка на уровне средней школы должно позволить выпускнику:
1. использование языковых средств (лексических, грамматических, орфографических и фонетических) для реализации профессиональных задач;
2. понимание высказываний, касающихся выполнения типовой профессиональной деятельности, произнесенных медленно и четко на стандартном варианте языка;
3. анализ и понимание коротких письменных текстов, касающихся выполнения типовой профессиональной деятельности;
4. формулирование коротких и понятных ответов, а также письменных текстов, обеспечивающих общение в рабочих условиях;
5. использование источников информации на иностранном языке.

Склонности к выполнению работы:
• наблюдательность,
• точность,
• выносливость,
• хорошее зрение,
• различение цветов,
• хороший слух,
• распределение внимания,
• терпеливость,
• хорошую физическую форму,
• организационные способности,
• способность быстро принимать решение.

В своей работе техник использует следующие инструменты:
• сети,
• устройства для ловли рыбы,
• компас,
• средства проводной и беспроводной связи.

Technik rybołówstwa morskiego organizuje i przeprowadza połów ryb morskich.

Technik rybołówstwa morskiego ma możliwość zatrudnienia w:
• jednostkach współpracujących z firmami zajmującymi się przetwórstwem ryb,
• firmach zajmujących się połowem ryb,
• firmach zajmujących się wdrażaniem technologii w rybołówstwie.
• w dziale pokładowym na statkach morskich, (handlowych i rybackich u armatorów polskich i zagranicznych),
• Straży Granicznej,
• jednostkach hydrograficznych,
• jednostkach pływających służb portowych, czy ratownictwa morskiego.

Technik rybołówstwa morskiego czynności zawodowe wykonuje na wodzie, w jednostkach pływających. Jego praca ma charakter zespołowy, organizacyjny i wykonawczy. Technik może pracować wewnątrz pomieszczeń (prace organizacyjne), jednak często pracuje na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych (praca na statku). Narażony jest na hałas i wibracje, oraz duży wysiłek fizyczny. Technik wykonujący ten zawód pracuje zazwyczaj w systemie 8‑godzinnym. Zależnie od specyfiki firmy, może to być praca w systemie zmianowym.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• wytrzymałość,
• dobry wzrok,
• odróżnianie barw,
• dobry słuch,
• podzielność uwagi,
• cierpliwość,
• dobra kondycja fizyczna.
• zdolności organizacyjne,
• umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

W swojej pracy technik korzysta m.in. z takich narzędzi jak:
• sieci,
• narzędzia połowowe,
• kompas,
• środki łączności przewodowej i bezprzewodowej.

m7397fc8c4a139f9b_1497598082779_0

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ТЕХНИК МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑rybolowstwa‑morskiego‑315215.pdf

источник:

Распоряжение министра национального образования от 13 марта 2017 года о классификации специальностей в системе профессионального образования: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Распоряжение министра национального образования от 31 марта 2017 года об основах программ обучения по специальностям: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

В функциональной группе II. Административные специальности и специальности сферы обслуживания, в группе (7) транспортно‑экспедиционных и логистических специальностей, в отрасли (26) морского рыболовства были определены следующие специальности:
• техник морского рыболовства (315215).

Для специальности предусматривается одна квалификация RL.12 «Несение вахты на рыболовном судне в море и порту».

Квалификация в отрасли морского рыболовства

Квалификация

Обозначение специальности

Присваиваемая специальность

Общие элементы

RL.12.

Несение вахты на рыболовном судне в море и порту
1. Планирование и реализация рейсов рыболовного судна и лова рыбы
2. Эксплуатация двигателей и вспомогательных механизмов машинного отделения, а также судовых устройств и систем
3. Выполнение поисковых и аварийно‑спасательных работ на море

315215

Техник морского рыболовства

OMZ PKZ(AU.r)

Такие результаты являются ключевыми для специальности техника морского рыболовства. Они представляют собой основу для реализации обучения в сочетании с квалификацией RL.12.

