Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych do e‑podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

Materiały do lekcji

Materiały do lekcji ikoKlMhpaB1.1. Wszechobecne zagrożenia

Materiały do lekcji iq1javTioB1.2. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności

Materiały do lekcji iybU7Rnjyk1.4. Ostrzeganie i alarmowanie

Materiały do lekcji i7UZfWDfU41.5. Ewakuacja ludności i zwierząt

Materiały do lekcji izpMGjkRLH2.1. Zagrożenia naturalne – pożary

Materiały do lekcji i7cNQ1OanJ2.2. Zagrożenia naturalne – powodzie

Materiały do lekcji iTo6Ej1mUI2.3. Inne zagrożenia naturalne

Materiały do lekcji iX7sc3Bty72.4. Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy

Materiały do lekcji iMe73KkQt82.5. Zagrożenia w domu i szkole

Materiały do lekcji ivg1pu78BY2.6. Oznakowanie i substancje toksyczne

Materiały do lekcji iy3ObA7God2.7. Promieniowanie i energia atomowa

Materiały do lekcji i2eM07Rq1Y2.8. Ochrona przed skażeniami

Materiały do lekcji iTZYsqoOWR3.1. Pierwsza pomoc - podstawy

Materiały do lekcji iXkdph7aBc3.4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych

Materiały do lekcji isHqJKU9bO3.6. Uwaga! Wypadek!

Materiały do lekcji i9FheUKfFq3.7. Tamowanie krwotoku

Materiały do lekcji iObim9HBVI3.8. Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn

Materiały do lekcji iUFHusYQgw3.9. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Materiały do lekcji ieUcYF1Gp73.10. Oparzenia termiczne i chemiczne

Materiały do lekcji ig18GQhaNB3.11. Wychłodzenia i odmrożenia

Materiały do lekcji iwYd6mQeLa3.13. Porażenie prądem

Sprawdziany dział 1. Bezpieczeństwo i obrona cywilna

Sprawdziany dział 2. Zagrozenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka

Sprawdziany dział 3. Pierwsza pomoc

Test na „wejście” do gimnazjum

Test na „wyjście” z gimnazjum

Program nauczania do gimnazjum