PKZ(AU.r) Навыки, представляющие фундамент для обучения по специальностям: техник внутреннего судоходства, техник морской навигации, техник морского рыболовства

Учащийся:
1. пользуется картами и навигационными пособиями;
2. характеризует виды судов, а также транспортные системы для погрузки единичных и массовых грузов;
3. определяет виды и свойства товаров и грузов;
4. пользуется средствами проводной и беспроводной связи;
5. различает виды портов и терминалов;
6. характеризует виды услуг в портах и терминалах;
7. владеет двумя иностранными языками, в том числе английским языком, в объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
8. использует вспомогательные компьютерные программы для выполнения задач.

RL.12.Несение вахты на рыболовном судне в море и порту

1. Планирование и реализация рейсов рыболовного судна и лова рыбы

Учащийся:
1. планирует рейс и осуществляет навигацию в открытом море и в прибрежных водах с использованием систем распределения движения и систем контроля движения судов;
2. пользуется картами и навигационными пособиями на польском и английском языках, а также выполняет их корректировку;
3. использует различные системы деления истинного горизонта для определения направлений, курса и пеленга;
4. определяет значения поправок магнитного компаса и гирокомпаса и выполняет изменения курса и пеленга показаний компаса, гирокомпаса, магнитного компаса и истинных показаний;
5. определяет отклонение магнитных компасов и составляет таблицу отклонений;
6. определяет координаты местоположения, рассчитанные пассивным и активным способом с учетом ветра и течения;
7. использует значения навигационных параметров для определения местоположения наблюдаемого объекта и оценки точности такого местоположения;
8. определяет координаты наблюдаемого местоположения при использовании навигационных систем, в том числе спутниковых систем;
9. использует интегрированные навигационные системы, а также системы отображения электронных карт для осуществления навигации;
10. осуществляет судоходство по оптимальному маршруту с использованием практического плавания по локсодромии;
11. эксплуатирует навигационные устройства и оценивает точность их показаний;
12. использует радар и радиолокационный автопрокладчик для осуществления навигации и предотвращения столкновений судов;
13. использует источники гидрометеорологической информации для планирования и осуществления судоходства;
14. учитывает особенности маневрирования судна и состояние его загрузки, а также гидрометеорологические условия во время рейса, маневрирования в порту и других ограниченных водах;
15. маневрирует судном во время установки и вытаскивания рыболовных устройств, а также во время лова в различных погодных условиях;
16. подбирает устройства и методы лова в зависимости от вида морской рыбы с применением положений законодательства о защите рыболовства;
17. классифицирует, различает и определяет параметры, характеризующие суда, а также владеет основными понятиями в области транспортировки морских рыб;
18. соблюдает правила погрузки и транспортировки морских рыб, а также осуществляет контроль за погрузкой и разгрузкой рыбы;
19. использует рефрижераторные и изотермические трюмы для перевозки морской рыбы;
20. различает основные виды рыб Балтийского моря, а также указывает расположение их мест ловли;
21. осуществляет контроль параметров, оказывающих воздействие на транспортировку рыбы, использует подстилочные доски и разделители, а также определяет количество груза по уровню погружения судна;
22. учитывает влияние принятия, отгрузки и перемещения груза, запасов и балласта на осадку и остойчивость судна, а также поясняет документацию об остойчивости судна;
23. использует предписания Кодекса мореплавания, Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС), а также системы навигационных знаков (МАМС);
24. соблюдает порядок несения вахты и действий в аварийной обстановке, касающихся подготовки судна к выходу в море, ведения судовой документации, в также соблюдения законодательных положений в отношении морского судоходства и вопросов социального обеспечения экипажа.

2. Эксплуатация двигателей и вспомогательных механизмов машинного отделения, а также судовых устройств и систем

Учащийся:
1. объясняет конструкцию и принцип действия основных систем в машинном отделении судна, а также вспомогательных механизмов;
2. подготавливает двигатели к запуску и обслуживает во время работы двигатели и вспомогательные механизмы машинного отделения;
3. соблюдает правила проведения капитального ремонта, осмотров и ремонта в машинном отделении, а также знает их специфику;
4. эксплуатирует судовые электронные устройства, системы автоматики, а также пользуется измерительным оборудованием в целях диагностики;
5. пользуется схемами электрических цепей и энергетических систем судна, а также обслуживает электрокомпоненты судовых электрических сетей;
6. эксплуатирует рыболовные устройства, а также осуществляет их ремонт;
7. соблюдает технологические процессов в рыбоперерабатывающей промышленности;
8. выбирает морскую рыбу для переработки и готовит к транспортировке и продаже;
9. выполняет предварительную обработку рыбного сырья, выбирает, эксплуатирует и обслуживает машины по переработке рыбы;
10. различает виды и назначение различных элементов мачт и оснастки судна;
11. эксплуатирует устройства, оборудование для перегрузки и вспомогательное оборудование, расположенные на судне;
12. определяет разрушающую и допустимую нагрузку на рабочие канаты и передвижное оборудование, а также подбирает принадлежности для оборудования в зависимости от выполняемой работы;
13. эксплуатирует якорные лебедки, кабестаны и прочее оборудование для швартовки и буксировки судна;
14. применяет порядок действий на борту, а также организует работу на местах во время маневрирования судна;
15. подбирает методы борьбы с коррозией, а также подготавливает и выполняет работы по техническому обслуживанию на судне;
16. подготавливает различные поверхности к покраске, а также подбирает и использует оборудование для покраски;
17. использует конвенции по защите рыболовства и морской природной среды;
18. ведет требуемую документацию на судне и выполняет рекомендации после осмотров судна.

3. Выполнение поисковых и аварийно‑спасательных работ на море

Учащийся:
1. пользуется Международным сводом сигналов (МСС);
2. распознает и применяет сигналы бедствия, используя каждый из способов сигнализации, указанный в Международном своде сигналов (МСС);
3. передает и принимает световые сигналы по азбуке Морзе;
4. передает и принимает сообщения при помощи флагов Международного свода сигналов (МСС);
5. пользуется стационарными и переносными радиосредствами для передачи сигнала бедствия;
6. пользуется документами, необходимыми для осуществления связи;
7. пользуется радиоустройствами, работающими в глобальной морской службе спасения и безопасности (ГМССБ), осуществляет их испытания и обслуживание;
8. обеспечивает связь в каждом из видов радиосвязи;
9. использует Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МАМПС) во время маневрирования судном в процессе поисковых и спасательных работ;
10. разрабатывает планы, графики сигнализации, а также инструкции о порядке действий в случае тревоги;
11. соблюдает правила действий в случае буксировки при спасательных работах;
12. соблюдает правила действий в случае угроз и аварии на судне;
13. пользуется индивидуальными и коллективными спасательными средствами;
14. обслуживает устройства, используемые для спуска и подъема лодок и спасательных плотов;
15. указывает зоны пожарной опасности на судне и соблюдает порядок борьбы с пожаром с учетом свойств перевозимого груза;
16. использует противопожарное оборудование, стационарные установки пожаротушения, установку сигнализации и установку обнаружения пожара;
17. оказывает первую помощь пострадавшим, выполняет реанимационные мероприятия, пользуется дефибриллятором;
18. применяет Международный кодекс по управлению безопасностью судов и предотвращению загрязнения (Кодекс МКУБ);
19. применяет положения, касающиеся социальных условий, а также прав и обязанностей членов экипажа судна;
20. использует английский язык для обеспечения связи на море.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑rybolowstwa‑morskiego‑315215.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno‑logistycznych, w branży (26) rybołówstwo morskie zakwalifikowane zostały wyodrębnione zawody:
• technik rybołówstwa morskiego (315215).

W zawodzie wyodrębniona jest jedna kwalifikacja RL.12 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim.

Kwalifikacja w branży rybołówstwa morskiego

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

RL.12.

Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
1. Planowanie i realizacja podróży oraz połowów morskich
2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

315215

Technik rybołówstwa morskiego

OMZ PKZ(AU.r)

Efekty te są kluczowe dla zawodu technik rybołówstwa morskiego, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwalifikacją RL.12.

PKZ(AU.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żeglugi śródlądowej, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego

Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi;
2. charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla ładunków jednostkowych i masowych;
3. określa rodzaje oraz właściwości towarów i ładunków;
4. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
5. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
6. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
7. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

RL.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

1. Planowanie oraz realizacja podróży oraz połowów morskich

Uczeń:
1. planuje podróż i prowadzi nawigację na wodach otwartych i przybrzeżnych, z uwzględnieniem systemów rozgraniczenia ruchu oraz monitorowania ruchu statku;
2. posługuje się polskimi i angielskimi mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty;
3. wykorzystuje różne systemy podziału horyzontu obserwatora do określania kierunków, kursów i namiarów;
4. określa wartości poprawek kompasów magnetycznych i żyrokompasowych i dokonuje zmiany kursów i namiarów kompasowych, żyrokompasowych, magnetycznych i rzeczywistych;
5. określa dewiację kompasów magnetycznych oraz sporządza tabelę dewiacji;
6. określa współrzędne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu;
7. wykorzystuje pomiary parametrów nawigacyjnych do określania pozycji obserwowanej jednostki i oceny dokładności tej pozycji;
8. określa współrzędne pozycji obserwowanej przy wykorzystaniu systemów nawigacyjnych, w tym systemów satelitarnych;
9. wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania elektronicznych map do prowadzenia nawigacji;
10. prowadzi żeglugę po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej żeglugi po loksodromie;
11. eksploatuje urządzenia nawigacyjne i ocenia dokładność ich wskazań;
12. wykorzystuje radar oraz urządzenie do automatycznego wykonywania nakresów radarowych do prowadzenia nawigacji oraz do celów antykolizyjnych;
13. wykorzystuje źródła informacji hydrometeorologicznej do planowania i realizacji żeglugi pogodowej;
14. uwzględnia cechy manewrowe statku i jego stan załadowania oraz warunki hydro‑meteorologiczne podczas podróży morskiej, manewrowania w porcie oraz na innych wodach ograniczonych;
15. manewruje statkiem podczas wydawania i wybierania narzędzi połowowych oraz w czasie połowów w różnych warunkach pogodowych;
16. dobiera narzędzia i techniki połowu do gatunku ryb morskich z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony rybołówstwa;
17. klasyfikuje oraz rozróżnia i definiuje parametry charakteryzujące statki, a także posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu transportu ryb morskich;
18. przestrzega zasad załadunku i transportu ryb morskich oraz nadzoruje załadunek i rozładunek ryb;
19. wykorzystuje ładownie chłodnicze i izotermiczne do przewozu ryb morskich;
20. rozróżnia podstawowe gatunki ryb użytkowych Morza Bałtyckiego oraz wskazuje rozmieszczenie łowisk;
21. przeprowadza kontrolę parametrów mających wpływ na transport ryb, stosuje materiały sztauerskie i separacyjne oraz określa ilość ładunku na podstawie zanurzenia statku;
22. uwzględnia wpływ przyjęcia, zdjęcia i przemieszczenia się towaru, zapasów i balastów na stateczność i wytrzymałość statku oraz interpretuje dokumentację statecznościową;
23. stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz system oznakowania nawigacyjnego (IALA);
24. przestrzega procedur wachtowych i awaryjnych dotyczących przygotowania jednostki do wyjścia w morze, prowadzenia dokumentacji statku oraz stosowania przepisów prawa dotyczących żeglugi morskiej i spraw socjalnych załogi.

2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych

Uczeń:
1. wyjaśnia budowę i zasadę działania podstawowych systemów siłowni okrętowej oraz mechanizmów pomocniczych;
2. przygotowuje silniki do uruchomienia i obsługuje podczas pracy silniki oraz mechanizmy pomocnicze siłowni okrętowej;
3. przestrzega zasad prowadzenia remontów, przeglądów i napraw w siłowni okrętowej oraz zna ich specyfikę;
4. eksploatuje okrętowe urządzenia elektroniczne, systemy automatyki oraz posługuje się przyrządami pomiarowymi w celach diagnostycznych;
5. posługuje się schematami obwodów elektrycznych i systemów energetycznych statku oraz obsługuje elementy elektrycznych sieci okrętowych;
6. eksploatuje narzędzia połowowe oraz dokonuje ich naprawy;
7. przestrzega procesów technologicznych w przetwórstwie rybnym;
8. dobiera ryby morskie do przetwórstwa oraz przygotowuje je do transportu i sprzedaży;
9. wykonuje obróbkę wstępną surowców rybnych oraz dobiera, obsługuje i konserwuje maszyny przetwórstwa rybnego;
10. rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie poszczególnych elementów omasztowania i olinowania statku;
11. eksploatuje urządzenia oraz osprzęt przeładunkowy i pomocniczy znajdujący się na statku;
12. określa obciążenie niszczące i dopuszczalne obciążenie robocze lin i osprzętu ruchomego statku oraz dobiera wyposażenie osprzętu do wykonywanej pracy;
13. eksploatuje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposażenie cumownicze i holownicze statku;
14. stosuje procedury pokładowe oraz organizuje pracę na stanowiskach manewrowych na statku;
15. dobiera metody walki z korozją oraz przygotowuje i prowadzi prace konserwacyjne na statku;
16. przygotowuje różne powierzchnie do malowania oraz dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia do malowania;
17. stosuje konwencje dotyczące ochrony rybołówstwa i środowiska morskiego;
18. prowadzi wymaganą dokumentację na statku i wypełnia zalecenia inspekcyjne.

3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

Uczeń:
1. korzysta z Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
2. rozpoznaje i stosuje sygnały wzywania pomocy, wykorzystując każdy ze sposobów sygnalizacji zawarty w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym (MKS);
3. nadaje i odbiera sygnały świetlne w alfabecie Morse'a;
4. nadaje i odbiera wiadomości za pomocą flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
5. posługuje się stałymi i przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy;
6. korzysta z publikacji niezbędnych do prowadzenia łączności;
7. posługuje się urządzeniami radiowymi pracującymi w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), przeprowadza ich testy i konserwację;
8. komunikuje się w każdym z rodzajów łączności radiowej;
9. wykorzystuje Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania (IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo‑ratowniczej;
10. opracowuje plany, rozkłady alarmowe oraz instrukcje postępowania w przypadku alarmu;
11. przestrzega procedur postępowania w przypadku holowania ratowniczego;
12. przestrzega procedur postępowania w przypadkach zagrożeń i awarii na statku;
13. posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
14. obsługuje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
15. wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem, uwzględniając właściwości przewożonego ładunku;
16. posługuje się sprzętem przeciwpożarowym, stałymi instalacjami gaśniczymi, instalacją alarmową i instalacją wykrywającą pożar;
17. udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimację i posługuje się defibrylatorem;
18. stosuje Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19. stosuje przepisy dotyczące warunków socjalnych oraz praw i obowiązków członków załogi statku;
20. posługuje się językiem angielskim w komunikacji morskiej.

m7397fc8c4a139f9b_1497602174477_0

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

RL.12.

Несение вахты на рыболовном судне в море и порту

Техник морского рыболовства

6

RL.12.1

Планирование и реализация рейсов рыболовного судна и лова рыбы

-

2

RL.12.2

Эксплуатация двигателей и вспомогательных механизмов машинного отделения, а также судовых устройств и систем

-

2

RL.12.3

Выполнение поисковых и аварийно‑спасательных работ на море

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Liczba godzin

RL.12.

Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

Technik rybołówstwa morskiego

6

RL.12.1

Planowanie oraz realizacja podróży i połowów morskich

-

2

RL.12.2

Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych

-

2

RL.12.3

Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

-

2